dnes je 1.3.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, sociální politika

21.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

8.    Zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele

 

Operační program Zaměstnanost

Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz

 

Dílčí programy

 

 

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Zaměření dotačního titulu: Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání a podporu spolupráce relevantních aktérů působících v oblasti dalšího vzdělávání. Provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, finanční podporu pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího procesu. Tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých analýz a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce, produkce konkrétních informačních produktů dle potřeb jednotlivých uživatelů. Realizace systémového kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, zejména na základě profilace uchazečů dle vzdálenosti od trhu práce, včetně informačních a poradenských systémů podporujících volbu povolání, vyhledávání zaměstnání s cílem dosažení souladu mezi požadavky trhu práce a kvalifikací nabízené pracovní síly, podpory nástrojů pro párování potřeb trhu práce a nabízené pracovní síly. Podpora technického a přírodovědného vzdělávání z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce a s ohledem na Průmysl 4.0.

Příjemci podpory: Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 3. 2021.

 

Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce - výzva č. 03_15_123 OPZ 

Zaměření dotačního titulu: Obecným cílem této výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Cílem je zlepšit přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • 800 000 000 CZK
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 000 CZK

Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem v této výzvě je Fond dalšího vzdělávání.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2021

 

Zvýšení Nástroje APZ II. (aktivní politiky zaměstnanosti) - výzva č. 121 OP

Zaměření dotačního titulu: Obecným cílem této výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Cílem je zlepšit přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • 8 702 188 091CZK

Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem v této výzvě je Úřad práce České republiky.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2021

  

Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Dalším cílem je modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami.

Výše dotace:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč,
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.

Poskytovatel dotace:

 • Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických, metodických a řídicích) s ohledem na potřeby trhu práce;
 • Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění;
 • Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a funkční mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání;
 • Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti jak na národní, tak zejména regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce;
 • Tvorba, rozvoj a realizace informačních a monitorovacích systémů, vyhodnocování účinnosti realizace aktivních opatření na trhu práce, podpora analytické činnosti za účelem zvýšení efektivnosti služeb zaměstnanosti;
 • Rozvoj sítě EURES – kvantitativní a personální posilování jejich kapacit a odborný rozvoj EURES poradců, podpora implementace sítě EURES do veřejných služeb zaměstnanosti, vytváření EURES koordinačních kancelář.

Příjemci podpory: Úřad práce České republiky (ÚP ČR) – oprávněný žadatel.

Partneři

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV),
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV),
 • Státní úřad inspekce práce (SÚIP),
 • Fond dalšího vzdělávání.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 3. 2021.

 

Rozvoj služeb zaměstnanosti

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Dalším cílem je modernizace institucí trhu práce a podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Výše dotace:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč,
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 150 000 000,- Kč.

Podporované aktivity:

 • Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických, metodických a řídicích) s ohledem na potřeby trhu práce;
 • Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění;
 • Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické Strana: 5 z 12 a funkční mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání;
 • Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti jak na národní, tak zejména regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce;
 • Tvorba, rozvoj a realizace informačních a monitorovacích systémů, vyhodnocování účinnosti realizace aktivních
Nahrávám...
Nahrávám...