dnes je 17.4.2024

Input:

Modelový projekt v oblasti obnovy krajinných prvků - příklad malé obce (OPŽP)

28.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující příspěvek byl sestaven, aby poskytl podrobnou inspiraci žadatelům, kteří by chtěli využít dotačních programů pro financování projektů v oblasti obnovy krajinných prvků. Přináší podrobný popis aktivit, které byly učiněny, aby mohlo být zažádáno o dotace z operačního programu Životní prostředí.

Žadatel
Obec Hodslavice. Tato obec se nachází se v Moravskoslezském kraji, okres Nový Jičín. Místní obyvatelstvo se zabývá zemědělskou činností, menší část pracuje v oblasti služeb a největší podíl obyvatel dojíždí za prací do Nového Jičína či Valašského Meziříčí. Obec Hodslavice se v posledních době věnuje zkulturnění a rozvoji samotné obce, za což v roce 1995 získala titul Vesnice roku a Vzorná obec.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zlepšení životního prostředí pomocí krajinotvorných prvků. Vytvořením krajinotvorných prvků dojde k větší stabilizaci prostředí, vytvoření rovnováhy mezi přírodou a lidským zásahem.

Zdůvodnění a popis projektu
Krajinotvorné prvky jsou významným ukazatelem kvality životního prostředí a mají vliv na celkový biotop daného prostředí. Příznivě ovlivňují nejen okolí místních obyvatel, ale mají vliv i na početní stavy volně žijící zvěře a ptactva. Jejich zakládání je nutné jako kompenzace za poškozování životního prostředí, kdy na většině území dochází ke vzniku kulturní krajiny, tedy krajiny, která vznikla kombinací činností člověka a přírody. Při plánovaném záměru obnovy krajinných prvků se doporučuje využít staré polní cesty a meze, které jsou v katastru nemovitostí uváděné jako samostatné parcely. Následně je nutné domluvit zamýšlení opatření s vlastníkem daného pozemku.

Aktivity projektu a jejich realizace
Realizace projektu byla rozdělena do tří částí:

  1. Alej za hřištěm

Nově vytvořená oboustranná alej byla situována na parcele, kde se dříve nacházela polní cesta. Pozemek se nachází jižně od území obce Hodslavice a je pokryt trvalým travním porostem druhově chudé vegetace založené před několika lety. Vytvořená polní cesta s navrhovanou alejí přispěje k obnově ucelené sítě krajinotvorných prvků. Oboustranná alej za hřištěm je vytvořena po obou stranách daného pozemku v oblasti od fotbalového hřiště až po stávající polní cestu podél vodního toku vzdáleného od obydlí 400 m. Celková délka nově osazovaného úseku představuje 410 m. V nejvzdálenější části od obce byl ponechán neosázený pruh pro průjezd zemědělské techniky v šířce 20 m. Oboustrannou alej tvoří celkem 91 vysazených stromů v následujícím složení.

Tabulka 1: Dřevinná skladba pro alejovou výsadbu

Druh dřeviny

Počet ks

dub letní

10

habr obecný

10

hrušeň obecná

10

jabloň lesní

javor babyka

javor klen

26

javor mléč

lípa malolistá

15

třešeň ptačí

Celkem

91

Výstavba oboustranné aleje byla provedena v období vegetačního klidu v pravidelných rozestupech vzdálených od sebe 9 m. Pro zajištění větší stability aleje proti poškození biotickými činiteli byly jednotlivé druhy dřevin po celé délce aleje rozmístěny způsobem, aby za sebou bylo maximálně 5 kusů stejného druhu. Pro podporu stability stromů byly vysázené alejové stromy podepřeny dřevěnými kůly sestavenými do trojnožky a byly opatřeny umělohmotným pletivem do výšky minimálně 110 cm od země, aby se zabránilo okusu zvěří. Ke každému stromu byla přisypána štěpka či mulčovací kůra, aby se udrželo vhodné mikroklima v půdě. Pro výsadbu aleje bylo využito obalovaných sazenic s korunkou, kdy obvod kmínku v 1 metru nad kořenovým krčkem byl větší než 10 cm.

2. Stromořadí za Včelínem

Další částí projektu představovala výstavba stromořadí ovocných dřevin na pozemku, kde se dříve nacházela polní cesta zpřístupňující zemědělské pozemky v areálu mezi obcemi Hostašovice a Hodslavice. Krajinné prvky, které se zde nacházely v dřívější době, byly z větší části odstraněny při přeměně krajiny na velkoplošný způsob hospodaření. V současné době je plocha tvořena trvalým travním porostem, ornou půdou a hospodářským lesem. Cílem této části projektu bylo obnovit zbytky původní sítě krajinných prvků. Stromořadí bylo vytvořeno souvislou řadou ovocných stromů po celé délce parcely od zastavené části obce Hodslavice až na hranici katastrálního území obce Hostašovice. Celková délka stromořadí představuje 680 m. Pro výsadbu ovocných dřevin v celkovém počtu 85 kusů byla parcela geodeticky vytyčena a provedena v období vegetačního klidu po celé délce dané parcely. Od zastavěné části obce Hodslavice po hranici obce Hostašovice představovanou místní komunikací byl ponechán průjezd v délce 660 m pro zemědělské stroje. Stromořadí bylo vybudováno v jedné řadě 1,5 m od katastrálního rozhraní. Stromy byly vysázeny v rozestupu 7,5 až 8 m vždy tak, aby za sebou byly minimálně 4 stromy stejného druhu dřeviny, což by mělo napomoci snadnějšímu opylování stromů. Pro stromořadí byly vybrány ovocné stromy tradičních odrůd v kraji. Výsadba stromů probíhala jamkovým způsobem, kdy byly vyhloubeny jamky 50x50x50 cm a následně zasazené stromy byly stabilizovány dřevěnými kůly

Nahrávám...
Nahrávám...