dnes je 24.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (20/07/2016)

20.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

Operační program Podnikání a inovace

 • Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Služby infrastruktury – Výzva II
   • Zaměření dotačního titulu: Aktivita b) provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de minimis; aktivita c) rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií; aktivita d) výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty. Dotace na projekt je poskytována ve výši: 1 - 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce, 5 - 300 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce.
   • Příjemci podpory: Právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru), dle podmínek programu bude vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol a ve svých stanovách má explicitně zakotveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (hightech) technologie. Municipalita. Vysoká škola, univerzita.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2016.

Operační program Zaměstnanost

 • Zdroje informací: http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1
 • Dílčí programy
  • Podnikové vzdělávání zaměstnanců
   • Zaměření dotačního titulu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli. Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.
   • Příjemci podpory: Obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení; družstva – družstvo, evropská družstevní společnost; státní podnik; osoba samostatně výdělečně činná; právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2016.

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
   • Zaměření dotačního titulu: Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV. Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
   • Termín:Příjem žádostí probíhá od 1. 9. 2016 a bude ukončen 20. 12. 2016.
  • Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření
   • Zaměření dotačního titulu: Budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic. Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.
   • Příjemci podpory: Příspěvkové organizace.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 8. 2016.

 

Podpory Kraje Vysočina

 • Zdroje informací: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/
 • Dílčí programy
  • Investujeme v sociálních službách 2016
   • Zaměření dotačního titulu: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při zajištění nezbytného vybavení nebo jeho modernizaci v zařízeních poskytujících sociální služby. Tento program může podpořit zajištění dostupnosti sociálních služeb pro širší skupinu potřebných občanů Kraje Vysočina v některých případech i díky vybavení vozového parku organizace či jeho modernizaci. Dále může zlepšit prostorové podmínky k poskytování služeb stavební úpravou, rekonstrukcí nebo modernizací těchto zařízení nebo
Nahrávám...
Nahrávám...