dnes je 27.5.2024

Input:

Centrální zadavatel

22.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.2
Centrální zadavatel

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Centrálním zadavatelem je zadavatel podle § 4 odst. 1 nebo 3 ZZVZ, anebo zadavatel podle práva jiného členského státu, který provádí centralizované zadávání spočívající v tom, že provádí zadávací řízení nebo zvláštní postupy podle části šesté, v nichž

  • pořizuje dodávky či služby, které následně přenechá jednomu nebo více zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly pořízeny, nebo

  • jiný zadavatel nebo zadavatelé pořizují dodávky, služby nebo stavební práce.

Za dodržení tohoto zákona odpovídá při centralizovaném zadávání centrální zadavatel. Zadavatel však odpovídá za dodržení tohoto zákona, pokud samostatně zadává veřejné zakázky

  • v rámci dynamického nákupního systému provozovaného centrálním zadavatelem, nebo

  • na základě rámcové dohody uzavřené v rámci centralizovaného zadávání.

Okruh zadavatelů, pro které je centralizované zadávání prováděno, musí být vymezen v zadávací dokumentaci, a to jejich výčtem nebo jiným způsobem, který umožní účastníkům zadávacího řízení jejich identifikaci; to neplatí pro zadávací řízení, kterým se zavádí dynamický nákupní systém.

Centrální zadavatel a zadavatel, pro něhož má být centralizované zadávání provedeno, jsou povinni nejpozději do okamžiku zadání veřejné zakázky uzavřít písemnou smlouvu, v níž upraví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním; tím není dotčen § 132 odst. 2. Tato smlouva může zahrnovat i další služby poskytované centrálním zadavatelem spojené se zadáváním veřejných zakázek.

Provádí-li centrální zadavatel centralizované zadávání výlučně sektorových veřejných zakázek, postupuje podle ustanovení tohoto zákona, která upravují sektorové veřejné zakázky.

Centrální zadavatel může pořizovat v rámci centralizovaného zadávání dodávky, služby nebo stavební práce i pro sebe.

Je-li centrální zadavatel zadavatelem podle práva jiného členského státu, je rozhodným právem pro zadávání veřejné zakázky zadávané centrálním zadavatelem a jeho přezkum právo členského státu, ve kterém má sídlo.

Naproti tomu decentralizovaný způsob k zadávání veřejných zakázek vychází z toho, že za uzavření smluv na předměty veřejných zakázek jsou zodpovědné jednotlivé státní orgány (resp. jednotliví zadavatelé). Převážná většina veřejných zakázek se zadává tímto způsobem v České republice, kde jsou zkušenosti převážně s tímto způsobem s určitými výjimkami dále uvedenými. Tento přístup se obecně preferuje z toho důvodu, že podmínky, za nichž se realizují veřejné zakázky na dodávky zboží, služby a stavební zakázky, lze lépe přizpůsobit potřebám konečného uživatele. Decentralizovaný přístup je výhodnější rovněž pro rozvoj malého a středního podnikání (napomáhá tedy více rozvoji soukromého podnikání), neboť se zadává větší množství veřejných zakázek, ve kterých má možnost uspět větší počet dodavatelů.

Centralizovaný způsob je principiálně založen na tom, že jeden či více správních úřadů reprezentují kolektivní zájmy více zadavatelů – ministerstev a dalších orgánů a zadávají pro ně veřejné zakázky. Tento systém je vhodný k zadávání běžných veřejných zakázek. Využití a preferování decentralizovaného či centralizovaného přístupu je věcí každé členské země.

Smíšený systém, který je kombinací decentralizovaného a centralizovaného zadávání, je využíván v jednotlivých zemích EU, včetně České republiky. Jde o systém využívající nástroje zadávání veřejných zakázek na bázi centralizace (rámcové smlouvy, dynamický nákupní systém, přeshraniční dohody o veřejných zakázkách, národní nákupčí skupiny, regionální a místní skupiny pro veřejné zakázky, joint ventures a partnerské svazky, specializované agentury na jednu či více oblastí poskytování služeb nebo zboží při zachování decentralizovaného přístupu). 1

Např. ve Francii působí Ústřední zadávací skupina2 a v této zemi funguje několik specializovaných nákupních agentur. V Irsku se můžeme setkat s Úřadem veřejných prací3, který nakupuje prostřednictvím dvou centralizovaných agentur určité kategorie zboží. V rámci tohoto Úřad působí vládní agentura pro dodávky, která zajišťuje určité dodávky pro státní správu v Irsku (kancelářské potřeby a papír, dopravní prostředky – automobily) a divize pro nábytek, která zajišťuje nákup nábytku pro ministerstva.

Centrálním zadavatelem může být výhradně veřejný zadavatel, přičemž zákon dále neomezuje, která osoba centrálním zadavatelem bude. Centralizované zadávání se může uskutečňovat na všech úrovních veřejné správy – tedy od ústředních správních orgánů až po samosprávní celky (kraje, obce či městské části apod.).

Předmětný institut zohledňuje pozitivní zkušenosti jiných zemí s centralizovaným nakupováním dodávek. Speciální nákupčí útvary existují v Německu, v USA a dalších státech.

Zákon vymezuje dva základní druhy centralizovaného zadávání. V prvém případě pořizuje v zadávacím řízení centrální zadavatel dodávky či služby, které následně "předprodává" bez navýšení ceny zadavatelům. Tento postup není možné aplikovat u veřejných zakázek na stavební práce.

Ve druhém případě podstupuje centrální zadavatel zadávací řízení na účet zadavatelů. To znamená, že zadavatelé centrálního zadavatele zmocní či jiným způsobem pověří k realizaci zadávacího řízení. V tomto případě je přípustné, aby centrální zadavatel pořizoval pro zadavatele zboží, služby i stavební práce. Zadavatelé, kteří pořizují zboží, služby či stavební práce prostřednictvím centrálního zadavatele sami nepodstupují zadávací řízení, ale toto zadávací řízení podstupuje centrální zadavatel místo nich. Odpovědnost za řádný průběh celého zadávacího řízení nese tedy centrální zadavatel.

Nahrávám...
Nahrávám...