dnes je 13.6.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (18/11/2015)

16.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

Operační program Zaměstnanost

 • Zdroje informací: http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1
 • Dílčí programy
  • Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
   • Zaměření dotačního titulu: Vytvoření a zavedení udržitelných nových řešení (což mohou být produkty, procesy, organizační uspořádání, příklady dobré praxe ad.) pro poskytování sociálních služeb podporujících sociální začleňování. Podpora aktivit poskytovatelů sociálních služeb, které vedou ke zvýšení využívání sdílené péče, tj. kombinaci neformální péče (poskytované osobami pečujícími o osobu blízkou) a péče poskytované poskytovateli sociálních služeb. Projekty a programy, které jsou zaměřeny na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí poskytovaných jedním nebo více subjekty konkrétním osobám s cílem řešení jejich nepříznivé situace a jejich sociálního začlenění, včetně zavádění nástrojů, které pomohou takovou spolupráci ve formě spolupůsobnosti při pomoci osobám zavést, rozvíjet i vyhodnocovat (případové konference, mezioborové, multidisciplinární týmy, case management apod.). Síťování sociálních pracovníků napříč institucemi, organizacemi a rezorty směřující k výměně zkušeností v dobré praxi při řešení situace osob (vytváření platforem, organizace diskusních setkání, konferencí ke sdílení dobré praxe apod.). Projekty zaměřené na poskytování komplexního spektra činností sociální práce ve vztahu k sociálnímu začleňování osob. Identifikace potřebného standardu těchto činností s dopady do rozvíjení možností jejich transparentního financování z veřejných i soukromých prostředků i realizace kontrolních mechanismů. Nástroje a programy zaměřené na evaluaci činností sociální práce s dopady do rozvíjení její kvality a odbornosti. Analýzy předpokladů a potřeb odborného personálu a jejich zajištění.
   • Příjemci podpory: Organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti, obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti, poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací instituce (právnické a fyzické osoby).
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 11. 2015.
  • Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy
   • Zaměření dotačního titulu: Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn. Zkvalitnění
Nahrávám...
Nahrávám...