dnes je 30.9.2023

Input:

31/1995 Sb., Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 31/1995 Sb., Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 1.7.2023
VYHLÁŠKA
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 1. února 1995,
kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
92/2005 Sb.
(k 2.3.2005)
mění § 1 odst. 1, § 6, název oddílu druhého, § 8, § 9, § 10, vkládá § 10a až 10c, mění § 11 odst. 6, vkládá § 12a, ruší § 19, v příloze mění bod 6 a vkládá body 8 a 9
311/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění, celkem 37 novelizačních bodů
383/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem k datu § 25 novelizačních bodů
214/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 10c a přílohu; vkládá nové § 10d a § 10e
156/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění; nové přechodné ustanovení
156/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 1 odst. 1 písm. e) a nadpis třetího oddílu - dosud neuvedeno
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška stanoví
a) předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí,
b) předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl a postup při standardizaci geografického názvosloví,
c) předmět a obsah správy databáze,
d) formu poskytování údajů z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností, ze spravovaných bází dat a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy Zeměměřickým úřadem a úplatu za ně,
e) předmět a obsah výsledků zeměměřických činností využívaných pro státní mapová díla nebo správu katastru nemovitostí a
f) náležitosti dokumentace o skutečném provedení stavby.
(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
(3) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) geodetickým bodem (dále jen „bod”) trvale označený bod stanovenými měřickými značkami a signalizačními nebo ochrannými zařízeními (dále jen „značky”),
b) geodetickými údaji soubor písemných, číselných a grafických údajů (dále jen „údaje”) o bodech polohového, výškového a tíhového bodového pole, které jsou součástí dokumentovaných výsledků zeměměřických činností nebo databáze bodových polí,
c) databází bodových polí samostatná část informačního systému zeměměřictví, ve které jsou vedeny údaje o bodech dokumentované orgány zeměměřictví a katastru,
d) geoportálem webové rozhraní provozované Zeměměřickým úřadem za účelem zveřejňování
Nahrávám...
Nahrávám...