dnes je 27.5.2024

Input:

Soutěž Vesnice roku - dotační příležitost pro obce (4. část)

25.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na minulé vydání pokračujeme v představení dalších částí případové studie obce Dříteč, která byla úspěšná v soutěži Vesnice roku.

Podnikání v zemědělství 
Polnosti v katastru obce Dříteč obhospodařují soukromí zemědělci z obce Rokytno a Bukovina nad Labem. Živočišná výroba již v obci není. Hospodářské budovy jsou v soukromých rukou a zatím nevyužité. Významně se v péči o krajinu podílí Golf Resort Kunětická Hora, jenž rekultivací úložiště popílku přeměnil v kultivovanou krajinu. Tento projekt je jedinečný svého druhu na světě.

Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem

Zemědělská bioplynová stanice Dříteč
Obec spolupracuje na projektu zemědělské bioplynové stanice, která je v současné době v plném provozu. Stavba je určena pro ekologické a účinné zhodnocení drceného obilí a kukuřičné siláže, k produkci elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie.

Jedná se o bioplynovou stanici zemědělského typu, do které kromě uvedených vstupních materiálů nejsou dávkovány žádné jiné organické materiály. Vstupní biomasa a voda je zpracovávána kvašením. Meziproduktem je bioplyn použitý k pohonu kogeneračních jednotek. Výstupem pak elektrická energie o max. výkonu 2 MWh, která je dodávána do rozvodné sítě a dále odpadní teplo, jehož využití je ve fázi příprav. Prokvašená hmota je využita jako ekologicky nezávadné, velmi hodnotné a kvalitní hnojivo.

Pro obec se zde naskýtá možnost výhodné spolupráce zejména ve zpracování vznikajícího bioodpadu v obci (tráva z obecních pozemků) a využití odpadního tepla dle budoucího záměru. Nezanedbatelná je rovněž přímá finanční podpora obce.

Bažantnice
V obci se nachází bažantnice, jejíž provoz byl po delší odmlce obnoven. Chov bažantí zvěře je prováděn formou voliérového odchovu. Jeho základem je vlastní chovné hejno, které je každý rok pro osvěžení krve, posílení imunity vůči chorobám a pro zvýšení reprodukce obměňováno a přísně selektováno. Líhnutí probíhá ve vlastních líhních. V rámci voliérového odchovu je pravidelně prováděna řádná medikace bažantů proti nemocem a průběžně jim jsou doplňovány minerály a vitamíny. Tato péče tvoří základ zdravých vylíhnutých bažantích kuřat včetně jejich dalšího odchovu. Starší bažantí kuřata a dospělá zvěř jsou při prodeji plně vyspělá. Snahou a cílem bažantnice je nabídnout dobře opeřeného bažanta s klínem a výbornou létavostí. Bažantnice navázala spolupráci s místní školou, s obcí je ve fázi příprav.

Na katastru obce aktivně také působí myslivecké sdružení Dříteč – Dražkov, jež má ve svých řadách i odborníky na lesní hospodářství.

Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel
Většina občanů pracuje v blízkých krajských městech. Donedávna byl největším místním zaměstnavatelem z řad soukromého sektoru podnikatel v akvaristice pan Roman Papík – PROFI-AQUARIUM.  V současné době je největším místním zaměstnavatelem Greengolf Pardubice. V obci je registrováno 71 podnikatelských subjektů (převážná část na ŽL).                   

Přímé podnikání obce
Obec nemá vlastní podnikatelskou činnost.

Stav občanské vybavenosti
Občanská vybavenost je na velmi dobré úrovni. K dispozici je  prodejna se smíšeným zbožím, restaurace v obecním domě, obecní knihovna, místní hřbitov, kostel, fotbalové hřiště s dětským hřištěm, multifunkční sportovní areál Golf Resort Kunětická Hora. V obci je mateřská škola se třemi odděleními  i základní škola zabezpečující výuku 1. stupně. V budově obecního domu sídlí kromě restaurace taktéž pošta, kadeřnictví a sál pro různou kulturní a společenskou činnost.

Připravované záměry
V minulých letech bylo pro obec prioritou dokončení intenzifikace ČOV vzhledem k nárůstu obyvatel a dalšího růstového potenciálu obce (obec dostala dotaci z Ministerstva zemědělství a Pardubického kraje). Intenzifikace ČOV byla dokončena v roce 2011. Dalším důležitým projektem bylo dokončení rekonstrukce MŠ a ZŠ Dříteč. Po několikaletém úsilí obec získala dotaci od MF ve výši 6 mil. Kč na rekonstrukci ZŠ a MŠ Dříteč, jejímž cílem bylo rozšíření kapacity mateřské školy o 18 míst – nové oddělení pro předškoláky, dále o nové šatny, sborovnu, kabinet, účtárnu a velkou hernu pro družinu. Celková kapacita MŠ je 63 míst.

Letos bude dokončen a zprovozněn projekt „Rekonstrukce a výstavba fotbalových šaten“ Stavebně vznikne jednolitý celek, který bude zabezpečovat potřeby provozovatele.  Stavbou nové části dojde k novému dispozičnímu uspořádání staré části, ve které vznikne adekvátní prostor pro rozhodčí včetně samostatné koupelny, kterou nynější stavba postrádá. Kabina rozhodčích má mít svůj samostatný vstup, což bude v souladu s požadavky fotbalového svazu. Dále novou

Nahrávám...
Nahrávám...