dnes je 14.4.2024

Input:

Zajištění minimálních mezd řidičů linkových autobusů

9.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1
Zajištění minimálních mezd řidičů linkových autobusů

Mgr. Filip Hajný

Dne 2. 1. 2017 uveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj na svém Portálu o veřejných zakázkách a koncesích (www.portalvz.cz) nové metodické doporučení.

Doporučení se týká pouze jedné specifické oblasti zadávání veřejných zakázek, a sice zakázek na zajištění dopravní obslužnosti území a zejména možností, jak může zadavatel v této souvislosti zajistit určitou úroveň odměňování dotčených řidičů autobusů.

Doporučení vychází z platné právní úpravy, konkrétně z nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ("ZZVZ"), a dále z evropských směrnic a relevantní judikatury Soudního dvora Evropské unie.

Má-li zadavatel v úmyslu požadovat od dodavatelů, aby při zajišťování dopravní obslužnosti daného území vypláceli svým řidičům mzdy na určité úrovni, formuluje nové metodické doporučení několik pravidel, která by zadavatel měl mít na zřeteli. V souladu s evropským právem se vychází z toho, že zajištění minimálních mezd řidičů lze podřadit pod tzv. sociální aspekty veřejné zakázky.

Aktuálně účinná Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES ("Směrnice") ve svém čl. 67 odst. 2 stanoví, že ekonomicky nejvýhodnější nabídka může zahrnovat nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou. Tento poměr má být posuzován podle kritérií spojených s předmětem dané veřejné zakázky, mezi něž mohou patřit i sociální hlediska.

Podle čl. 67 odst. 3 Směrnice kritéria pro zadání zakázky souvisí s předmětem zakázky, jestliže se týkají stavebních prací, dodávek nebo služeb, jež mají být poskytnuty v rámci dané veřejné zakázky, v jakémkoli ohledu a v kterékoli fázi jejich životního cyklu, a to i tehdy, pokud tato kritéria nejsou součástí věcné podstaty poskytovaného plnění (viz odůvodnění Směrnice, odst. 97).

Obdobně, čl. 70 Směrnice stanoví, že veřejný zadavatel může stanovit zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky. Tyto podmínky však musí souviset s předmětem veřejné zakázky (ve smyslu čl. 67 odst. 3 Směrnice) a musí být uvedeny v zadávací dokumentaci (případně ve výzvě k účasti v soutěži). Výslovně je zmíněno, že zvláštní podmínky mohou zahrnovat sociální nebo se zaměstnáním související aspekty.

Citovaná ustanovení Směrnice našla svůj odraz i v českém právním řádu. Ustanovení § 116 odst. 1 ZZVZ pod nadpisem "Kritéria kvality" předepisuje, že pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky. Podle § 116 odst. 5 ZZVZ se má za to, že kritéria kvality souvisejí s předmětem veřejné zakázky, pokud se vztahují k jakékoliv fázi životního cyklu předmětu veřejné zakázky.

Ustanovení § 37 ZZVZ normuje, že zadavatel může podmínky účasti v zadávacím řízení stanovit jako podmínky kvalifikace, technické podmínky, obchodní a jiné smluvní podmínky, nebo jako tzv. zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, mimo jiné v oblasti sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky.

Podle nového metodického doporučení zadavatel může od dodavatelů požadovat, aby řidičům fakticky

Nahrávám...
Nahrávám...