dnes je 13.6.2024

Input:

295/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2015

č. 295/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2015
ZÁKON
ze dne 16. srpna 2012,
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
262/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší v čl. IV bod 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. I
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo „19,93” nahrazuje číslem „20,83”.
2. V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo „21,4” nahrazuje číslem „22,87”.
3. V § 4 odst. 1 písm. d) až f) se číslo „21,4” nahrazuje číslem „23,58”.
4. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,”.
5. V § 4 odst. 2 písm. b) se číslo „0,03” nahrazuje číslem „0,10”.
6. V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,”.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
7. V § 4 odst. 2 písm. d) se číslo „0,94” nahrazuje číslem „0,80”.
8. V § 4 odst. 5 písmeno a) zní:
„a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,”.
9. V § 4 odst. 5 písm. b) se číslo „0,03” nahrazuje číslem „0,10”.
10. V § 4 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,”.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
11. V § 4 odst. 5 písm. d) se číslo „0,94” nahrazuje číslem „0,80”.
12. V § 4 odstavce 6 a 7 znějí:
„(6) Při stanovení počtu obyvatel obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 a odstavce 7 se
Nahrávám...
Nahrávám...