dnes je 18.7.2024

Input:

99/2004 Sb., Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 99/2004 Sb., Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 10. února 2004
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 14 odst. 6
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 8 odst. 1 písm. c) a § 19
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 31 odst. 7
104/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 14 odst. 4 a 5
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 19 odst. 1 písm. h), § 22 odst. 8 a v § 29 odst. 1 a 3
237/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 20, § 21 odst. 2, § 30 odst. 1 a odst. 6, § 31 odst. 8; nové přechodné ustanovení
501/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 12 odst. 5
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 30
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 29
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 7
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 19
364/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÉ REVÍRY, VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA, RYBÁŘSKÁ STRÁŽ A OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje
a)  chov, ochranu a lov ryb, pěstování a lov vodních organizmů a ochranu jejich života a životního prostředí,
b)  rybníkářství, výkon rybářského práva, vyhlašování, změnu a rušení rybářských revírů a jejich ochranu,
c)  výkon státní správy v rybníkářství, při vyhlašování, změně a rušení rybářských revírů a při výkonu rybářského práva,
d)  evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku, o lovu ryb na udici a evidenci o vydání povolenek k lovu v rybníkářství a při výkonu rybářského práva,
e)  ustanovení, zánik, pravomoce a odpovědnost rybářské stráže,
f)  výkon dozoru nad dodržováním zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základě a správní tresty za neplnění nebo porušení stanovených povinností,
g)  podíl státu na úhradě nákladů na opatření přijatých ve veřejném zájmu,
h)  ochranu mořských rybolovných zdrojů.
(2)  Tímto zákonem není dotčena ochrana ryb a vodních organizmů při nakládání s vodami podle zvláštních právních předpisů.1)
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  rybářstvím chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva,
b)  rybníkářstvím chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce nebo ve zvláštním rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění produkce ryb a rybího masa, popřípadě produkce vodních organizmů nebo produkce rybí násady pro rybníky anebo pro zarybňování rybářských revírů,
c)  rybníkem vodní dílo,2) které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními,
d)  zvláštním rybochovným zařízením sádky, rybí líhně, příkopové rybníčky, jiné vodní nádrže nebo chovná zařízení,
e)  rybářským revírem část vodního útvaru povrchových vod3) o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organizmů, vyhlášená rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství podle § 19 až 24,
f)  výkonem rybářského práva činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické osobě příslušným orgánem státní správy rybářství podle § 19 až 24, spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů, jakož i v užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu,
g)  uzavřenou vodou vodní útvar povrchových vod,3) který není volně spojen s přítokem nebo odtokem, zejména mrtvé nebo odstavené rameno vodního toku, propadlina, zatopená umělá
Nahrávám...
Nahrávám...