Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Systém certifikovaných dodavatelů

13.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Systém certifikovaných dodavatelů

Mgr. Filip Hajný

Systém certifikovaných dodavatelů (SCD) - charakteristika

Zákonná úprava systému certifikovaných dodavatelů (dále jen „SCD”) je uvedena v ustanovení § 233 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon nebo ZZVZ”). SCD je nástroj, jehož účelem je zjednodušení procesu prokazovaní splnění kvalifikačních předpokladů, neboť certifikát vydaný v SCD nahrazuje zcela či zčásti prokázání splnění kvalifikace konkrétním dodavatelem.

Podstatou SCD je zjednodušení procesu prokazování kvalifikačních předpokladů, kdy namísto doložení jednotlivých dokladů, resp. čestných prohlášení, předloží účastník příslušný certifikát. Využití certifikátu s sebou nese výhody jak pro zadavatele veřejné zakázky, tak pro dodavatele, který jej předloží. Zadavatel v rámci procesu posouzení kvalifikace ověřuje pouze platnost předloženého certifikátu a shodu zde uvedených údajů s požadavky zadavatele, oproti tomu pro dodavatele má tento nástroj přínos spíše v rovině eliminace nedostatků při přípravě nabídky. Je však nutno zdůraznit, že dodavatelé, kteří získali certifikát v příslušném SCD, nejsou v rámci zadávacího řízení nijak zvýhodněni.

V SCD se tedy vydávají certifikáty, kterými je možné prokázat splnění kvalifikace nebo její části, kdy vydaným certifikátem lze prokázat i splnění technické kvalifikace pro určité vybrané kategorie veřejných zakázek. V tomto ohledu se SCD liší od seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „SKD”).

Prokazování kvalifikace certifikátem

Jak již bylo uvedeno, platným certifikátem, který byl vydán v rámci schváleného SCD, lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Zákon přitom stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném v předloženém certifikátu. Zadavatel musí vždy tuto možnost prokazovaní kvalifikace připustit, neboť zákon ukládá zadavateli povinnost platný certifikát akceptovat. Zadavatel je také povinen přijmout obdobné osvědčení vydané v jiném členském státě Evropské unie, a to od zahraničního dodavatele, který má v tomto státě své sídlo.

Samotné předložení certifikátu však bez dalšího neznamená prokázání kvalifikace v plném rozsahu. Dodavatel prokáže kvalifikaci pouze v tom rozsahu, ve kterém se požadavky na kvalifikaci stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci a rozsah dokladů vymezených v předloženém certifikátu překrývají. Ve zbývající části musí dodavatel předložit požadované doklady.

Zadavatel není oprávněn bez zvláštních důvodů zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. Zákon však umožňuje, aby před uzavřením smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadoval předložení dokladů podle ust. § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ, tj. potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti (neexistence spatného daňového nedoplatku zachyceného v evidenci daní), čestného prohlášení ve vztahu k neexistenci splatného daňového nedoplatku ve vztahu ke spotřební dani, čestného prohlášení o neexistenci splatného nedoplatku na pojistném nebo penále na veřejném zdravotním pojištění a potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o neexistenci splatného nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Schválení SCD

SCD schvaluje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR”) na základě žádosti právnické osoby (správce SCD), která příslušný SCD hodlá spravovat. Zákon neklade žádné specifické požadavky na právní formu správce SCD, správcem SCD se tak může stát jakákoliv právnická osoba.

Podmínkou pro zahájení fungování SCD je tedy schválení tohoto systému ze strany MMR, přičemž MMR schválí SCD, pokud systém splňuje podmínky stanovené zákonem.

Správce SCD je povinen k žádosti přiložit či v žádosti samé uvést jednak popis SCD, jednak pravidla jeho použití. Sám zákon přitom stanoví následující minimální obsahové náležitosti pro pravidla použití SCD. V pravidlech SCD musí správce uvést alespoň:

  • název SCD,

  • identifikační údaje správce SCD (název či obchodní firma, sídlo a právní forma, IČO, údaj o zápisu do veřejného rejstříku),

  • organizační strukturu SCD – popis jednotlivých organizačních složek (např. orgánů) zřízených správcem SCD pro zajištění chodu SCD, jejich vzájemných vazeb a působností,

  • postup při vydání certifikátu, včetně ceníku úhrad certifikačním orgánům a případně správci SCD,

  • vymezení druhu a případně kategorií veřejných zakázek, na které se SCD vztahuje,

  • vymezení profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace, jejíž splnění bude v SCD posuzováno,

  • vymezení dokladů, které budou vyžadovány pro prokázání splnění kvalifikace podle předchozího bodu a základní způsobilosti, kdy platí, že doklady, které budou vyžadovány nesmí přesahovat rozsah, který může požadovat zadavatel. Současně platí, že po dodavateli se sídlem v jiném členském státě EU nelze požadovat více dokladů než po osobě se sídlem v ČR,

  • postup při posouzení prokázání kvalifikace certifikačním orgánem,

  • pravidla pro vydání, změnu a odejmutí certifikátu, a

  • internetovou adresu, na které bude správce systému plnit povinnosti k uveřejnění podle zákona, tj. internetovou adresu, kde je možno nalézt pravidla použití SCD, evidenci vydavatelů certifikátů (certifikačních orgánů) a vydaných certifikátů včetně jejich držitelů.

MMR rozhoduje o schválení SCD ve správním řízení zahájeném na základě žádosti správce SCD. Kromě výše uvedených náležitostí, tj. doložení popisu SCD a pravidel použití SCD, musí žádost splňovat i obecné náležitosti podání dle ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „”). Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu (tj. MMR), jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Schvalovací řízení podléhá správnímu poplatku dle zákona č. 634/2006 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně dle části IV, položky 64. Přijetí žádosti o schválení SCD je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 20 000 Kč, v případě žádosti o schválení změny SCD (viz dále) je stanovena poplatková povinnost ve výši 5 000 Kč.

Správní řízení o schválení SCD je zahájeno dnem, kdy žádost o jeho schválení došla MMR. Po přijetí podání správce SCD zjišťuje MMR splnění zákonných podmínek pro schválení SCD. MMR prověřuje, zda správce SCD uhradil správní poplatek, předložil veškeré dokumenty požadované zákonem a skutečnost, zda údaje uvedené v těchto dokumentech