dnes je 19.5.2024

Input:

Doklady o kvalifikaci

6.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.4
Doklady o kvalifikaci

Mgr. Filip Červenka

Podle § 86 odst. 1 ZZVZ zadavatel vyžaduje za účelem prokázání kvalifikace přednostně doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). Důležité je zmínit, že toto ustanovení má podle § 279 odst. 4 ZZVZ odloženou účinnost k 18. 10. 2018. Až od tohoto data jsou tudíž zadavatelé a ostatní osoby povinni se podle tohoto ustanovení řídit.

Systém E-Certis identifikuje doklady nebo osvědčení k prokázání splnění kvalifikace, které jsou nejčastěji požadovány po uchazečích v zadávacích řízeních. Tento nástroj pomáhá účastníkům zadávacího řízení určit, jaké doklady či osvědčení bude potřeba předložit v případě, že se budou ucházet o veřejnou zakázku v členském státě Evropské unie, v Turecku, v Norsku, na Islandu či v Lichtenštejnsku. Systém zároveň pomáhá zadavatelům z výše uvedených zemí zjistit, jaké doklady či osvědčení mohou po uchazečích požadovat, respektive jaké doklady či osvědčení mohou od uchazečů přijmout. Databáze může také sloužit k identifikaci dokladů, které odpovídají dokladům (např. certifikátům a atestacím) v zahraničí (tj. identifikovat vzájemně odpovídající ekvivalenty).

Pro případ, že zadavatel v zadávací dokumentaci nestanoví jinak, může dodavatel v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Tuto možnost mu dává § 86 odst. 2 ZZVZ. Takové čestné prohlášení by mělo potvrzovat skutečnost, která by měla plynout z příslušného dokladu.

Pokud již nebyly předloženy originály nebo ověřené kopie dokumentů, vyžádá si je zadavatel nejpozději před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem. Zjednodušené prokázání kvalifikace čestným prohlášením je tedy pravidlo, od kterého se může zadavatel odchýlit a požadovat např. prosté kopie dokumentů. I pokud však požaduje prokázání kvalifikace prostými kopiemi dokladů, může mu účastník předložit namísto požadovaných dokumentů jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky.

Jednotné evropské osvědčení umožňuje nahradit doklady požadované zadavatelem k prokázání kvalifikace i v případě, kdy zadavatel vyloučí možnost prokazovat kvalifikaci čestným prohlášením.

Ustanovení § 86 odst. 5 ZZVZ omezuje použitelnost dokladů z časového hlediska. Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku a obdobné evidence) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Podle tohoto ustanovení tak mimo jiné např. výpis z trestního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.

Jednotné

Nahrávám...
Nahrávám...