dnes je 14.4.2024

Input:

Společná ustanovení o zadávací dokumentaci

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.1
Společná ustanovení o zadávací dokumentaci

Mgr. Filip Červenka

Dostupnost zadávací dokumentace

Ustanovení § 96 ZZVZ upravuje pravidla pro zpřístupnění zadávací dokumentace. Zadavatel je povinen zpřístupnit celou zadávací dokumentaci na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo odeslání výzvy k podání žádosti o účast. Výjimky, kdy není zadavatel povinen takto postupovat, stanoví § 96 odst. 1 ZZVZ. Jednou z výjimek je případ, kdy se jedná o jednací řízení bez uveřejnění.

Na případy, kdy není možné určité části zadávací dokumentace uveřejnit na profilu zadavatele, pamatuje ust. § 96 odst. 2 až 4 ZZVZ. Může se jednat o omezení technického charakteru nebo o případy, kdy tak nelze učinit z důvodů ochrany citlivých či důvěrných informací. Zadavatel nemusí část zadávací dokumentace uveřejňovat na profilu zadavatele, ale poskytne jí dodavatelům jiným vhodným způsobem (např. v tištěné podobě nebo na datovém nosiči). Zadavatel však může požadovat úhradu nákladů, a to až do výše obvyklých nákladů na reprodukci, balné a poštovné

Prohlídka místa plnění

Obecná úprava prohlídky místa plnění je obsažena v § 36 odst. 6 ZZVZ. Prohlídka místa plnění není povinná, ale zadavatel jí může umožnit. Pokud tak učiní, musí v zadávcí dokumentaci určit dobu prohlídky, a to tak, aby bylo možné jí uskutečnit nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může uveřejněné nebo poskytnuté zadávací podmínky vysvětlit uveřejněním vysvětlení nebo souvisejících dokumentů na profilu zadavatete. Podmínky pro vysvětlení zadávací dokumentace stanovuje § 98 ZZVZ. Zákon však stanoví pro poskytnutí vysvětlení závazné časové limity. Vysvětlení tak musí být uveřejněno nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. V případech, kdy je lhůta pro podání nabídek zkrácena podle § 57 odst. 2 písm. b) ZZVZ nebo § 59 odst. 5 ZZVZ, činí tato lhůta (nejméně) 4 pracovní dny.

S vysvětlením mohou být uveřejněny též dokumenty s tímto vysvětlením související, a to ve stejných lhůtách jako vysvětlení.

Zadavatel není povinen uveřejňovat vysvětlení k části zadávací dokumentace, kterou neuveřejnil na profilu zadavatele z důvodu dle § 96 odst. 2 ZZVZ. Vysvětlení ohledně této části zadávací dokumentace zadavatel odešle nebo předá všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušnou část zadávací dokumentace.

O vysvětlení zadávací dokumentace může taktéž požádat dodavatel. Žádost dodavatele musí být písemná. Zadavatel není povinen dodavateli požadované vysvětlení poskytnou, pokud

Nahrávám...
Nahrávám...