dnes je 15.8.2022

Input:

Zákon o zadávání veřejných zakázek a navazující předpisy

20.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1
Zákon o zadávání veřejných zakázek a navazující předpisy

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Vláda České republiky předložila na konci října 2015 Poslanecké sněmovně zcela nový návrh zákona o zadávání veřejných zakázek (sněm. tisk č. 637), kterým se nahradí současný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, a dále doprovodný zákon (sněm. tisk č. 638), kterým se mění některé další zákony v souvislosti s přijetím nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Tato zmíněná právní úprava plně implementuje nové – v pořadí již třetí balíček – zadávací směrnice, které dne 28. března 2014 vyšly v Úředním věstníku EU (řada L, č. 94) po více než dvouletém legislativním procesu. Jde konkrétně o:

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice pro veřejné zadavatele”);

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (dále jen „Sektorová směrnice”) a

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (dále jen „Směrnice o koncesích”).1

Lhůta pro jejich vnitrostátní transpozici byla stanovena do 18. dubna 2016. Tato lhůta již nemůže být dodržena, ale lze uvést, že byla prezidentem České republiky podepsána nová právní úprava veřejných zakázek dne 26. 4. 2016 a ve Sbírce zákonů vyšel dne 29. 4. 2016 nový zákon o zadávání veřejných zakázek jako zákon č. 134/2016 Sb.

Aktuální stav projednávání a nabytí účinnosti

Výše uvedený vládní návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou a následně vrácen Poslanecké sněmovně Senátem s navrženou změnou spočívající v odložení účinnosti zákona o 6 měsíců. Poslanecká sněmovna dne 19. 4. 2016 schválila opětovně tento zákon ve znění navrženém Senátem a dne 21. 4. 2016 byl zákon předložen k podpisu prezidenta České republiky.

Podle § 279 ZZVZ tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.

Nový zákon a navazující prováděcí předpisy

V mezidobí budou vycházet k tomuto zákonu prováděcí předpisy, kterých bude více než k současnému zákonu. Novinkou je např. nařízení vlády o stanovení přiměřenosti nastavení určitých obchodních podmínek, např. u dodávek a služeb záruční doba 24 měsíců, u stavebních prací 60 měsíců apod. U profilu zadavatele prováděcí předpis např. navrhuje stanovit uveřejnění po dobu 2 let, namísto současné doby 5 let, formuláře k uveřejnění podlimitních zakázek jsou odlišné od nadlimitních z důvodu jejich zjednodušení, skutečně uhrazenou cenu plnění na profilu lze uveřejnit v připojeném souboru v pdf apod.

Vláda může nařízením stanovit podle:

§ 37 odst. 7

  • některé závazné podmínky účasti v zadávacím řízení v určitých kategoriích veřejných zakázek a rozsah jejich používání, nebo

  • bližší podmínky pro posuzování přiměřenosti některých podmínek účasti v zadávacím řízení a rozsah jejich používání.

§ 118 odst. 3

Vláda může nařízením stanovit společné metody pro stanovení nákladů životního cyklu a rozsah jejich používání.

§ 18 odst. 3

Jednotlivá část veřejné zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí veřejné zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty a že předpokládaná hodnota jednotlivé části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená nařízením vlády.

§ 25

Nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna finančnímu limitu stanovenému nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie nebo tento limit přesahuje.

§ 184 odst. 2

Zadavatel zruší koncesní řízení, pokud

a) hodnota koncese podle nabídky vybraného dodavatele překračuje finanční limit stanovený nařízením vlády a současně přesahuje o více než 20 % předpokládanou hodnotu koncese stanovenou před zahájením koncesního řízení,

b) neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie.

§ 158 odst. 1

Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat sektorovou veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje na finanční limit stanovený prováděcím právním předpisem podle § 25.

§ 208 odst. 1

V případě, že předpokládaná hodnota části veřejné zakázky, kterou má plnit poddodavatel, dosahuje nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem podle § 25 pro veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, odešle vybraný dodavatel oznámení o poddodávce k uveřejnění způsobem podle § 212. Ustanovení § 16 až 23 pro stanovení předpokládané hodnoty části veřejné zakázky se použijí obdobně.

§ 212 odst. 1

Zadavatel je podle tohoto zákona povinen použít k odeslání uveřejnění formuláře podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo formuláře podle prováděcího právního předpisu (dále jen „formulář”). Formulář je zadavatel povinen vyplnit způsobem stanoveným prováděcím předpisem.

