dnes je 19.5.2024

Input:

Soutěž Vesnice roku – dotační příležitost pro obce (1. část) - podmínky soutěže Vesnice roku

20.11.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejen dotace ze strukturálních fondů, ale i národní podpory představují zajímavou možnost pro financování rozvojových projektů obcí. Jednou z takových příležitostí je i soutěž Vesnice roku, která spadá do Programu obnovy venkova. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR (autor konceptu), Svazem měst a obcí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a dalšími institucemi vždy začátkem března na Dnu malých obcí v Praze.

V následujících příspěvcích postupně představíme podmínky Soutěže Vesnice roku a na příkladu konkrétní (skutečné) obce Dříteč provedeme projektem a vysvětlíme podmínky účasti.

Záměrem soutěže je podnítit samosprávné celky ke svému všestrannému rozvoji. Tím se myslí např. utužování společenské soudržnosti, pořádání kulturních a sportovních akcí, péče o životní prostředí a zeleň či obnova a udržování tradic.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce vesnického charakteru (dále jen „obce“), které splní následující podmínky:

 • na jejich území je k trvalému pobytu přihlášeno maximálně 7 500 osob (údaj platný pro rok 2014 vyjadřující zaokrouhlený počet obyvatel největší obce v ČR, která nemá status městyse ani města),
 • mají vypracován svůj strategický plán rozvoje, program obnovy vesnice nebo dokument pojednávající o rozvoji svého územního obvodu.

Soutěž probíhá nejprve v rámci jednotlivých krajů, ze kterých vzejdou vítězné obce postupující do celostátního kola.

Přihlášky mohou být podávány do 30. dubna. Skládají se z několika částí: starostou podepsaného a razítkem obce opatřeného formuláře potvrzujícího účast v soutěži, brožury se základní charakteristikou lokality a CD nebo DVD s fotografiemi. Podmínkou k přijetí přihlášky je uhrazení poplatku ve výši 2,- Kč za každého obyvatele obce Spolku pro obnovu venkova ČR.

Formulář lze vyplnit po registraci na internetové adrese www.vesniceroku.cz/prihlaska/prihlaska. Do něj se zaznamenají základní údaje o obci, rozpočet za uplynulý rok společně s výhledem pro následující rozpočtové období, částky přidělených dotací z vyšších správních struktur a nákladovost  připravovaných projektů.

Krajské kolo

Hodnotitelská komise se zaměřuje na tyto oblasti: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. 

Nejlépe hodnocená obec získá titul „Vesnice roku“ v rámci územně příslušného kraje za daný rok. Další čtyři obdrží profilové ocenění. Úspěch v soutěži symbolizují tzv. stuhy:

 • Zlatá stuha za vítězství v krajském kole
 • Modrá stuha za společenský život
 • Bílá stuha za činnost mládeže
 • Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
 • Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Starosta obce je tajemníkem (popř. předsedou) krajské hodnotitelské komise několik týdnů předem písemně informován o datu její návštěvy. To může být stanoveno na kterýkoliv všední den v květnu nebo červnu. Termín je pevně dán, není možné jej ze strany soutěžícího měnit.

Orgány obce kontaktují zástupce místních organizací a spolků a vyzvou je ke spolupodílnictví na tvorbě programu, jehož realizaci bude komise přítomna. Obec musí něčím zaujmout, tudíž využije všechny své „přednosti“, na které zainteresované osoby poukáží. Program zahrnuje různé prohlídky a ukázky, může tedy mimo jiné obsahovat:

 • místa, kde se odehrávají události společenského života (obecní dům, náměstí, sportovní areál atd.),
 • biocentra, resp. části obce s obzvláště opečovávanou zelení, kde se nachází odpočinková zóna,
 • historické památky, upozornění na významné události z dávných i nedávných dějin,
 • seznámení s tradicemi, které jsou ve vsi udržovány,
 • pěvecké a taneční vystoupení dětí z místní mateřské školy,
 • trénink dobrovolných hasičů,
 • nahlédnutí do výuky v některém z jazykových kroužků.

Organizátoři příprav by měli vypracovat více alternativ k programu, neboť jeho uskutečnění s sebou nese určitá rizika: nepřízeň počasí, nízkou účast z řad občanů obce, technické problémy apod. Navíc čas komisařů je striktně omezen, protože ti v jednom dni zavítají do více soutěžních lokalit. Proto by exkurze neměla trvat více než dvě hodiny (v případě více hodnocených obcí v jednom kraji může krajská komise čas na exkurzi zkrátit).

Po návštěvě všech zúčastněných obcí hodnotitelská komise určí několik z nich, jež mají nejlepší předpoklady pro získání stuhy. Toto ocenění může získat nanejvýš 1/3 přihlášených obcí. Stuh tedy může být uděleno 5 (maximální počet) nebo méně. O výsledku jsou starostové informováni.

