dnes je 25.2.2021

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (04/01/2021)

4.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Programy hl. m. Prahy

Zdroje informací:

 • https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/index.html
 • Dílčí programy:
  • Podpora v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy
   • Zaměření dotačního titulu: Hlavním cílem grantového programu je systematické zlepšování podmínek pro přístupnost a odstranění bariér ve veřejném prostoru na území hlavního města Prahy. 

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • maximální výše finanční podpory: 50 000 - 1 000 000 Kč,
    • minimální finanční spoluúčast žadatele: 30%- 50% dle typu příjemce.
   • Příjemci podpory:
    • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

     • Městská část hl. m. Prahy,
     • Příspěvková organizace hl. m. Prahy nebo městské části hl. m. Prahy,
     • Další právnické osoby působící na území České republiky, které jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky,
     • Spolky, nadace či nadační fondy a ústavy podle občanského zákoníku,
     • Církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
     • Obecně prospěšné společnosti podle občanského zákoníku, g. veřejnoprávní instituce (veřejné vysoké školy, akademie věd, školské právnické osoby apod.),
     • Fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky.
   • Termín: Žádosti budou přijímány od 4. 12. 2020 do 8.1.2021.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Rozvoj obcí a měst, doprava

    Kraj: hl. m. Praha

    Poskytovatel dotace: hl. m. Praha, Granty hl. m. Prahy

    Programy: Programy hl. m. Prahy, městské granty, doprava a odstraňování bariér

  • Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům HMP pro rok 2021
   • Zaměření dotačního titulu: Program je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu,
    • celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 45 000 000 tis. Kč.
   • Příjemci podpory:
    • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

    • žadatelem mohou být pouze poskytovatelé sociálních služeb, kteří získali oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách (dále jen ,,registrace“) a poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům HMP.
   • Termín: Žádosti budou přijímány od 12. 2020 do 6. 1. 2021.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Rozvoj obcí a měst, sociální služby

    Kraj: hl. m. Praha

    Poskytovatel dotace: hl. m. Praha, Granty hl. m. Prahy

    Programy: Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 – Doplňková síť

  • Program otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro rok 2021 - hl. m. Praha
   • Zaměření dotačního titulu: Účelem tohoto opatření je zlepšení přístupu obyvatel ke sportování a k aktivně trávenému volnému času především dětí a mládeže. Toto opatření podporuje děti a žáky mateřských a základních škol zřízených MČ HMP, jejichž majetkové poměry nedovolují účast na školní akci a jsou tak do budoucna ohroženy sociálním vyloučením. 

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2021. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 5 milionů Kč na Opatření č. 7 a 1 milion Kč na Opatření č. 8.
    • HMP stanovuje maximální podíl HMP na způsobilých nákladech (výdajích) Účelu uvedených v Žádosti na 50%. V případě Opatření č. 7 je maximální výše dotace 100.000,- Kč na jednu ZŠ. V případě Opatření č. 8 je maximální výše dotace 10.000,- Kč na jedno dítě za rok.
   • Příjemci podpory:
    • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: Žadatelem mohou být pouze poskytovatelé sociálních služeb, kteří získali oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách (dále jen ,,registrace“) a poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům HMP.

   • Termín: Žádosti budou přijímány od 04. 01. 2021 do 15. 1. 2021.

   • Katalogové informace: 

    Oblast: Školství, sport a volný čas

    Kraj: hl. m. Praha

    Poskytovatel dotace: hl. m. Praha, Granty hl. m. Prahy

    Programy: Program otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2021

Programy fondů EHP a Norska

Zdroje informací:

 • https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp
 • https://www.eeagrants.cz/cs/programy/vzdelavani/vyzvy/2020/nove-vyzvy-v-programu-vzdelavani-3128
 • Dílčí programy:
  • Vzdělávání - projekty institucionální spolupráce (Norské fondy)
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem projektu je posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a zavádět do výuky na školách nové metody, které budou připravovat studenty na měnící se svět kolem nás. Délka projektu je 12 nebo 24 měsíců. Prioritní témata ke zpracování jsou demokracie, aktivní občanství a inkluze ve vzdělávání. Vhodnými tématy jsou dále rovné zacházení, dodržování lidských práv, mediální gramotnost nebo občanská angažovanost. 

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • na projekt lze získat 20 000 – 150 000 EUR,
    • spolufinancování není vyžadováno.
   • Příjemci podpory:
    • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

     • mateřské, základní, střední i vysoké školy z ČR,
     • na každém projektu musí spolupracovat alespoň jedna instituce z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, zapojit lze také instituce z ČR,
     • projektové aktivity jsou určené pro zaměstnance zapojených institucí.
   • Termín: Příjem žádostí bude možno zasílat od 6. 11. 2020 do 17. 2. 2021.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Vzdělávání

    Kraj: hl. m. Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Fondy EHP 2014-2021, ČR, Island, Lichtenštejnsko a Norsko, Dům zahraniční spolupráce (DZS)

    Programy: Fondy EHP 2014-2021: Program Institucionální spolupráce

  • Vzdělávání
Nahrávám...
Nahrávám...