dnes je 18.7.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (29/07/2015)

29.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány); výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod; odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.
   • Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem mohou být jen úspěšní příjemci podpory z LXI. fázovací výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 11. 2015.
  • Specifický cíl: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě;výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
   • Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem mohou být jen úspěšní příjemci podpory z LXI. fázovací výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 11. 2015.
  • Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
   • Zaměření dotačního titulu: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například: plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení,podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, vsakovací šachty, podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby suchých nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 11. 2015.
  • Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
   • Zaměření dotačního titulu:Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“. Typy podporovaných projektů: stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby suchých nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 11. 2015.
  • Specifický cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
   • Zaměření dotačního titulu:Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány. Typy podporovaných projektů: budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby včetně budování a modernizace měřicích stanic, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 11. 2015.
  • Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
   • Zaměření dotačního titulu:Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury). Systémy pro separaci biologicky rozložitelných odpadů z nezemědělské činnosti bez svozových prostředků a manipulační techniky. Systémy pro separaci plastů, papíru, skla, kovů, textilu a nápojových kartonů bez svozových prostředků a manipulační techniky. U projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spolupráce žadatele s obcí. Výstavba/vybavení/modernizace sběrných dvorů. Do hodnocení projektu budou započítání trvale žijící obyvatelé, kteří mají možnost využít služeb sběrného dvora a kteří jsou zároveň z obcí vzdálených maximálně 15 km.
   • Příjemci podpory: Veřejné subjekty.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 11. 2015.
  • Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
   • §  Zaměření dotačního titulu:Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů. Výstavba/vybavení/modernizace (s navýšením kapacity) kompostáren, které zahrnují další systémové prvky, jako je svoz a třídění odpadů z nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující systém svozu a/nebo třídění. V rámci této výzvy nejsou podporována zařízení typu komunitní kompostárny. U projektů kompostáren je nutné předložit k žádosti potvrzení budoucích odběratelů na minimálně polovinu vyrobeného kompostu.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 11. 2015.
  • Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
   • §    Zaměření dotačního titulu:Aktivita 3.4.1 – inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti. Realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě informací získaných o kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit. Zároveň bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných lokalit.
   • §  Příjemci podpory: Příspěvkové organizace.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 1. 2016.
  • Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
   • §  Zaměření dotačního titulu:Aktivita 3.4.2 – realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik. Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B, eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 11. 2015.
  • Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
   • §  Zaměření dotačního titulu:Aktivita 3.4.3 – sanace vážně kontaminovaných lokalit. Sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2, eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 11. 2015.
  • Specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
   • §  Zaměření dotačního titulu:Úplný výčet typů projektů a aktivit není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost stacionárních zdrojů jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například: a) náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC, b) náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC, c) náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC, d) pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů, e) pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů, f) pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky, g) pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat, h) omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení), i) rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 11. 2015.
  • Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
   • §  Zaměření dotačního
Nahrávám...
Nahrávám...