Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Vyloučení akcionáře ze společnosti pro nesplnění vkladové povinnosti - platné od 1. ledna 2021

15.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.7
Vzor – Vyloučení akcionáře ze společnosti pro nesplnění vkladové povinnosti – platné od 1. ledna 2021

Mgr. Mgr. Radana Burešová

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ABC, a. s.,

IČO 056 43 408, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

(dále jen „společnost”)

konaného dne 30. srpna 2021 od 10:00 hodin v sídle společnosti

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, volba předsedajícího a zapisovatele

2. Vyloučení pana Josefa Nováka, nar. dne 6. 9. 1982, bytem Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 342/18, ze společnosti pro nesplnění vkladové povinnosti (§ 345 ZOK)

3. Závěr

K jednotlivým bodům programu jednání:

1. Jednání představenstva bylo v souladu se stanovami společnosti řádně svoláno předsedou představenstva. Jednání se zúčastnili všichni členové představenstva, listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Představenstvo tedy bylo usnášeníschopné.

2. Předsedajícím byl zvolen předseda představenstva společnosti pan Jiří Polák.

Pro hlasovali: Petr Pilný, Karel Nový

Proti hlasovali: ----------

Hlasování se zdrželi: Jiří Polák

Zapisovatelem byl zvolen člen představenstva společnosti pan Petr Pilný.

Pro hlasovali: Jiří Polák, Karel Nový

Proti hlasovali: ----------

Hlasování se zdrželi: Petr Pilný

3. Představenstvo společnosti přijalo toto rozhodnutí:

Pan Josef Novák, nar. dne 6. 9. 1982, bytem Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 342/18, se v souladu s § 345 odst. 2 ZOK z důvodu nesplnění vkladové povinnosti s okamžitou účinností vylučuje ze společnosti pro 10 ks kmenových akcií společnosti v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 150 000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), které upsal dne 14. června 2021.

Pro hlasovali: Jiří Polák, Petr Pilný, Karel Nový

Proti hlasovali: ----------

Hlasování se zdrželi: ----------

Odůvodnění:

Pan Josef Novák dne 14. června 2021 upsal výše uvedené akcie a zavázal se do 14. července 2021 zaplatit jejich emisní kurs, který činil celkem 1 500 000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Jelikož svou vkladovou povinnost v uvedené lhůtě ani částečně nesplnil, vyzvalo ho představenstvo společnosti dopisem ze dne 19. července 2021, jehož kopie tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a který mu byl doručen dne 22. července 2021, doklad o doručení viz příloha č. 3 tohoto zápisu, aby tak učinil v dodatečné lhůtě, která podle čl. III odst. 4 stanov společnosti činí 30 dní od doručení příslušné výzvy. Vzhledem k tomu, že pan Josef Novák svou vkladovou povinnost dosud nesplnil ani na základě výše uvedené výzvy, rozhodlo představenstvo společnosti, jak je uvedeno výše. Vzhledem k tomu, že pan Josef Novák vlastní akcie společnosti, které upsal a splatil již dříve, zůstává ohledně těchto dříve vydaných akcií akcionářem společnosti i nadále. Nesplacené akcie společnosti, pro které byl pan Josef Novák ze společnosti vyloučen a ohledně nichž nebyl vydán zatímní list, přecházejí tímto rozhodnutím na společnost (§ 345 odst. 2 ZOK).

Představenstvo společnosti dále pověřuje předsedu představenstva společnosti, pana Jiřího Poláka, aby panu Josefu Novákovi bez zbytečného odkladu zaslal písemné vyhotovení výše uvedeného rozhodnutí.

4. Jednání představenstva bylo ukončeno v 10:30 hodin.

Předsedající:

-----------------------------------

Jiří Polák

Zapisovatel:

------------------------------------

Petr Pilný

Přílohy dle textu

Komentář:

Jednání