dnes je 24.5.2024

Input:

Soutěž o návrh

28.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.3
Soutěž o návrh

Mgr. Filip Červenka

Definice a obecná ustanovení

Soutěží o návrh se v souladu s § 143 ZZVZ rozumí postup zadavatele směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inspekčních služeb.

Soutěž o návrh je specifický postup, který může zadavatel použít zejména v případě, kdy v úvodní fázi nezná přesný popis požadovaného plnění. Nejedná se o samostatný typ zadávacího řízení. Soutěž o návrh však může předcházet následnému zadávacímu řízení, kdy dojde k realizaci předloženého návrhu. Prostřednictvím soutěže o návrh je soutěženo nejprve řešení potřebného plnění pro zadavatele, které samotné bude moci být následně soutěženo v některém typu zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Příkladem, kdy může být využita soutěž o návrh, jsou architektonické návrhy, kdy zadavatel zadá pouze určení užití, popř. několik obecných požadavků, a očekává návrhy soutěžících.

Podle ustanovení § 143 odst. 2 ZZVZ je zadavatel povinen použít soutěž o návrh, pokud má v úmyslu zadat veřejnou zakázku na služby v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění podle § 65 ZZVZ. Výčet dalších případů, kdy je zadavatel povinen soutěž o návrh použít, je obsažen v § 143 odst. 3 ZZVZ. Jde o případy, kdy je soutěž o návrh součástí zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby nebo kdy předpokládaná souhrnná hodnota cen, odměn nebo jiných plateb spojených s účastí v soutěži o návrh přesahuje 2 000 000 Kč (v tomto případě však zákon obsahuje výčet několika výjimek z tohoto pravidla).

Otevřená a užší soutěž o návrh

Zákon o zadávání veřejných zakázek upravuje dva druhy soutěží o návrh, a to otevřenou a užší soutěž o návrh. Zda bude zadavatel postupovat formou otevřené nebo užší soutěže o návrh, zadavatel stanoví v soutěžních podmínkách, jejichž náležitosti upravuje § 144 ZZVZ.

V otevřené soutěži o návrh zadavatel prostřednictvím oznámení o zahájení soutěže o návrh vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání návrhů. Zákonná úprava pak stanoví lhůty pro podání návrhů. V užší soutěži o návrh zadavatel prostřednictvím oznámení o zahájení soutěže o návrh vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádostí o účast.

Zákon rovněž stanovuje (§ 145 a 146 ZZVZ) lhůty, a to jak pro podání žádostí o účast, tak pro následné podání návrhů. Zadavatel může v užší soutěži o návrh v oznámení o zahájení soutěže o návrh uvést přímo dodavatele, které hodlá vyzvat k podání návrhu, aniž by museli podávat žádost o účast. Jedná se o takové dodavatele, u nichž nemá zadavatel pochybnosti o jejich způsobilosti předložit kvalitní návrh. Současně v oznámení o zahájení soutěže o návrh stanoví zadavatel kritéria pro snížení počtu dodavatelů a uvede počet, kolik dodavatelů hodlá vyzvat k podání nabídek. Tento počet musí být minimálně dvojnásobný než počet dodavatelů, které hodlá přímo vyzvat k podání nabídky.

V obou druzích soutěže o návrh je zadavatel oprávněn rozdělit soutěž do více fází, v nichž bude postupně snižovat počet návrhů na základě kritérií kvality, a to v případě, kdy si zadavatel tento postup vyhradí v soutěžních podmínkách. Zadavatel při snižování počtu nabídek postupuje podle § 112 ZZVZ.

Porota

Zadavatel je povinen vybírat nejlepší návrh na základě hodnocení provedeného porotou, sestavenou a fungující podle § 148 ZZVZ. Účelem právní úpravy je především snaha zabezpečit nepodjatost členů poroty a také jejich odbornost. Porota musí být složena z fyzických osob, jejichž počet není zákonem přesně stanoven. Členové poroty však musejí být nezávislí ve vztahu k účastníkům soutěže o návrh a většina členů poroty musí být

Nahrávám...
Nahrávám...