Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Termín podání daňového přiznání

15.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.9.2
Termín podání daňového přiznání

Ing. Zdeněk Morávek

Termíny pro podání daňového přiznání jsou obecně stanoveny v § 136 DŘ, jednotlivé daňové předpisy mohou termín stanovit jinak (tato speciální úprava má potom přednost před úpravou obecnou). Termín podání daňového přiznání je obecně stanoven nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud se jedná o poplatníka, který má povinnost na základě účetních předpisů mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí ale jen tehdy, pokud je příslušná plná moc k zastupování podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. nejpozději do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období.

K tomu je nutné doplnit, že v souladu s § 33 DŘ, který upravuje počítání času v rámci správy daní, lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Současně i nadále platí, že pokud připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu kratší než jeden den.

Z uvedeného vyplývá, že pokud předpokládáme zdaňovací období kalendářní rok, potom lhůta pro podání daňového přiznání končí 1. 4. nebo 1. 7. následujícího roku, samozřejmě za předpokladu, že se nejedná o sobotu, neděli nebo svátek.

Doplňme, že v případě daní vyměřovaných na zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se daňové přiznání podává nejpozději do konce prvního měsíce, jímž začíná