dnes je 26.11.2020

Input:

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - platné od 1. ledna 2021

29.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.2.0
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – platné od 1. ledna 2021

Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady musí být písemná a schvaluje ji (včetně jejích změn) valná hromada společnosti, případně jediný společník v působnosti valné hromady.

Obligatorními náležitostmi smlouvy o výkonu funkce jsou:

a) označení smluvních stran, tj. řádná specifikace společnosti a člena dozorčí rady,

b) vymezení funkce, kterou bude člen orgánu pro společnost vykonávat, tj. výkon funkce člena dozorčí rady,

c) specifikace odměny za výkon funkce člena dozorčí rady.

Nad rámec výše uvedeného může smlouva o výkonu funkce upravovat další otázky související s výkonem funkce člena dozorčí rady, například podmínky pro odstoupení člena dozorčí rady z funkce, stanovení délky funkčního období člena dozorčí rady, další benefity poskytované členovi dozorčí rady.

Novela ZOK výslovně zakotvuje pravidlo, že v případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a společenskou smlouvou se použijí ujednání společenské smlouvy; byla-li smlouva o výkonu funkce schválena většinou vyžadovanou pro změnu společenské smlouvy, použijí se ujednání ve smlouvě o výkonu funkce.

Odměna za výkon funkce

Z hlediska specifikace odměny člena dozorčí rady by měla smlouva o výkonu funkce obsahovat:

  • vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členu dozorčí rady, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,

  • určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,

  • určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena dozorčí rady, pokud mohou být přiznány,

  • údaje o výhodách nebo odměnách člena dozorčí rady spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem dozorčí rady a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.

Jiná plnění

ZOK umožňuje, aby členovi dozorčí rady byla poskytnuta i jiná plnění, než ta, na která mu vzniká nárok na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce. Právo na toto plnění může vyplývat buď z právního předpisu, nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, nebo z ad hoc rozhodnutí valné hromady.

Odměna vs nepříznivý hospodářský výsledek společnosti

V případě, že by výkon funkce člena dozorčí rady zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, nemá takový člen dozorčí rady nárok na odměnu nebo jiná plnění, ledaže valná hromada v konkrétním případě rozhodne, že mu i přes tyto závažné skutečnosti bude odměna či jiné plnění poskytnuto.

Zákaz konkurence

Obdobně jako pro jednatele, platí i pro členy dozorčí rady zákaz konkurence upravený v ustanovení § 199 ZOK. V čem tedy tento zákaz spočívá?

1) Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani pro jiného zprostředkovávat obchody společnosti.

2) Člen dozorčí rady dále nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti či podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncernové společnosti.

3) A konečně, člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace (společnosti či družstva) jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Doposud platilo, že zákaz bylo možné ve vztahu ke společnosti „prolomit”, pokud na tyto skutečnosti bude společnost ze strany člena dozorčí rady upozorněna, a to buď výslovně ještě před jeho volbou do funkce, nebo písemně, vznikla-li taková skutečnost až v době výkonu funkce člena dozorčí rady. Pokud ovšem některý ze společníků do jednoho měsíce ode dne, kdy byli upozorněni na skutečnost zakládající zákaz konkurence, vysloví nesouhlas s takovou činností člena dozorčí rady, platí pro tohoto člena dozorčí rady zákaz konkurence i nadále včetně všech jeho důsledků.

Zakladatelský dokument mohl podmínky zákazu konkurence ještě zpřísnit, ne však zmírnit nebo zcela vyloučit.

Novela ZOK od shora uvedeného upustila. Nově pouze stanoví, že úpravou ve společenské smlouvě je možné se odchýlit od zákonné úpravy zákazu konkurence.

Složení dozorčí rady

Je-li dozorčí rada kolektivním orgánem, pak má povinnost zvolit svého předsedu (§ 44 odst. 3 ZOK). Bližší podmínky pro volbu předsedy dozorčí rady zákon neuvádí, proto bude záležet na zakladatelském dokumentu, zda a jak podrobně tuto otázku upraví.

Z logiky věci se předsedou dozorčí rady může stát pouze některý z jejích členů, což ostatně dovodil také Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. 35 Odo 755/2005.

…ani ve vztahu k předsedovi představenstva (jakož i dozorčí rady) zákon