dnes je 24.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (16/07/2018)

16.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

 AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Program Ministerstva školství a mládeže (MŠMT Program 133 310)

 • Zdroje informací: http://www.msmt.cz
 • Dílčí programy
  • Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora základních škol zřizovaných obcemi pouze s 1. stupněm včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově, která vyžaduje v rámci jedné budovy redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání. Podpora základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově. Podpora mateřských škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí. Novými výukovými kapacitami se rozumí primárně kapacity tzv. kmenových učeben, tzn. prostor umožňujících vytvoření nové třídy pro vzdělávání. MŠMT poskytuje dotace zejména v oblastech s dlouhodobým nárůstem dětí nebo žáků z nové bytové výstavby nebo mateřských škol a základních škol zřizovaných svazky obcí v lokalitách s nedostačující dostupností předškolního a základního vzdělávání.Výše dotace činí minimálně 2 mil. Kč  a maximálně 30 mil. Kč. Minimální výše spolufinancování žadatele činí 15 % z celkových nákladů akce, když je žadatelem Svazek obcí nebo školská právnická osoba zřízena svazkem obcí. Minimální výše spolufinancování žadatele činí  30 % z celkových nákladů akce, když je žadatelem obec.
   • Příjemci podpory: Obec (s výjimkou hl. m. Prahy nebo městské části hl. m. Prahy), svazek obcí, školská právnická osoba zřízena svazkem obcí.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 9. 2018.
   • Katalogové informace

    Oblast: Vzdělávání

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: MŠMT

    Programy: MŠMT Program 133 310 

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 

 • Zdroje informací: opzp.cz/vyzvy
 • Dílčí programy
  • SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
   • Zaměření dotačního titulu: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
   • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.
   • realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).
   • realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.                                                                                            Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). Výše podpory činí maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPKČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31.12:2023.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

    Programy: OP Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

 • Zdroje informací: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam
 • Dílčí programy:
  • 1. výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Dostupná péče
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace na podporu deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Další podporovanou aktivitou v rámci této výzvy je vybavení mobilních komunitních týmů – podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů. 

    Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

                                  - Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.

                                  - Státní rozpočet – 0 %.

                                  - Minimální výše celkových způsobilých výdajůprojektu 200 000 Kč.

                                  - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 526 310 Kč.

   • Příjemci podpory: Příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, obec, kraj, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní nezisková organizace, církev, církevní organizace, obchodní společnost poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2019
   • Katalogové informace:  

    Oblast: Zdravotnictví

    Kraj: Moravskoslezský

    Poskytovatel dotace: EU, MMR

    Programy: Integrovaný regionální operační program (IROP)

  • Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky II
   • Zaměření dotačního titulu: Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy. Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy. Zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících. Zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících. Celkové alokace činí: 

    - Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 000 000 Kč.

    - Státní rozpočet – max. 15 000 000 Kč.

    Ministerstvo dopravy ČR, provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o.

    - EFRR 85 %. Státní rozpočet 15 %.

    Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí.

    - EFRR 85 %. Státní rozpočet 5 %.

    Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., jedná-li se o obchodní společnosti.

    -EFRR 85 %. Státní rozpočet 0 %.

    Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

    Křížové financování není možné.

   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 7. 2018.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Doprava, Rozvoj měst a venkova, veřejná správa

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, MMR

Nahrávám...
Nahrávám...