dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1.1 Vzor - Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

JUDr. Anna Janáková

Poskytovatel pracovnělékařských služeb: identifikační údaje – název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu

(dále jen „poskytovatel“),

zastoupený: identifikační údaje fyzické osoby, která za poskytovatele smlouvu podepisuje, pokud smlouvu nepodepisuje fyzická osoba, která je poskytovatelem,

a

Zaměstnavatel: identifikační údaje – název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu 

(dále jen „příkazce“),

zastoupený: identifikační údaje fyzické osoby, která za příkazce smlouvu podepisuje, pokud smlouvu nepodepisuje fyzická osoba, která je podnikatelem,

(společně také jen jako „smluvní strany”)

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb
I.
Účel smlouvy

1.1 Předmětem uzavírané smlouvy je poskytování pracovnělékařských služeb ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelem příkazci, zaměstnancům příkazce a uchazečům o zaměstnání u příkazce (dále jen: „pracovníci příkazce“).

II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je stanovení podmínek, za kterých budou poskytovány:

a) pracovnělékařské služby v rozsahu: (dle dohody smluvních stran se uvedou všechny, nebo některé: zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce;

b) další dohodnuté služby (zcela záleží na dohodě mezi smluvními stranami; může se jednat například o vydávání zdravotních průkazů pracovníkům příkazce, nabídka provádění sezónních očkování pracovníkům příkazce nebo nabídka zdravotních služeb registrujícího praktického lékaře pracovníkům příkazce anebo jiné nadstandardní služby);

c) některé součásti pracovnělékařských služeb prostřednictvím jiného tzv. pověřeného poskytovatele pracovnělékařských služeb (pokud se na tom smluvní strany dohodly).

III.
Hodnocení zdravotního stavu pracovníků příkazce

3.1 Preventivní pracovnělékařské prohlídky, včetně hodnocení zdravotního stavu pracovníků příkazce a hodnocení vlivu pracovní činnosti a pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdraví, budou prováděny v ordinaci poskytovatele (identifikační údaje ordinace nebo příslušného zdravotnického zařízení, kde se ordinace nachází) v ordinačních hodinách určených pro pracovníky příkazce (dny a hodiny určené pro pracovníky příkazce).

3.2 Na dobu nepřítomnosti posuzujícího lékaře poskytovatele delší než jeden týden zajistí poskytovatel zástup (je-li poskytovatel právnickou osobou, pak jiným zaměstnancem; je-li poskytovatel fyzickou osobou, pak jiným poskytovatelem) odborně vhodným posuzujícím lékařem a oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu příkazci (včetně místa a ordinačních hodin), aby mohli být včas informování pracovníci příkazce.

3.3 Příkazce zajistí, aby jeho pracovníci byli informování o tom, kde se mají podrobit pracovnělékařským prohlídkám a v jakých ordinačních hodinách. Vybaví je řádně vyplněnou žádostí o provedení prohlídky.

3.4 Příkazce předá do jednoho týdne od podpisu této smlouvy poskytovateli seznam svých pracovníků s informacemi o charakteru jejich práce, kategorii práce, pracovním zařazení a dat posledně provedených pracovnělékařských prohlídek. Příkazce bude provádět aktualizaci tohoto seznamu a předávat ji poskytovateli …….. (v dohodnutých termínech).

3.5 Poskytovatel provádí pracovnělékařské prohlídky podle platných právních předpisů a vyhotovuje lékařské posudky v souladu s požadavky zákona č. 373/2011 Sb. a s požadavky vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. K potřebným odborným vyšetřením vysílá pracovníky příkazce poskytovatel pracovnělékařských služeb, který také určí, u kterého poskytovatele zdravotních služeb budou čerpány.

3.6 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci předává poskytovatel pracovníku příkazce. Příkazce a poskytovatel se dohodli na potvrzení převzetí lékařských posudků o zdravotní způsobilosti pracovníků příkazce k práci od těchto pracovníků příkazcem …… (např. elektronicky nebo telefonicky) bez zbytečného odkladu po převzetí.

