dnes je 27.9.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

30.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdroje informací:

https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-investory/Investicni-pobidky

Dílčí programy

Zpracovatelský průmysl

Zaměření dotačního titulu: Zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu dle klasifikace ekonomických činnosti CZ NACE C. Rozšířením výroby se rozumí zvýšení výrobní kapacity, diverzifikace výroby o nové výrobky nebo zásadní změna celkového výrobního postupu. Investiční akce: vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst; investice do majetku minimálně 50–100 mil. Kč, dle regionu umístění investice. Minimálně polovina investic do strojního zařízení. Strategická investiční akce: vytvoření nejméně 500 nových pracovních míst; investice do majetku minimálně 500 mil. Kč. Minimálně polovina investic do strojního zařízení. Výše finanční podpory se liší dle velikosti podniku žadatele (malé podniky, střední podniky, velké podniky). Podpory jsou poskytovány ve formě slevy na dani z příjmů, hmotné podpory na nová pracovní místa, hmotné podpory na rekvalifikaci a hmotné podpory na pořízení majetku. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2021

 

Technologická centra

Zaměření dotačního titulu: Technologickým centrem je obchodní závod nebo jeho část se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty. Základní podmínky poskytnutí dotace zahrnují a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejméně v hodnotě 10 mil. Kč, přičemž nejméně 5 mil. musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, které bylo pořízeno za tržní cenu a nebylo vyrobeno více než 2 roky před pořízením; b) vytvoření a obsazení minimálně 20 nových pracovních míst. Podpory jsou poskytovány ve formě slevy na dani z příjmů, hmotné podpory na nová pracovní místa, hmotné podpory na rekvalifikaci a hmotné podpory na pořízení majetku. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2021.

 

Softwarová centra

Zaměření dotačního titulu: Centrem pro tvorbu softwaru obchodní závod nebo jeho část se zaměřením na tvorbu nového nebo inovace stávajícího softwaru. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vytvoření a obsazení minimálně 20 nových pracovních míst. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2021.

 

Opravárenská centra

Zaměření dotačního titulu: Opravárenským centrem je obchodní závod nebo jeho část se zaměřením na opravu technicky vyspělých zařízení, zejména kancelářských strojů a výpočetní techniky, elektronických strojů a přístrojů, radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů, optických a měřicích přístrojů, letadel a elektronických a řídicích systémů kolejových vozidel, s výjimkou opravy automobilů, autobusů a opravy mechanických částí dopravních prostředků určených k pozemní dopravě. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vytvoření a obsazení minimálně 70 nových pracovních míst. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2021.

 

Centra sdílených služeb

Zaměření dotačního titulu: Centrem sdílených služeb je obchodní závod nebo jeho část se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů, od ovládající nebo ovládané osoby nebo od smluvních partnerů, pro které nejsou tyto činnosti předmětem podnikání, s výjimkou ostrahy objektů, tiskařských, stravovacích, úklidových služeb nebo služeb obdobného charakteru. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vytvoření a obsazení minimálně 70 nových pracovních míst. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2021.

 

Datová centra

Zaměření dotačního titulu: Datovým centrem je obchodní závod nebo jeho část, jehož úlohou je ukládání, třídění a správa dat prostřednictvím jeho počítačových systémů a s nimi souvisejících prvků. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vytvoření a obsazení minimálně 20 nových pracovních míst. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2021.

 

Centra zákaznické podpory

Zaměření dotačního titulu: Centrem zákaznické podpory je obchodní závod nebo jeho část, jehož úlohou je řízení vztahů a komunikace se zákazníky prostřednictvím sítě elektronických komunikací. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vytvoření a obsazení minimálně 500 nových pracovních míst. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2021.

 

Centra strategických služeb

Zaměření dotačního titulu: Centrem strategických služeb je centrum pro tvorbu softwaru, opravárenské centrum, centrum sdílených služeb, datové centrum nebo centrum zákaznické podpory, kdy služby poskytované centrem přesahují území nejméně 2 států. Podmínkou poskytnutí pobídky je vytvoření nejméně 500 nových pracovních míst; investice do majetku minimálně 200 mil. Kč. Minimálně polovina investic do strojního zařízení. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2021.

 

Dotační tituly Moravskoslezského kraje

Zdroje informací: https://www.msk.cz/temata/dotace/index.html

Dílčí programy

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na podporu malých a středních podnikatelů se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji.

Míra podpory

  • Dotační titul 1 – Maximální výše dotace je stanovena částkou 100 000 Kč.
  • 70 % celkových prokázaných uznatelných nákladů projektu.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

Termín: Žádosti o dotaci mohou být podávány prostřednictvím elektronického systému ePodatelna ve lhůtě od 13. 9. do 17. 9. 2021 do 09:59:59 hod.

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Zdroje informací: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2021.

 

Dílčí programy

Rekvalifikace

Zaměření dotačního titulu: Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady na rekvalifikaci a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (stravné, jízdné, nocležné, pojištění). Za rekvalifikaci se nepovažuje řádné studium na středních a vysokých školách. Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci

Nahrávám...
Nahrávám...