dnes je 19.5.2024

Input:

Zadávací lhůta, jistota

6.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6
Zadávací lhůta, jistota

Mgr. Filip Hajný

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit a jsou vázáni svojí vlastní předloženou nabídkou, tedy v zásadě nemají možnost nabídku odvolat ani změnit. Zákaz změny nabídky není absolutní a netýká se těch jejích částí, které nemají vliv na plnění veřejné zakázky (např. změna kontaktních údajů, změna obsazení statutárního orgánu apod.)

Oproti dřívější úpravě ZZVZ koncipuje stanovení zadávací lhůty jako možnost zadavatele, nikoliv povinnost. Pokud zadavatel zadávací lhůtu stanoví, musí být tato lhůta přiměřená druhu zadávacího řízení a předmětu veřejné zakázky.

Počátkem zadávací lhůty je ze zákona konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, kdy platí zákaz uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 246 ZZVZ (tzv. blokační lhůta).

Ze stanovení zadávací lhůty plyne pro zadavatele povinnost před jejím skončením odeslat oznámení o výběru dodavatele (viz ust. § 123 ZZVZ), tedy i provést celé zadávací řízení až do této fáze. Z tohoto pravidla jsou zákonem stanoveny dvě výjimky. Těmito výjimkami jsou konkrétně případy, kdy se zadavatel se všemi účastníky zadávacího řízení dohodne jinak, a dále případy, kdy došlo k ukončení (zrušení) zadávacího řízení ještě před uplynutím zadávací lhůty.

Jestliže zadavatel v rozporu se zákonem neodešle oznámení o výběru dodavatele před skončením zadávací lhůty, pak ze zákona platí, že uplynutím zadávací lhůty je zadávací řízení ukončeno. V takovém případě je navíc zadavatel povinen uhradit účastníkům zadávacího řízení veškeré účelně vynaložené náklady spojené s jejich účastí v zadávacím řízení.

Jistota

Stanovil-li zadavatel zadávací lhůtu, může v zadávací dokumentaci požadovat, aby účastník

Nahrávám...
Nahrávám...