V červenci a srpnu se koná slavnostní předávání cen čelním představitelům obcí, které organizuje krajský vítěz, nositel Zlaté stuhy.

Udělení stuhy zároveň znamená příslib dotace na vybraný projekt od Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

 • Zlatá stuha - 1 000 000 Kč
 • Modrá, bílá, oranžová stuha - 600 000 Kč
 • Zelená stuha - 400 000 Kč

Tyto částky se mohou v jednotlivých ročnících měnit. V rámci projektu pokryjí 80% nákladů, zbytek financuje obec.

Do rozpočtů obcí přispívá i krajská samospráva. Výše částky se v jednotlivých správních celcích liší, zpravidla se jedná o pětimístnou až šestimístnou částku. Krajské komise mohou také udělit cenu za konkrétní činnost:

 • Diplom za moderní knihovnické a informační služby,
 • Diplom za vzorné vedení kroniky,
 • Diplom za rozvíjení lidových tradic,
 • Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena),
 • Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce,
 • Cena naděje pro živý venkov (vytváření příznivého prostředí pro činnosti spolků),
 • Zlatá cihla v programu obnovy venkova (realizace příkladných stavebních děl na venkově).

Celostátní kolo

Držitelé Zlatých stuh postupují do celostátního kola soutěže. Na přelomu srpna a září jsou obce opět hodnoceny a tři z nich v září či v říjnu ve východomoravských Luhačovicích oceněny:

 • 1. místo – 1 000 000 Kč + titul „Vesnice roku“ s dodatkem aktuálního letopočtu,
 • 2. místo – 900 000 Kč,
 • 3. místo – 800 000 Kč.

Na událost jsou pozváni všichni krajští vítězové. Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR je podmíněna 20% samofinancováním.

Současně získá jedna obec oceněná za péči o zeleň titul „Zelená stuha ČR“, k níž se váže čerpání dotace ve výši 300 000 Kč, stejně tak v soutěži o vyznamenání „Oranžová stuha ČR“ si může vítězná obec nárokovat dotaci, v tomto případě ve výši 200 000 Kč.

Knihovny, které uspějí v krajském kole, jsou nominovány na cenu Knihovna roku. Vítězi se mohou stát celkem dvě, a to v kategoriích Základní knihovna a Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Finanční příspěvek činí 70 000 Kč.

Zástupci Sdružení místních samospráv ČR určí absolutního vítěze Ceny naděje pro živý venkov, kterému poskytne finanční dar ve výši 100 000 Kč. Uchazeči jsou obce oceněné touto cenou na krajské úrovni.

Dopady účasti v soutěži

Obci, která se zapojí do soutěže, je posléze vystaven certifikát o této skutečnosti. Pokud získá v krajském kole některou z cen (mimo té hlavní), nemůže jí být ta samá udělena v dalších 4 ročnících. Přísnější podmínky platí u Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole, neboť nedovolují obci zúčastnit se soutěže po dobu 2 let. V případě celostátního vítěze se jedná o 4 roky.

Ocenění činí obec v očích veřejnosti atraktivnější. Lze tak očekávat například zvýšení turistického ruchu v oblasti, příliv soukromých investic nebo navázání spolupráce s jinými obcemi.

Více informací o soutěži lze nalézt na uvedených webových stránkách:

 • www.vesniceroku.cz - přihláška, pravidla, výsledky soutěže,
 • www.mmr.cz - archiv soutěže, tiskové zprávy,
 • www.eagri.cz - tiskové zprávy,
 • www.smocr.cz - tiskové zprávy,
 • www.spov.org - publikace Venkovské stavby.

2. Případová studie obce Dříteč ve vztahu k soutěži Vesnice roku

Podívejme se nyní na konkrétní lokalitu, která se do Vesnice roku zapojila. Obec Dříteč se nachází v Pardubickém kraji, výměra katastru činí 537 hektarů a k trvalému pobytu je zde přihlášeno kolem 400 obyvatel. Soutěže se poprvé zúčastnila v roce 2010. Od té doby posbírala několik ocenění včetně Zlaté stuhy.

Kontinuální územní, sociální a ekonomický rozvoj reflektoval rostoucí význam udělených odměn. Níže jsou uvedeny v chronologickém výčtu:

 • 2010 - Diplom za komplexní řešení veřejného prostranství
 • 2011 - Diplom za přístup obce k rozvoji společenského života
 • 2012 - Diplom za zvýšení standardu občanské vybavenosti
 • 2013 - Bílá stuha za činnost mládeže v krajském kole
 • 2014 - Zlatá stuha za vítězství v krajském kole

Přihláška do soutěže

Jak již bylo zmíněno, přihláška sestává z formuláře, písemnosti vystihující podstatné jevy v obci a fotografií lokality. My se zaměříme na první dvě části.

