dnes je 27.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (8/12/2014)

7.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, dotace krajů) 

Regionální operační program Střední Čechy

Zdroje informací: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

 • Dílčí programy
  • Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
   • Zaměření dotačního titulu: Budování nových turistických stezek (např. pěší turistické stezky a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky). Budování nových cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch (tzn. nikoli pro každodenní dopravu místních obyvatel), součástí projektu může být značení, osázení informačními tabulemi a mapami a pořízení mobiliáře. Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu.  Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury (např. muzea, informační centra). Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnická centra, galerie a obdobná zařízení), vč. pořízení zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. pořízení vitrín, osvětlení, bezpečnostní zařízení, tvorba expozice vyjma pořízení exponátů). Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci, vč. výstavby, rekonstrukce a vybavení informačních center, pořízení navigačních, orientačních a elektronických/internetových systémů, certifikace informačních center.
   • Příjemci podpory: Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, veřejné nestátní neziskové organizace.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 9. 1. 2015.

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015

Zdroje informací: http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_granty_a_prispevky_jihoceskeho_kraje.htm

 • Dílčí programy
  • Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
   • Zaměření dotačního titulu:  V rámci dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 50 % uznatelných nákladů akce v běžném roce; v případě obnovy objektů zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek maximálně 60 % uznatelných nákladů akce v běžném roce; u obcí s méně než 500 obyvateli maximálně 60 % uznatelných nákladů akce v běžném roce. Dotační titul se dále dělí na jednotlivé typy akcí: radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, pomníky, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, knihovny, informační centra, rozhlas, vodovod a kanalizace, sběrné dvory, ostatní.
   • Příjemci podpory: Obec, mikroregion. Počet obyvatel obce, ve které má být akce realizována, je max. 2 tisíce. Dotaci je možno přiznat i obci do 3 tis. obyvatel, a to v případě, že akce bude realizována v její místní části, která má méně než 2 tis. obyvatel.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2014.
  • Komplexní úprava veřejných prostranství
   • Zaměření dotačního titulu: V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 30 % uznatelných nákladů akce v běžném roce; v případě vesnických památkových rezervací a zón maximálně 50 % uznatelných nákladů akce v běžném roce; u obcí s méně než 500 obyvateli maximálně 60 % uznatelných nákladů akce v běžném roce.
   • Příjemci podpory: Obec, mikroregion. Počet obyvatel obce, ve které má být akce realizována, je max. 2 tisíce. Dotaci je možno přiznat i obci do 3 tis. obyvatel, a to v případě, že akce bude realizována v její místní části, která má méně než 2 tis. obyvatel.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2014.
  • Obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně
   • Zaměření dotačního titulu: K uvedenému účelu lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 50 % uznatelných nákladů akce v běžném roce;  u obcí s méně než 500 obyvateli maximálně 60 % uznatelných nákladů akce v běžném roce.
   • Příjemci podpory: Obec, mikroregion. Počet obyvatel obce, ve které má být akce realizována, je max. 2 tisíce. Dotaci je možno přiznat i obci do 3 tis. obyvatel, a to v případě, že akce bude realizována v její místní části, která má méně než 2 tis. obyvatel.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2014.
  • Oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného         osvětlení, cyklistických a pěších stezek
   • Zaměření dotačního titulu: Na tyto účely lze poskytnout dotaci ve výši max. 50 % uznatelných nákladů akce v běžném roce. 
   • Příjemci podpory: Obec, mikroregion. Počet obyvatel obce, ve které má být akce realizována, je max. 2 tisíce.
Nahrávám...
Nahrávám...