Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Stanovisko MMR k zastupitelnosti uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele jejím dobrovolným uveřejněním v registru smluv

3.1.2019, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), musí zadavatel na svém profilu zadavatele uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků.

Tato povinnost zadavatele se podle § 219 písm. d) ZZVZ neuplatní v případě, kdy smlouva byla uveřejněna podle jiného právního předpisu. Tímto jiným právním předpisem je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(dále jen „ZRS“).

Podle § 8 odst. 4 ZRS „je - li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz