dnes je 27.5.2024

Input:

61/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony, ve znění účinném k 1.10.2015

č. 61/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony, ve znění účinném k 1.10.2015
ZÁKON
ze dne 19. března 2014,
kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
224/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna chemického zákona
Čl. I
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 15 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „písm. b) až f) a j)” nahrazují slovy „písm. b) až e), h) a j)”.
2. V § 18 odstavec 1 zní:
„(1) Pro účely tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie20,21provádí zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi v rozsahu nebezpečných vlastností stanovených v částech 3 a 4 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200821pouze osoba, která má osvědčení o dodržování zásad (dále jen „osvědčení”).”.
3. V § 25 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
4. § 32 se včetně nadpisu zrušuje.
5. V § 33 odst. 1 se slova „Příslušný správní orgán je oprávněn nařídit” nahrazují slovy „Příslušné správní orgány podle § 23 písm. d) až h) jsou oprávněny nařídit”.
6. V § 33 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) osobě, která uvedla na trh látku nebo směs v rozporu s požadavky na jejich klasifikaci, balení nebo označování stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, balení a označování21, aby pozastavila jejich další uvádění na trh do doby, než uvede jejich klasifikaci, balení a označování do souladu s těmito požadavky,”.
7. V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až i), která včetně poznámky pod čarou č. 28 znějí:
„g) osobě, která uvedla na trh látku nebo směs v rozporu s požadavky na jejich klasifikaci, balení nebo označování stanovenými v hlavě II, aby pozastavila jejich další uvádění na trh do doby, než uvede jejich klasifikaci, balení a označování do souladu s těmito požadavky,
h) osobě, která uvedla na trh povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku, které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28, jejich stažení z trhu, nebo
i) osobě, která uvedla na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28, jeho stažení z trhu.


28Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech, v platném znění.”.
8. V § 34 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) vyrobí nebo doveze látku anebo látku ve směsi nebo předmětu bez registrace nebo oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o
Nahrávám...
Nahrávám...