dnes je 24.5.2024

Input:

Euroskop - komunitní volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi

25.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem toho článku je představit potenciálním žadatelům a zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, veřejných institucí a podnikatelských subjektů příklad projektové žádosti zaměřené na posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci. Popis projektu může sloužit jako návod či inspirace pro realizaci Vašeho projektového záměru z oblasti volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi. Projektová žádost reaguje na výzvu č. 07_17_051 (34. výzva SC 3.3 - Podpora komunitního života a sociálního podnikání) z Operačního programu Praha pól růstu ČR, což znamená, že o podporu mohu žádat pouze subjekty, které mají výkon činnosti na území hl. m. Prahy.

Uvedení
V rámci výzvy je podporován je vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života, které prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působí na úrovni místních komunit, směřují k aktivní participaci osob z cílových skupin a k posilování sociální soudržnosti na úrovni místní komunity. Cílem aktivit je prevence sociálního vyloučení osob ohrožených sociálním vyloučením a zapojování osob sociálně vyloučených do života místní komunity.

Mezi hlavními charakteristickými znaky projektu při realizaci níže popsaných podporovaných aktivit musí být:

 • aktivní zapojování osob z cílové skupiny do aktivit projektu: - cílová skupina se spolupodílí na aktivitách projektu, není pouze jejich pasivním příjemcem/klientem, - je podporována vlastní iniciativa a samostatnost osob z cílové skupiny směrem k řešení jejich životní situace,
 • propojování cílové skupiny s ostatními obyvateli místních komunit; posilování vazby osob z cílové skupiny na komunitu, v níž žijí,
 • komunikace s vnějšími zainteresovanými subjekty, posilování dialogu s nimi

Mezi hlavní aktivity, které výzva podporuje, patří:

 • sociálně kulturní aktivity – např. divadelní představení na téma řešení domácího násilí, výstava fotografií mládeže z řad imigrantů v místní komunitě na téma spojené se zemí původu
 • výchovně vzdělávací aktivity – např. doučování, motivační semináře pro mládež zaměřené na budoucí uplatnění na trhu práce, výchova k občanství
 • environmentální aktivity – např. aktivity zaměřené na zvelebování životního prostředí komunity, sběr odpadků, společná kultivace veřejných ploch, propojování existujících 7 komunit zahrádkových osad či komunitních zahrad s místními komunitami a institucemi (školy, knihovny, apod.) za účelem realizace aktivit zacílených na environmentální vzdělávání dětí a prevenci sociálně patologického chování, integraci rodinných příslušníků dětí z etnických menšin
 • volnočasové aktivity nekomerčního charakteru – např. volnočasové aktivity pro mládež, aktivity pro celé rodiny, aktivity podporující mezigenerační soužití
 • komunitní sociální práce – musí být vykonávána kvalifikovaným sociálním pracovníkem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám, s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Sociální práce se dále zaměřuje na tvorbu příznivých společenských podmínek, podporuje sociální změnu, zasahuje tam, kde se lidé dostávají do konfliktu se svým sociálním prostředím. Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské spravedlnosti a solidarity.
 • aktivity nízkoprahového a bezprahového charakteru pro jednotlivé skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených
 • aktivity nízkoprahového charakteru na podporu rodin v nepříznivé sociální situaci, jako jsou kluby matek, mateřská centra, předškolní kluby nebo rodičovské skupiny založené na principu svépomoci
 • prevence ztráty bydlení (prevence vyloučení z bydlení) - např. formou protidluhového poradenství, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, sociální práce jako nástroje zprostředkujícího přístup k adekvátnímu bydlení a jeho udržení
 • osvětové, preventivní a informační aktivity na podporu zdravého životního stylu u osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených
 • aktivity zvyšující povědomí o problémech života skupin osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, jejich potřebách i problematice soužití v rámci města
 • aktivity řešící eskalaci sociálního napětí na místní úrovni

Struktura projektové žádosti

Anotace:
Projekt si klade za cíl rozšířit stávající komunitní aktivity rodinného centra KOMUNITA se zapojením dětí ve věku 4-11 let a rodin v nepříznivé sociální situaci a příslušníků etnických menšin v rámci volnočasových aktivit zaměřených na aktivní zapojení CS, rozvoj sociálních a občanských kompetencí, vzdělávání dětí a propojení s dalšími místními neziskovými organizacemi, školskými zařízeními a Městskou částí Praha 10