IV.
Poradenství a školení

4.1 Poskytovatel poskytuje příkazci poradenské služby zejména v otázkách:

a) identifikace nebezpečí a hodnocení zdravotních rizik práce a zařazování prací do kategorií podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

b) výběru technických, technologických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výběru osobních ochranných pracovních prostředků,

c) zpracování opatření příkazce pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně či jiná vážná nebezpečí (ust. § 102 odst. 6 ZP),

d) návrhů opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví,

e) ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem, při úpravách pracovních míst,

f) zajištění pitného režimu a poskytování ochranných nápojů,

g) v problematice pracovní rehabilitace a úpravách pracovních míst pro pracovníky příkazce, kteří mají zdravotní postižení,

h) při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších podnikových zařízení, při zavádění nových technologií, látek a postupů z hlediska jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců.

4.2 Poskytovatel zajišťuje poskytování poradenství zejména:

a) účastí na příslušných jednáních organizovaných příkazcem, na které je pozván,

b) zpracováním písemného stanoviska k písemným materiálům předložených příkazcem,

c) poskytnutím konzultace vedoucím zaměstnancům příkazce,

d) zpracováním vlastních podnětů na základě vlastních zjištění při poskytování pracovnělékařských služeb, zejména dohledu,

e) poskytováním informací pracovníkům příkazce o možném negativním vlivu pracovních podmínek při pracovnělékařských prohlídkách (např. o faktorech ovlivňující plodnost, těhotenství, kvalitu mléka u kojících matek apod.).

4.3 Shora uvedené poradenské činnosti .…(smluvní strany specifikují) budou poskytovatelem poskytovány: (smluvní strany dohodnou, které operativně a které ve stanovených termínech, popř. jinak).

4.4 Poskytovatel a příkazce se dohodli, že o poradenských činnostech bude poskytovatel vyhotovovat záznam v rozsahu ust. § 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., přičemž jedno vyhotovení předá …… (v dohodnuté lhůtě) příkazci.

4.5 Poskytovatel navrhne do ….. (lhůtu si smluvní strany stanoví, např. 1 měsíce) po uzavření této smlouvy příkazci vhodný počet a vybavení lékárniček první pomoci, kterými budou vybavena pracoviště příkazce a v pravidelných intervalech (dohodnutých s příkazcem, např. jednou ročně) bude svůj návrh aktualizovat. Navrhne příkazci též vybavení dalšími prostředky pro poskytování první pomoci na pracovištích, kde toho je třeba.

4.6 Poskytovatel provádí jednou ročně (nebo v jiném s příkazcem dohodnutém termínu) školení pracovníků určených k organizování poskytnutí první pomoci podle vlastní osnovy školení, kterou dohodne s příkazcem.

V.
Pravidelný dohled

5.1 Poskytovatel vykonává pravidelný dohled nejméně v termínech (termíny lze smlouvou přesně specifikovat) stanovených v ustanovení § 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 452/2022 Sb. na pracovištích příkazce a nad pracemi vykonávanými pracovníky příkazce za účelem zjišťování a hodnocení faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek ve vztahu ke zdraví, zjišťování nebezpečí a hodnocení zdravotních rizik zátěží rizikovými faktory pracovních podmínek podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví.

5.2 Poskytovatel se účastní každoroční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou pro všechna pracoviště a zařízení organizuje příkazce (ust. § 108 odst. 5 ZP; nejde o požadavek právních předpisů, ale pro zaměstnavatele je toto řešení výhodné).

5.3 Poskytovatel vykonává dále pravidelný dohled v: (např. v podnikové ubytovně, v závodní jídelně či jiných podnikových zařízeních – záleží na dohodě smluvních stran).

5.4 Příkazce zajistí poskytovateli pracovnělékařských služeb a jeho zaměstnancům volný vstup za

Nahrávám...
Nahrávám...