Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Pozvánka na valnou hromadu - platné od 1. ledna 2021

13.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.2.1
Vzor – Pozvánka na valnou hromadu – platné od 1. ledna 2021

Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová

Představenstvo akciové společnosti
ABC, a. s., IČO 056 43 408, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

která se uskuteční dne 11. června 2021 v 10.00 hodin v zasedací místnosti akciové společnosti ABC, a. s., na adrese: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

s následujícím programem:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2020. Projednání návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

4. Schválení řádné účetní závěrky a schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020.

Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti. 

Odůvodnění: Přijetí tohoto rozhodnutí patří do působnosti valné hromady.

5. Volba Ing. Jiřího Bubna, nar. dne 13. 7. 1969, bytem Praha – Vinohrady, Blanická 1012/28, členem představenstva společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada s okamžitou účinností volí Ing. Jiřího Bubna, nar. dne 13. 7. 1969, bytem Praha – Vinohrady, Blanická 1012/28, členem představenstva společnosti ABC, a. s.

Odůvodnění: Na zasedání představenstva konaném dne 30. dubna 2021 dosavadní člen představenstva pan Karel Nový oznámil, že odstupuje