dnes je 17.7.2024

Input:

269/1994 Sb., Zákon o Rejstříku trestů, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 269/1994 Sb., Zákon o Rejstříku trestů, ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 14. prosince 1994
o rejstříku trestů a evidenci přestupků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
126/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
mění 14 novelizačních bodů
126/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
vkládá nový § 16a
253/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 4 a § 10 odst. 5, vkládá nový § 9a
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění § 3 odst. 4, vkládá § 6a
179/2007 Sb.
(k 12.7.2007)
vkládá novou část třetí
269/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 10, § 11, § 14, § 15, § 16; vkládá nový § 11a a 11b
345/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 4 mění odst. 1
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 6a odst. 6, § 12, § 16a odst. 1 a 3; vkládá v § 16a odst. 4
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 11a a § 11b
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 6a a § 11a odst. 3
306/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění název části druhé a vkládá nový § 16b
357/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 7, § 9a, § 10, § 11 odst. 1, § 11a, § 16a, § 16b
357/2011 Sb.
(k 27.4.2012)
mění § 4 odst. 2, § 10, § 11a, § 12, § 13, § 15, § 16c, § 16d, § 16e, § 16f; vkládá nové §§ 4a, 15a, 16g a 16h
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2, § 3 odst. 3 písm. a), § 4, § 6, § 10, § 11, § 11a, § 11b, § 15, § 16c odst. 4
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 11a a § 16a
193/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 8 odst. 1
105/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 4, § 4a, § 5, § 10, § 13 odst. 1, § 16a odst. 4
204/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění, celkem k datu 37 novelizačních bodů
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 2, § 16; vkládá novou část třetí a nový § 17a
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 11a, § 11aa, § 16a a § 16j
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 16i odst. 2
42/2019 Sb.
(k 16.2.2019)
mění § 2, § 11a, § 11aa, § 13, § 16a, § 16i; nové přechodné ustanovení
42/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 11aa odst. 1 a 2
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění ustanovení části první a druhé
315/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění § 8 a § 16a
220/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 8 odst. 1
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 2a; mění § 11aa a § 15
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 2a odst. 5
130/2022 Sb.
(k 28.6.2022)
mění, celkem 21 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
427/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 4a, § 10, § 11a, § 11aa, § 13, § 16c a § 16f; nabývají účinnosti body 4 a 18 přechodných ustanovení
427/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Rejstřík trestů je informační systém veřejné správy, který obsahuje údaje o fyzických a právnických osobách (dále jen „osoba”) pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále údaje o jiných významných skutečnostech pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z rejstříku trestů slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti. Správcem rejstříku trestů je Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo”).
(2)  Ministerstvo je dále správcem evidence přestupků, která je informačním systémem veřejné správy obsahujícím údaje o osobách, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním přestupku, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a o osobách uvedených v § 4 odst. 5 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním jednání majícího znaky takového přestupku. Součástí evidence přestupků nejsou údaje o pravomocných rozhodnutích o jednáních majících znaky přestupku, kterých se dopustil příslušník zpravodajské služby České republiky nebo příslušník Policie České republiky vybraný v zájmu plnění závažných úkolů Policie České republiky ministrem vnitra.
§ 2
(1)  V rámci výkonu své působnosti podle tohoto zákona zpracovává ministerstvo osobní údaje v nezbytném rozsahu; při tom se považuje za orgán, který je příslušný k plnění úkolů stanovených zákonem za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech.
(2)  Pro účely správy rejstříku trestů a vydávání opisů z rejstříku trestů (dále jen „opis”), výpisů z rejstříku trestů (dále jen „výpis”) nebo opisu z evidence přestupků je ministerstvo oprávněno ověřovat přesnost osobních údajů.
(3)  Ochranu osobních údajů, které ministerstvo zpracovává pro výkon své působnosti podle tohoto zákona v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, zajišťuje pověřenec pro ochranu osobních údajů určený podle trestního řádu.
Nahrávám...
Nahrávám...