dnes je 13.6.2024

Input:

Vzor - Dohoda o zvýšení kvalifikace (Kvalifikační dohoda)

13.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.14.1
Vzor - Dohoda o zvýšení kvalifikace (Kvalifikační dohoda)

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel:

..............................................................................................................

se sídlem ...............................................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ..................................................

jehož jménem jedná ...............................................................................

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

..............................................................................................................

nar.: ......................................................................................................

bytem: ...................................................................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 234 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako "zákoník práce"), tuto

dohodu o zvýšení kvalifikace
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne ..................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ......................

1.2 Předmětem této dohody je zejména závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace pro práci ................................ a zejména závazek zaměstnance zvýšit si kvalifikaci pro tuto práci a setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu stanovenou v odst. 4.1 této dohody.

1.3 Zaměstnanec se za účelem zvýšení kvalifikace zúčastní školení v oblasti ........................, které se uskuteční formou školení a následné závěrečné zkoušky, jak je specifikováno v příloze této dohody (dále jako "školení").

II.

2.1 Zaměstnavatel se touto dohodou zavazuje umožnit zaměstnanci účast na školení, a to v termínech a místech stanovených v příloze č. 1 této dohody, která je její nedílnou součástí, nebo na základě pozdější dohody smluvních stran s přihlédnutím k rozpisu termínů školení a závěrečných zkoušek určenému poskytovatelem školení.

2.2 Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu a za podmínek stanovených v ustanovení § 232 ZP.

2.3 Zaměstnavatel se zavazuje uhradit za zaměstnance cenu školení ve výši .................. Kč (slovy: ..................... korun českých). Zaměstnavatel se dále zavazuje uhradit zaměstnanci náklady účelně vynaložené v souvislosti s účastí zaměstnance na školení, tj. prokázané jízdní výdaje, výdaje za ubytování a stravné v souladu s příslušnými právními předpisy. Zaměstnavatel není povinen hradit za zaměstnance poplatky spojené se skládáním opravné nebo opakované zkoušky.

III.

3.1

Nahrávám...
Nahrávám...