dnes je 6.12.2022

Input:

Definice naléhavého případu, jednající řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, přímé zadávání zakázek

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.6 Definice naléhavého případu, jednající řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, přímé zadávání zakázek

JUDr. Robert Krč

Evropská komise v. Itálie

týká se zakázky na dokončení stavby nádrže k zadržování povodní na vodním toku Parma, ve které bylo použito jednacího řízení bez uveřejnění, ačkoliv k tomu nebyly splněny podmínky pro tento typ zadávacího řízení

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-385/02 ze dne 14. září 2004

celex 62002J0385

Důkazní břemeno

Ustanovení, které povoluje výjimky z pravidel v odvětví veřejných zakázek, musí být vykládáno restriktivně a důkazní břemeno ohledně existence výjimečných podmínek odůvodňujících výjimku nese ten, kdo se jich dovolává.

Technické důvody

Zajištění návaznosti prací týkajících se složitých projektů a směřujících k zabezpečení oblasti před povodněmi je zajisté technický důvod, jemuž je třeba přiznat důležitost. Nicméně pouhé tvrzení o složitosti a náročnosti veškerých prací nepostačuje k prokázání, že stavební práce mohou být provedeny pouze jedním zhotovitelem, zejména pokud jsou rozděleny do položek, jejichž realizace má být rozvržena do více let. Avšak v projednávané věci se italská vláda spokojila s tím, že odkázala obecně na smysl posudku Vrchní rady pro veřejné práce bez podrobného vysvětlení, které by umožnilo prokázat nezbytnost využití jediného zhotovitele.

Odkaz na splnění smluvní povinnosti

Pokud jde o argument, i za předpokladu, že by byl relevantní, předložený italskou vládou, že použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění vyhlášení zakázky při zadání dotčených zakázek představuje splnění smluvní povinnosti, je třeba konstatovat, že uvedená vláda existenci takové povinnosti neprokázala. Naopak podle údajů předložených Soudnímu dvoru Magistrato per il Po di Parma nebyl povinen zadat úspěšným uchazečům o první položky stavebních prací následné položky, ale měl pouze možnost tak učinit.

Krajní naléhavost

Okolnosti, které opodstatňují krajní naléhavost, nesmí být v žádném případě způsobené zadavateli. Avšak v projednávané věci byly původní zakázky týkající se stavebních prací na ochranu před povodněmi zadány v osmdesátých letech. Mimoto na počátku bylo stanoveno, že provádění stavebních prací bude probíhat po položkách podle dostupných prostředků. Tyto údaje neprokazují žádnou krajní naléhavost. Vztahují se naopak k organizaci provedené zadavatelem.

Opakování podobných stavebních prací

Směrnice za jistých podmínek umožňuje použití jednacího řízení bez uveřejnění pro nové stavební práce sestávající z opakování podobných stavebních prací, jimiž je pověřen zhotovitel, kterému byla zadána dřívější zakázka. Podle poslední věty ustanovení lze tuto možnost použít pouze do tří let od zadání původní zakázky. Evropský soudní dvůr shledal, že výraz „zadání původní zakázky“ je třeba chápat ve smyslu uzavření původní smlouvy, a nikoliv ve smyslu dokončení stavebních prací, kterých se zakázka týká. Ustanovení o výjimce musí být vykládáno restriktivně a je třeba zvolit spíše výklad, který omezí dobu, po kterou platí výjimka, než takový, který ji prodlouží. Tomuto cíli odpovídá výklad, který stanoví jako počátek spíše den uzavření původní smlouvy než nutně pozdější den dokončení prací, které jsou jejím předmětem. Jednak právní jistota, žádoucí v ří zení o zadávání veřejných zakázek, vyžaduje, aby mohl být počátek dotčené lhůty definován určitým a objektivním způsobem. Avšak zatímco je datum uzavření smlouvy určité, za data označující ukončení prací lze považovat mnohá data, což vede k nejistotě. Mimoto, jestliže je datum uzavření smlouvy definitivně určeno na počátku, datum ukončení prací, jakkoliv je definováno, může být měněno nahodilými a samovolnými faktory po celou dobu provádění zakázky.

Evropská komise v. Francie

týká se neuveřejnění vyhlášení zakázky na studii o podpoře pro investora týkající se čističky odpadních vod v Chauviničre v Úředním věstníku ES

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-340/02 ze dne 14. října 2004

celex 62002J0340

Veřejná soutěž o návrh a navazující veřejná zakázka na služby

Evropský soudní dvůr shledal, že podmínky pro výjimku umožňující použít jednací řízení bez uveřejnění po veřejné soutěži o návrh nebyly splněny – mimo jiné část výkonů nebyla zahrnuta pod pojem veřejná soutěž o návrh, zadávaná zakázka nenásledovala po pořádané soutěži a nebyl zachován přímý funkční vztah mezi veřejnou soutěží o návrh a dotyčnou zakázkou.

Poznámka
Poznámka

Rozsudek má vztah k veřejné soutěži o návrh a možnost následného zadání veřejné zakázky na služby pomocí jednacího řízení

Nahrávám...
Nahrávám...