Formulář

Údaje požadované v elektronickém formuláři lze vyplnit pouze elektronicky na webových stránkách soutěže. Obec Dříteč uvedla následující:

1.

Název obce:

obec Dříteč

2.

Jméno, příjmení a titul starosty/tky:

Jozef Petrenec

3.

Adresa obecního úřadu:

Dříteč 116, 533 05

4.

Tel.:

466 931 162

5.

Mob.:

606 660 233

6.

E-mail:

starosta@dritec.cz

7.

WWW stránky:

http://www.dritec.cz

8.

Zapojení obce do regionálních forem spolupráce (mikroregiony, partnerství, MAS atd.):

Svazek obcí pod Kunětickou horou, MAS Region Kunětické hory

9.

Kraj:

Pardubický kraj

10.

Okres:

Pardubice

11.

Počet obyvatel k 1. 1. 2014:

410

12.

Katastr obce:

537 ha

13.

Soutěže Vesnice roku se účastníme (včetně tohoto roku) po:

5.

14.

Přehled účasti a ocenění získaných v historii soutěže Vesnice roku

2013: Bílá stuha Pardubický kraj

2012: Diplom za zvýšení standardu občanské vybavenosti

2011: Diplom za individuální přístup obce k rozvoji společenského života

2010: Diplom za komplexní veřejného prostranství

15.

Ocenění v dalších soutěžích:

16.

Datum poslední aktualizace vlastního programu obnovy venkova (schváleného zastupitelstvem):

15. 4. 2013

17.

Zpracovatel programu obnovy vesnice

Obec Dříteč

18.

Bilance hospodaření (v tis. Kč)

-          Celkové příjmy obce

 • Z toho daňové

-          Celkové výdaje obce

 • Z toho akce na POV

Skutečnost 2013

15552

5000

17012

150

Předpoklad 2014

8413

5168

8413

100

 

Charakteristika obce

Důležitou součástí přihlášky je dokument se základní charakteristickou obce. V případě Dřítče se jedná o více než třicetistránkový spis s následující osnovou:

 1. Obec a její koncepční dokumenty (stručná charakteristika obce, urbanistická studie a územně plánovací dokumentace, program obnovy vesnice, rozpočet obce, přehled dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie v letech 2004 – 2013)
 2. Společenský život (kontinuita společenského života, spolková činnost, podpora obce)
 3. Aktivity občanů (dobrovolná práce občanů, začlenění dětí a mládeže do života vesnice, péče o vesnickou pospolitost, spolupráce obce s občany)
 4. Podnikání (podnikání v zemědělství, spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem, nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel, venkovská turistika, přímé podnikání obce)
 5. Péče o stavební fond a obraz vesnice (péče o historickou zástavbu, soulad v zástavbě, nová zástavba, organizační opatření)
 6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspora energií (stav občanské vybavenosti, inženýrské sítě, odpadové hospodářství, úspory energií)
 7. Péče o veřejné prostranství přírodní prvky a zeleň v obci (koncepční přístup, dlouhodobé plánování, nové úpravy veřejných prostranství, udržování přírodních a přírodě blízkých prvků, péče o veřejná prostranství a zeleň, ekologická výchova a vzdělávání)
 8. Péče o krajinu (zemědělské a lesní pozemky, péče o prvky ekologické stability v krajině, ostatní opatření péče o kulturní krajinu, obnova prvků kulturní paměti krajiny)
 9. Připravované záměry (stručná charakteristika)
 10. Informační technologie v obci (stručná charakteristika informační technologie)

Pro lepší představu náplně jednotlivých témat uvádíme vybrané pasáže dokumentu, které zároveň pomohou utvořit si celkový obraz vesnice. Plné znění je k nalezení v periodiku Dřítečský zpravodaj v jeho letním vydání pro rok 2014 (www.dritec.cz/index.php/dritecsky-zpravodaj).

V dalších příspěvcích postupně představíme podmínky Soutěže Vesnice roku a na příkladu konkrétní (skutečné) obce Dříteč provedeme projektem a vysvětlíme podmínky účasti.

Záměrem soutěže je podnítit samosprávné celky ke svému všestrannému rozvoji. Tím se myslí např. utužování společenské soudržnosti, pořádání kulturních a sportovních akcí, péče o životní prostředí a zeleň či obnova a udržování tradic.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce vesnického charakteru (dále jen „obce“), které splní následující podmínky:

 • na jejich území je k trvalému pobytu přihlášeno maximálně 7 500 osob (údaj platný pro rok 2014 vyjadřující zaokrouhlený počet obyvatel největší obce v ČR, která nemá status městyse ani města),
 • mají vypracován svůj strategický plán rozvoje, program obnovy vesnice nebo dokument pojednávající o rozvoji svého územního obvodu.

Soutěž probíhá nejprve

Nahrávám...
Nahrávám...