dnes je 13.6.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (29/03/2013)

29.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní programy)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

 • Zdroje informací: http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1
 • Dílčí programy
  • Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora je určena na vytvoření nového zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec školského zákona a na prvních 18 měsíců jeho provozu. Zařízení péče o děti musí být zřizovaná zaměstnavatelem pro péči o děti jeho zaměstnanců nebo zaměstnanců projektových partnerů. Musí vzniknout zařízení péče o děti, které dříve neexistovalo. Pokud žadatel nebo partner už nějaké zařízení péče o děti předškolního věku provozují, pak nové zařízení musí vzniknout na jiné adrese, než zařízení, které už je žadatelem či partnerem provozováno. Zařízení musí mít kapacitu v rozmezí od 7 do 24 míst. Větší ani menší kapacita nejsou umožněny. Podpora je určena na zařízení poskytující služby spočívající v nepříležitostné péči o dítě ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Odpovědnost za provoz zařízení péče o děti musí mít subjekt žadatele.
   • Příjemci podpory: Podnikatelský subjekt, státní podnik, evropská družstevní společnost, evropské zájmové sdružení, obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, církevní právnická osoba, nadace, nadační fond, školy a školská zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, územně samosprávné celky, hospodářská komora.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 5. 2013.

 

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/
 • Dílčí programy
  • Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
   • Zaměření dotačního titulu: Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 5MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetickýchvlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za novýs nízkoemisními parametry).
   • Příjemci podpory: Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, svazky obcí, kraje, státní podniky, státní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace krajů, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastnění z více než 50 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, družstva, veřejné a státní vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, podnikatelské subjekty – fyzické osoby.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 12. 4. 2013.
  • Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
   • Zaměření dotačního titulu: Výsadba a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů; pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy); pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
   • Příjemci podpory: Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace krajů, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, družstva, veřejné a státní vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, podnikatelské subjekty – fyzické osoby.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 12. 4. 2013.
  • Omezování emisí
   • Zaměření dotačního titulu: Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek). Technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.
   • Příjemci podpory: Technická opatření vedoucí ke snížení emisí NH3: státní podniky, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, družstva, podnikatelské subjekty – fyzické osoby. Záměna technologií vedoucí ke snížení emisí VOC: příspěvkové organizace a organizační složky krajů, státní podniky, příspěvkové organizace – stát, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, družstva, podnikatelské subjekty – fyzické osoby.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 12. 4. 2013.

 

Národní dotace v zemědělství a potravinářství

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2013/zasady-pro-poskytovani-dotaci-pro-rok.html
 • Dílčí programy
  • Podpora ozdravování polních a speciálních plodin – dotační titul e
   • Zaměření dotačního titulu: Prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených sadbových oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb. Dotace do výše 7
Nahrávám...
Nahrávám...