Jaký problém projekt řeší?
Každé dítě má právo na vzdělání včetně umožnění přístupu k seberealizaci, osobnímu rozvoji a rovnocennému začlenění se do společnosti. V případě dětí s odlišným mateřským jazykem vzniká velká počáteční jazyková bariéra při vzdělávání a začleňování se do kolektivu. Tato bariéra je umocněna nejen neznalostí jazyka, ale také místního prostředí, společenských zvyků a absencí blízkých přátel či širší rodiny. Toto vše může mít za následek ostych, riziko uzavření se do sebe, nízké sebevědomí, zhoršené navazování sociálních vazeb, neporozumění místní společnosti a následně možnost vzniku drobné kriminality z důsledku nemožnosti zapojení se do společnosti a později do pracovního procesu. Proto již u dětí útlého věku je třeba začít pracovat na posilování vazeb k české společnosti, podporovat je ve vzdělávání a tím později umožnění začlenění se do pracovního procesu a podílení se na ekonomickém a sociálním rozvoji společnosti. A je to právě Praha, kde je zastoupeno 36% z celkového počtu 465 tisíc cizinců. Projekt na zjištěné informace reaguje rozšířením stávajících komunitních služeb Spolku KOMUNITYA na Praze 10 formou volnočasových a neformálních aktivit se zaměřením na podporu integrace dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem) do české společnosti a zároveň bude učit české děti přijímat různorodost. Aktivity se budou realizovat formou odpoledního komunitního klubu, jarních a letních příměstských táborů a měsíčních neformálních multikulturních setkání se zapojením rodinných příslušníků s akcentem na všestranný rozvoj dětí pomocí bilinguálních pracovních listů, her, pohybových a kreativních aktivity vč. zapojení výuky českého jazyka.

Jaké jsou příčiny problému?
Pro děti s OMJ je velmi důležité podpořit jejich integraci do společnosti a školy, protože tyto děti mohou zažívat kulturní šok, různé emocionální problémy způsobené odloučením od rodiny, kamarádů, známého prostředí apod., a především jazykovou bariéru, která jim znemožňuje jakkoliv se zapojit mezi své vrstevníky. Tyto děti mohou přicházet ze zemí, ve kterých je vzdělávací systém velice odlišný od toho našeho. Azylanti mohou mít velké mezery ve vzdělání a v některých případech ani nemuseli nikdy chodit do školy, přestože věkem náleží například již na druhý stupeň ZŠ. To může být způsobeno válečnými konflikty nebo jinými vážnými důvody v zemích původu. Takové děti pak vyžadují velkou pozornost učitelů a společnosti. Mladí lidé a především děti, které mají zkušenosti s migrací, jsou velice různorodá skupina, která vyžaduje individuální zacházení. Přitom je důležité mít na paměti, že některé z těchto dětí mohly nebo stále mohou zažít velké emocionální trauma a ztrátu v zemi původu, zažívat kulturní šok, být odloučeni od svých rodičů nebo opatrovníků, mít rodiče, kteří jsou emocionálně velice frustrovaní a bez zájmu nebo se naopak o své děti příliš obávají, utrpět propad ve svém životním standardu a další významné změny v jejich životě, žít v rodinách, které mají omezené nebo žádné sociální dávky a prostředky, mít dočasné ubytování, a proto často střídat školy, mluvit málo nebo vůbec česky při příjezdu do ČR a mnoho dalších. Projekt Euroskop chce podpořit a ulehčit práci učitelům ve školách a školkách založením multikulturního klubu pro děti od 4 - 11 let, jehož hlavní zaměření je integrace dětí s OMJ a naučit přijímat české děti odlišné kultury formou komplexního programu zábavně vzdělávacího programu, jehož součástí jsou bilingvální pracovní listy s propojením her, pohybových a kreativních aktivity vč. zapojení výuky českého jazyka.

Co je cílem projektu?
Hlavním cílem projektu je podpořit celkem 100 dětí ve věku 4-11 let s OMJ formou Multikulturního klubu, jehož součástí jsou také jarní a letní příměstské tábory a pravidelné měsíční setkávání s rodinnými příslušníky na bázi Multikulturního výchovného a vzdělávacího setkávání. Veškeré aktivity jsou provázané a budou určeny primárně pro členy Multikulturního klubu, ale je možné doplnit cílovou skupinu u dílčích aktivit typu příměstských táborů a měsíčních setkávání i o další uchazeče mimo klub.

Projekt Euroskop si klade za cíl naučit přijímat děti odlišné kultury formou komplexního programu zábavně vzdělávacího programu, jehož součástí jsou bilingvální pracovní listy s propojením her, pohybových a kreativních aktivity vč. zapojení výuky českého jazyka. Dětem s OMJ pomoci s usnadněním přechodu a integrací do školky nebo školy, navazování nových multikulturních přátelství, dále se zaměřit na jejich osobní rozvoj a podporu silných stránek pomocí nastavení individuálního rozvojového plánu, který bude součástí hodnocení v závěrečné zprávě projektu. Jako sekundární cílová skupina budou do programu aktivně začleněni rodinní příslušníci v rámci pravidelných měsíčních Multikulturních vzdělávacích a zábavních setkávání, která budou zaměřena na sdílení informací o životě v zemích EU zábavnou a společenskou formou. Aby program mohl být úspěšný jak z pohledu účasti cílové skupiny, tak

Nahrávám...
Nahrávám...