dnes je 3.12.2023

Input:

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 6/98-26 ze dne 5. 11. 1998

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.1.6 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 6/98-26 ze dne 5. 11. 1998

JUDr. Robert Krč

žalobce Hana Plívová – SANKON

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel Hlavní město Praha

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Problematika řešená v rozsudku

Zastavení správního řízení z důvodu opožděnosti podání návrhu nemůže být předmětem přezkoumávání soudem

Žalobce podal správní žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který svým rozhodnutím odmítnul přezkoumání rozhodnutí zadavatele kvůli opožděnosti návrhu. Vrchní soud řízení zastavil, neboť žaloba směřovala proti rozhodnutí, jež nemůže být předmětem přezkoumávání soudem, neboť se jedná čistě o procesní záležitost.

Z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci:

V posuzovaném případě totiž žalovaný nerozhodl o hmotném právu či povinnosti žalobce, neboť skončil při tom, že návrh tak, jak byl podán, odmítl pro jeho opožděnost. Tak to bylo vyjádřeno i ve výroku napadeného rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, které bylo v rámci rozkladového řízení potvrzeno. Na tom nic nezmění skutečnost, že se fakticky žalovaný zabýval i věcnou stránkou případu, se kterou se vypořádal způsobem shora uvedeným. Žalobce navrhl zrušení rozhodnutí žalovaného a žaloba směřovala k tomu, aby byly zvráceny výsledky veřejné soutěže, kdy se stal jejím vítězem subjekt, který navrhl mimořádně nízkou cenu. Podle § 40 zákona vzniká právo na uzavření příslušné smlouvy mezi zadavatelem a uchazečem o veřejnou zakázku jen v tom případě a u toho uchazeče, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. I když zadavatel nesmí uzavřít smlouvu před uplynutím lhůty pro podání námitek proti jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a také činit žádné úkony směřující k dokončení soutěže, jsou-li takové námitky podány, nemění to nic na skutečnosti, že k tomuto okamžiku nevzniklo žalobci žádné hmotné právo na uzavření příslušné smlouvy. Neexistuje tedy žádné hmotněprávní subjektivní oprávnění, ve kterém by mohl být dotčen. Právo, které zde existuje na straně žalobce, je právo na přezkoumání postupu zadavatele orgánem dohledu. Není to právo na uzavření smlouvy o předmětu veřejné zakázky. Rozhodnutím žalovaného nebylo rozhodnuto, zda postup zadavatele byl v souladu se zákonem, či nikoli, byť o tom bylo v důvodech rovněž pojednáno. Bylo však

Nahrávám...
Nahrávám...