Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Čestné prohlášení a souhlas se zápisem do obchodního rejstříku

17.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.2.2
Vzor – Čestné prohlášení a souhlas se zápisem do obchodního rejstříku

Mgr. Pavla Krejčí

Čestné prohlášení
a

Já, níže podepsaná PhDr. Ivana Tavnová, nar. 15. 4. 1972, bytem Náměstí Míru 157/6, Praha 5, 150 00, tímto prohlašuji, že:

a) souhlasím se svým ustanovením do funkce předsedy kontrolní komise
Bytového družstva nám. Míru 6, IČO 222 22 222, se sídlem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 7777 (dále jen „družstvo”) a s převzetím povinností člena a předsedy kontrolní komise vyplývajících z právních předpisů; zároveň prohlašuji, že jsem ve smyslu § 630 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích členem družstva;

b) ve smyslu ust. § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění, souhlasím se zápisem své osoby coby člena a předsedy kontrolní komise do obchodního rejstříku, a to v rámci zápisu družstva;

c) jsem dovršila 18. rok věku a jsem plně svéprávná ve smyslu ust. § 152 odst. 2 NOZ ve spojení s ust. § 30 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a nebyla jsem ve svéprávnosti omezena ve smyslu ust. § 55 a násl. NOZ;

d) že splňuji podmínky provozování živnosti podle ust. § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o