dnes je 27.5.2024

Input:

197/2004 Sb., Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění účinném k 1.1.2018

č. 197/2004 Sb., Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění účinném k 1.1.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 13. dubna 2004
k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
20/2010 Sb.
(k 26.1.2010)
mění § 2, § 3, § 8, § 9, § 11 odst. 2 písm. r) a přílohu č. 5
20/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 11 odst. 3 a přílohu č. 1
122/2010 Sb.
(k 29.4.2010)
mění § 11 odst. 2 písm. r) a přílohu č. 1
122/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 11 odst. 2 písm. r)
123/2016 Sb.
(k 16.6.2016)
mění, celkem k datu 18 novelizačních bodů
123/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 10
336/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 10 odst. 1
419/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 24 a ruší část přílohy č. 12; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), (dále jen „zákon”):
§ 1
Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů
[K § 3 odst. 5 písm. a) zákona]
(1) Lov do sítí se provádí
a) do sítí vlečných, tažných, vrhacích, stavěcích, vodorovných nebo lapacích, nebo
b) pomocí drobného rybářského náčiní se síťovým výpletem.
(2) Lov prováděný prostřednictvím manipulace s vodou1) je lov za účelem shromáždění rybí obsádky do míst, kde je lovena, například do loviště.
(3) Lov pomocí různě konstruovaného technického zařízení je lov do zařízení, která mohou být na stanovišti umístěna po dobu stanovenou vlastníkem rybníka nebo vlastníkem zvláštního rybochovného zařízení, popřípadě jejich nájemcem (dále jen „rybníkář”) na základě písemně uzavřené nájemní smlouvy s vlastníkem za účelem rybníkářství.
(4) Lov do stálého lovícího zařízení je lov do zařízení pevně spojených s terénem, například do loviště pod hrází rybníka.
§ 2
Vedení evidence o hospodaření v rybníkářství
[K § 3 odst. 5 písm. b) zákona]
(1) Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu a lovu ryb nebo při produkci vodních organismů v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení spočívá ve vedení údajů o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při použití hromadně účinných metod lovu a při lovu ryb na udici. Tyto údaje1a) jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulkách A až E. Tabulky A až D se předkládají jen v případě, že rybníkář vyprodukoval a uvedl na trh v kalendářním roce více než 150 ks ryb lososovitých, popřípadě lipana podhorního (dále jen „ryb lososovitých”) nebo více než 100 kg ostatních druhů ryb nebo vodních organismů. Údaje v tabulce E se předkládají orgánu státní správy rybářství příslušnému podle § 19 až 24 (dále jen „příslušný rybářský orgán”) jen na vyžádání.
(2) Evidence uloveného úhoře říčního (Anguilla anguilla)1b) a lososa obecného (Salmo salar)1c) obsahuje údaje uvedené v příloze č. 1 tabulce F.
(3) Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se předkládají v písemné nebo elektronické podobě ověřené zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě prostřednictvím datové schránky příslušnému rybářskému orgánu.
§ 3
Rybářský revír, hranice rybářského revíru a chráněné rybí oblasti
[K § 4 odst. 11 a § 11 odst. 10 písm. e) zákona]
(1) Pstruhový rybářský revír vyhlásí příslušný rybářský orgán na vodním toku nebo jeho části, na rybníku nebo na uzavřené vodě, kde jsou předpoklady pro výskyt lososovitých ryb. Nejsou-li splněny
Nahrávám...
Nahrávám...