dnes je 16.1.2021

Input:

Vzor - Zápis ze zasedání představenstva o schválení poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál

24.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.8.2.2
Vzor – Zápis ze zasedání představenstva o schválení poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Zápis ze zasedání představenstva společnosti Autopůjčovna Zrzavý & synové, a. s., IČO: 257 88 956, se sídlem 155 21 Praha 5, Zličín, Strojírenská 47/18, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 123568, konaného dne 2. července 2020 v sídle společnosti

Představenstvo společnosti Autopůjčovna Zrzavý & synové, a. s., IČO: 257 88 956, se sídlem 155 21 Praha 5, Zličín, Strojírenská 47/18, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 123568 (dále jen „Společnost”), se sešlo na svém zasedání konaném dne 2. 7. 2020 v 15:30 hod. v sídle společnosti za účasti všech svých členů, a to:

1. Ing. Marcela Zrzavého, nar. 18. 10. 1959, bytem Akátová 1992, Hostivice,

2. Mgr. et Mgr. Luboše Zrzavého, nar. 23. 6. 1984, bytem Věstonická 431/1, Praha 5, Zličín,

3. Alžběty Zrzavé, nar. 16. 8. 1961, bytem Akátová 1992, Hostivice.

Protože zasedání představenstva nebylo svoláno řádně a včas způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, dotázal se předseda představenstva pan Ing. Marcel Zrzavý, zda se ostatní členové představenstva vzdávají práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva Společnosti:

Ing. Marcel Zrzavý prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.

Mgr. et Mgr. Luboš Zrzavý prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.

Alžběta Zrzavá prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.

Předseda představenstva konstatoval, že zasedání představenstva je usnášeníschopné, neboť se ho zúčastnili všichni členové představenstva a všichni se vzdali práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva Společnosti.

Předseda představenstva přivítal přítomné členy představenstva a přednesl následující program zasedání představenstva.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele

2. Souhlas představenstva s poskytnutím dobrovolného peněžitého příplatku akcionáři mimo základní kapitál Společnosti

3. Závěr

1. K bodu č. 1 programu zasedání – volba předsedajícího a zapisovatele

Po zahájení zasedání představenstva přistoupil předseda představenstva k prvnímu bodu programu, a to volbě předsedajícího a zapisovatele. Předsedajícím byl navržen Ing. Marcel Zrzavý, nar. 18. 10. 1959, bytem Akátová 1992, Hostivice, a zapisovatelkou byla navržena Alžběta Zrzavá, nar. 16. 8. 1961, bytem Akátová 1992, Hostivice.

Jelikož k tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy, přistoupilo se k hlasování o tomto bodu pořadu jednání.

Pro zvolení předsedajícího Ing. Marcela Zrzavého vyslovilo:

  • Souhlas 100 % přítomných členů

  • Nesouhlas 0 % přítomných členů

  • Zdržel se 0 % přítomných členů

Předsedajícím byl jednomyslně zvolen Ing. Marcel Zrzavý.

Pro zvolení zapisovatelky Alžběty Zrzavé vyslovilo:

  • Souhlas 100 % přítomných členů

Nahrávám...
Nahrávám...