dnes je 27.11.2020

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (18/05/2020)

18.5.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Programy Ministerstva obchodu a průmyslu (MPO)

 • Zdroje informací: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/
 • Dílčí programy:
  • Program Technologie – podpora výroby zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany
   • Zaměření dotačního titulu: V souvislosti s aktuální situací a bojem proti onemocnění COVID-19 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu XII. výzvu v programu Technologie na podporu podnikatelské činnosti orientovanou na výrobu zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany nebo na likvidaci infekčního odpadu. Na rozdíl od většiny ostatních výzev je tato koncipována tak, aby byla příprava žádosti a způsob vyhodnocení rychlejší, zároveň jsou žadatelé povinni pořídit stroje, zařízení a provozní soubory co nejdříve, nejpozději do 6 měsíců od schválení předloženého projektu a následného vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pořízené stroje, zařízení či provozní soubory je nutné pro zvolenou činnost provozovat ještě minimálně jeden rok od finančně ukončeného projektu. Po zbylou dobu udržitelnosti je pak možné technologii použít i za účelem jiným než uvedeným v žádosti o podporu. Ve vlastnictví ale musí zůstat standardně minimálně tři roky. 

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • částka podpory na projekt činí 20 mil. Kč,
    • částka podpory na projekt činí 250 tis. Kč
    • intenzita podpory na projekt: 50 %.
   • Příjemci podpory:
    • malé a střední podniky (v roli hlavního uchazeče i jako dalšího účastníka).
   • Termín: Příjem žádostí bude otevřen do 29. 5. 2020.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Zdravotnictví, Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

    Kraj: Hl. m. Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

    Programy: Program Technologie: XII. výzva

Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury – město Brno

 • Zdroje informací: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-2-namestka-primatorky/odbor-kultury/dotace/dotacni-program-pro-poskytnuti-dotaci-v-oblasti-kultury-na-zmirneni-dusledku-spjatych-s-pandemii-covid-19/
 • Dílčí programy:
  • Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19 (město Brno)
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora podnikatelům v oblasti kultury. Dotační program se zaměřuje na jednorázovou neinvestiční finanční podporu nezřizovaným subjektům – právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím – působícím v oblasti kultury, na pokrytí a překlenutí nezaviněných finančních ztrát a výpadků způsobených opatřeními vlády a ministerstev v rámci šíření pandemie COVID-19 a jejich dopadů na uvedené subjekty. 

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program činí 4 650 000 Kč,
    • dotace může být poskytnuta ve výši od 20 tis. Kč. do 50 tis. Kč,
    • lhůta pro čerpání finančních prostředků žadatelem je stanovena od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020.
   • Příjemci podpory:
    • podnikající právnické a fyzické osoby (OSVČ) se sídlem na území města Brna,
    • poskytující kulturní služby na území města Brna po dobu minimálně jednoho roku ke dni podání žádosti.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 5. 2020 do 31. 7. 2020 včetně.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Kultura, Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

    Kraj: Jihomoravský – Brněnský kraj

    Poskytovatel dotace: Město Brno

    Programy: Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COBID-19

Programy Ministerstva vnitra (MV ČR)

 • Zdroje informací: https://www.mvcr.cz/
 • Dílčí programy
  • Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022
   • Zaměření dotačního titulu: Program podporuje výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu se strategií prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních hrozeb. Předmětem programu je dosažení nových poznatků a nových či zdokonalených technologií, které umožní složkám integrovaného záchranného systému ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb či úniků biologických agens nebo toxinů. Program se opírá o dokumenty Bezpečnostní strategie ČR, Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a prioritami Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015. Tím Program přispěje k dosažení takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické znalosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů. 

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    Maximální výše celkové podpory projektu nesmí přesáhnout 15 mil. Kč.

    • Intenzita podpory, které mohou dosáhnout jednotlivé kategorie podniků u průmyslového výzkumu:
     • Malý podnik - základní intenzita podpory činí 70%, Maximální intenzita podpory činí 80 %.
     • Střední podnik - Základní intenzita podpory činí 60%, Maximální intenzita podpory činí 75 %.
     • Velký podnik - Základní intenzita podpory činí 50%, Maximální intenzita podpory činí 65 %.
    • Intenzita podpory, které mohou dosáhnout jednotlivé kategorie podniků u experimentálního vývoje:
     • Malý podnik - Základní intenzita podpory činí 45%, Maximální intenzita podpory činí 60 %.
     • Střední podnik - Základní intenzita podpory činí 35%, Maximální intenzita podpory činí 50 %.
     • Velký podnik - Základní intenzita podpory činí 25%, Maximální intenzita podpory činí 40 %.
    • V případě výzkumné organizace mohou být uhrazeny způsobilé/uznané náklady až do výše 100 % způsobilých/uznaných nákladů projektu bez ohledu na kategorii prováděné činnosti. Výzkumná organizace musí splňovat podmínky definované zadávací dokumentací.
   • Příjemci podpory:
    • podniky,
    • organizace pro výzkum a šíření znalostí.
   • Termín: Příjem žádostí bude otevřen do 12. 6. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Výzkum a vývoj, bezpečnost

    Kraj: Hl. m. Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra (MV ČR)

    Programy: Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS), 4. veřejná soutěž

  • Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025 (IMPAKT 1)
   • Zaměření dotačního titulu: Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů přispívající k rozvoji aplikovaného výzkumu, podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (poskytovatel) za účelem naplňování cílů Programu. Do veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu. Tento Podprogram má za cíl podpořit rozvoj internacionalizační iniciativy v komunitě bezpečnostního výzkumu, který je dále členěn na tři dílčí cíle: 1. zajistit podporu pro mezinárodní projektovou iniciativu etablovaných pracovišť, 2. zajistit podporu pro posilování institucionálních kontaktů s předními pracovišti v zahraničí, 3. zajistit adekvátní a efektivní informační zázemí, podporující internacionalizační snahy a vnitřní organizaci komunity. Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu s charakteristickými potřebami bezpečnostního systému, jak je vymezují platné strategické a koncepční materiály bezpečnostní politiky, které shrnuje Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017–2023 s výhledem do roku 2030 (dále jen „MKBV2017+“). Zároveň je Program specifickým nástrojem plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2024. 

    Finanční