dnes je 13.6.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (09/09/2014)

9.9.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Regionální operační program Střední Čechy

Zdroje informací: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

 • Dílčí programy
  • Regionální dopravní infrastruktura – silnice II. a III. třídy 
   • Zaměření dotačního titulu:Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, zajištění tangenciálního spojení středočeských měst, zkvalitnění silnic souběžných s nadregionální komunikační sítí, obchvaty). Odstraňování místních bodových závad (např. úrovňová křížení), výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst (např. nepřehledné a technicky nevyhovující železniční přejezdy) a dopravně závadných křižovatek (např. přetížené křižovatky v okolí Prahy) na silnicích II. a III. třídy. Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, protiprašná opatření, apod.).
   • Příjemci podpory: Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 10. 2014.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Zdroje informací: http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1

 • Dílčí programy
  • Posílení aktivních politik zaměstnanosti
   • Zaměření dotačního titulu:Motivační aktivity- pro zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a v požadavcích volných pracovních míst na trhu práce. Poradenské činnosti a poradenské programy– rozvoj a podpora poradenských činností a poradenských programů, které jsou poskytovány za účelem zjišťování a posouzení osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Bilanční a pracovní diagnostika– podpora souladu mezi schopnostmi, vzdělávacím a pracovním potenciálem jednotlivce a reálností jeho uplatnění na trhu práce. Rekvalifikace– rozvoj a podpora osob při získávání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která doposud žádnou kvalifikaci nezískala. Rekvalifikační kurzy mohou provádět pouze vzdělávací zařízení, která disponují odpovídajícími akreditovanými vzdělávacími programy. Zprostředkování zaměstnání. Zajištění odborné praxe. Vytvoření a pilotní odzkoušení nástroje zaměřeného na slaďování poptávky a nabídky na trhu práce.
   • Příjemci podpory:Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, regionální hospodářské komory v daných krajích, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení, vysoké školy.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) - programy

Zdroje informací: http://www.pgrlf.cz/pgrlf/menu_programy.php

 • Dílčí programy
  • Program zemědělec
   • Zaměření dotačního titulu:Cílem Programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských subjektů, kdy příjemce Podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení či technologických celků, přičemž podporovaná investice musí sloužit ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti. V rámci programu je možné pořídit např. následující druhy zařízení: traktor, sklízecí mlátička, adaptér ke sklízecí
Nahrávám...
Nahrávám...