dnes je 14.4.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (28/11/2016)

27.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
   • Zaměření dotačního titulu: Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby – podnikající.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 5. 1. 2017.
  • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
   • Zaměření dotačního titulu: Plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,vsakovací šachty,podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby – podnikající.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 5. 1. 2017.
  • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba suchých nádrží (poldrů),vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby – podnikající.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 5. 1. 2017.
  • Budování a
Nahrávám...
Nahrávám...