dnes je 13.6.2024

Input:

312/2002 Sb., Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 312/2002 Sb., Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 13. června 2002
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
46/2004 Sb.
(k 1.3.2004)
§ 7 odst. 1 písm. b), § 9 odst. 2 písm. c), § 17 odst. 5, § 40
234/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 11 ruší odst. 1, nové přechodné ustanovení
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 2, § 10, § 12, § 13, § 16, § 27, § 40, § 41; ruší § 38 a část druhou
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 30 odst. 2
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 10 odst. 3
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 30
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 33 odst. 1
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 29 odst. 6 a § 38
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚŘEDNÍCI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje pracovní poměr úředníků územních samosprávných celků a jejich vzdělávání.
(2) Na pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků se vztahuje zákoník práce, nestanoví-li tento zákon jinak.
(3) Tento zákon se nevztahuje na zaměstnance územního samosprávného celku
a) zařazené v jeho organizačních složkách,1)
b) zařazené jen v jeho zvláštních orgánech,2)
c) kteří vykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce nebo kteří výkon takových prací řídí.
§ 2
Vymezení základních pojmů
(1) Územním samosprávným celkem je obec a kraj a pro účely tohoto zákona též hlavní město Praha, město, statutární město a městská část hlavního města Prahy.
(2) Úřadem se pro účely tohoto zákona rozumí obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, magistrát územně členěného statutárního města, úřad městského obvodu nebo úřad městské části územně členěného statutárního města, krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské části hlavního města Prahy.
(3) Správními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů.
(4) Úředníkem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy.
(5) Vedoucím úředníkem se pro účely tohoto zákona rozumí úředník, který je vedoucím zaměstnancem.3)
(6) U vedoucích úředníků se zakládá pracovní poměr jmenováním. Jmenování provede vedoucí úřadu.
(7) Vedoucím úřadu se pro účely tohoto zákona rozumí vedoucí úředník, který vykonává funkci tajemníka obecního úřadu, tajemníka magistrátu statutárního města, tajemníka úřadu městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, ředitele krajského úřadu, ředitele Magistrátu hlavního města Prahy nebo tajemníka úřadu městské části hlavního města Prahy.
(8) V obcích, městských obvodech a městských částech, kde není funkce tajemníka zřízena nebo kde není tajemník ustanoven, plní úkoly vedoucího úřadu podle tohoto zákona starosta.
§ 3
Zařazení k výkonu správní činnosti
Fyzickou osobu k výkonu správní činnosti zařazuje v souladu s druhem práce uvedeným v pracovní smlouvě vedoucí úřadu.
HLAVA II
PRACOVNÍ POMĚR ÚŘEDNÍKA
Díl 1
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu
§ 4
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka
(1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je
Nahrávám...
Nahrávám...