Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady - platné od 1. ledna 2021

13.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.1.1
Vzor – Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady – platné od 1. ledna 2021

Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová

Představenstvo společnosti ABC, a. s.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1 – Staré Město

V Praze dne 11. ledna 2021

Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady

Vážené představenstvo,

já, Josef Novák, nar. 6. 9. 1982, bydliště Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 342/18, akcionář společnosti ABC, a. s., IČO 056 43 408, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, vlastním akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 5 % základního kapitálu. Konkrétně vlastním šest akcií na jméno v listinné podobě v souhrnné jmenovité hodnotě 600 000 Kč.

V souladu s § 366 a násl. ZOK žádám představenstvo společnosti ABC, a. s., aby svolalo bez zbytečného odkladu valnou hromadu společnosti k projednání níže uvedených bodů navrženého programu jednání valné hromady:

Josef Novák navrhuje tento pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Odvolání pana Karla Nového, nar. dne nar. 13. 4. 1983, bytem Nová Ves 16, z funkce člena představenstva společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana Karla Nového, nar. dne 13. 4. 1983, bytem Nová Ves 16, z funkce člena představenstva společnosti ABC, a. s.

Odůvodnění: Karel Nový se začal v průběhu uplynulých měsíců