§ 213 odst. 4

Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na základě jiného právního předpisu.2

§ 213 odst. 3 ZZVZ

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou

a) podmínky poskytování informací a přístupu k dokumentům a informacím prostřednictvím elektronického nástroje,

b) podmínky doručování prostřednictvím elektronického nástroje,

c) podmínky podávání, příjmu a otevírání nabídek, žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh prostřednictvím elektronického nástroje,

d) požadavky na provádění elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek,

e) požadavky na pořizování záznamů o elektronických úkonech,

f) podmínky pro vydání certifikátu shody,

g) náležitosti a platnost certifikátu shody,

h) požadavky na funkční vlastnosti elektronického nástroje a prostředí, ve kterém má být elektronický nástroj provozován ve vztahu k certifikaci elektronického nástroje a

i) technické náležitosti profilu zadavatele.

Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

V § 10 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větami:

„Pro uveřejňování se dále použije § 213 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně, s tím, že odstavec 3 písm. b) věta za středníkem se nepoužije. Vzor formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení stanoví prováděcí právní předpis.”.

§ 92 odst. 1 Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce

Má se za to, že technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, pokud zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce obsahuje

a) dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj.

§ 212 odst. 9

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou

a) formuláře sloužící pro uveřejňování informací podle tohoto zákona, pro které není formulář

určen přímo použitelným předpisem Evropské unie,

b) způsob vyplnění formulářů včetně stanovení povinně vyplňovaných údajů,

c) podmínky přijetí formulářů k uveřejnění,

d) postup při úpravách údajů ve formulářích,

e) přístup k uveřejněným formulářům,

f) způsob doručování formulářů a

g) postup při nápravě vad v uveřejněných formulářích a vad plnění provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

§ 214 odst. 4

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou

a) přístup k uveřejněným informacím,

b) strukturu údajů uveřejňovaných na profilu zadavatele a

c) postup při změně profilu zadavatele.

§ 219 odst. 4

Strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku stanoví vyhláškou Ministerstvo pro místní rozvoj.

§ 266 odst. 1

Součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou.

Legislativní pravidla

Podle čl. 10 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, která byla schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, usnesením vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298, usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 640, usnesením vlády ze dne 26. května 2004 č. 506, usnesením vlády ze dne 3. listopadu 2004 č. 1072, usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, usnesením vlády ze dne 18. července 2007 č. 816, usnesením vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 36, usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 14. listopadu 2012 č. 820, usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1050 a usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 753 je součástí materiálu, kterým se návrh zákona předkládá k projednání vládě a Legislativní radě, i předkládací zpráva a dále návrh prováděcího předpisu (návrh nařízení vlády nebo návrh vyhlášky) nebo teze prováděcího předpisu, pokud návrh zákona obsahuje zmocnění k vydání prováděcího předpisu a tento prováděcí předpis má nabýt účinnosti současně se zákonem, a text zákona nebo jeho části v platném znění s vyznačením navrhovaných změn, jde-li o návrh novely zákona. Návrh prováděcího předpisu se v této fázi předkládá bez projednání v připomínkovém řízení a v pracovních komisích.

Byť legislativní pravidla uvádí výše uvedené, vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek návrh prováděcích předpisů neobsahoval.

Co se týče dotazu na nedodržení závazné harmonizační lhůty stanovené pro stát z pohledu EU (tedy že tato nová právní úprava měla nabýt účinnosti již 18. dubna 2016), lze uvést, že výše zmíněné zpoždění nebude mít žádný dopad a zadavatelé, kteří budou používat současný zákon a následně nabude platnosti a účinnosti nový zákon, mohou v případě šetření případného porušení zákona v rámci správního a jiného obdobného trestání využít zásadu, že se použije ta právní úprava, která je pro ně výhodnější. To znamená buď ta, která platila při zahájení zadávacího řízení, anebo ta, která je platná ke dni šetření podezření z porušení zákona. Jinak by odklad nabytí účinnosti neměl mít na postup zadavatele vliv. Zadavatelům lze však doporučit, aby výklad sporných ustanovení současného zákona byl prováděn podle ducha a znění nové právní úpravy.

Nová strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období 2016 až 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo rovněž k projednání a schválení ve vládě Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 a k vyhodnocení efektivity fungování a návrhu dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k návrhu povinného používání Národního elektronického nástroje (NEN). V rámci tohoto projednání Ministerstvo pro místní rozvoj usiluje o pověření, aby ministryně MMR byla pověřena těmito úkoly:

  • zajištění realizace kroků spojených s ukončením stávajícího systému elektronických tržišť veřejné správy ke dni 30. 6. 2017,

  • zajištění postupného náběhu povinného používání Národního elektronického nástroje do roku 2020 tak, jak je navržen ve Strategii,

  • aktualizovat minimálně jednou ročně Pravidla používání NEN.4

Výše zmíněná Strategie je obsažena na více než 100 stranách materiálu. Pokud bychom měli stručně shrnout její hlavní cíl, je možné uvést, že se zabývala další budoucností elektronických tržišť veřejné správy, u kterých provozovatelů končí vysoutěžená koncesní smlouva na jejich provoz se státem dne

Nahrávám...
Nahrávám...