dnes je 27.5.2024

Input:

63/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

č. 63/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. února 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno c) zní:
„c) integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, které se člení na tituly
1. integrovaná produkce zeleniny a
2. integrovaná produkce jahodníku,”.
2. V § 2 se na konci písmene f) slovo „a” nahrazuje čárkou.
3. V § 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) zatravňování drah soustředěného odtoku.”.
4. V § 3 odst. 2 písm. a) a v § 3 odst. 3 písm. a) se slova „a g)” nahrazují slovy „ , g) a h)”.
5. V § 7 odst. 7 se za slova „písm. e)” vkládají slova „nebo h)”.
6. V § 7 se odstavec 8 zrušuje.
7. V § 8 odst. 2 písm. a) a v § 9 odst. 3 písm. a) se slova „nebo g)” nahrazují slovy „ , g) nebo h)”.
8. V § 8 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).
9. V § 8 odst. 4 písm. f) se slova „až f)” nahrazují slovy „až e)”.
10. V § 9 odst. 2 písm. d) se slova „10 let a” nahrazují slovy „10 let,”.
11. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) Fond nezjistil u žadatele na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda zařazeného do podopatření podle § 2 písm. c), § 2 písm. f) nebo § 2 písm. g) v příslušném
Nahrávám...
Nahrávám...