dnes je 19.5.2024

Input:

Zjednodušené podlimitní řízení

2.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2
Zjednodušené podlimitní řízení

Mgr. Filip Červenka

V rámci zjednodušeného podlimitního řízení má zadavatel možnost postupovat v případě, kdy zadává podlimitní veřejnou zakázku, která zároveň nepřesahuje hodnotu 50.000.000,00 Kč bez DPH. Tato hranice se v porovnání se starým zákonem značně zvýšila, neboť původní hranice činila "pouze" 10.000.000,00 Kč bez DPH. Použití tohoto druhu zadávacího řízení je tedy vázáno na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Zjednodušené podlimitní řízení je zahajováno uveřejněním výzvy na profilu zadavatele, kterou zadavatel vyzve neomezený počet dodavatelů k podání nabídek. Profilem zadavatele se v tomto případě rozumí elektronický nástroj umožňující neomezený dálkový přístup, na němž zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Minimální povinné náležitosti výzvy jsou uvedeny v příloze č. 6 ZZVZ pod písmenem A a jsou jimi:

1. identifikační údaje zadavatele,

2. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

3. lhůta pro podání nabídek,

4. způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány,

5. požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů,

6. pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 ZZVZ.

Pokud se zadavatel rozhodne vyzvat k podání nabídky přímo konkrétní dodavatele, musí jich být dle § 53 odst. 1 ZZVZ minimálně pět.

Ustanovení § 53 odst. 2 ZZVZ výslovně zakazuje zadavateli, aby s účastníky zadávacího řízení o podaných nabídkách jakkoliv jednal.

Minimálně po celou lhůtu pro podání nabídek, která podle § 54 odst. 1 ZZVZ činí 11 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení, musí zadavatel na svém profilu ponechat uveřejněnou zadávací dokumentaci. Lhůta pro podání nabídek počíná běžet den následující po dni, kdy došlo k uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele.

Ve zjednodušeném podlimitním řízení může (ale není k tomu povinen) zadavatel použít jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim, což mu

Nahrávám...
Nahrávám...