dnes je 24.5.2024

Input:

Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele

28.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5
Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele

Mgr. Filip Červenka

Námitky

Část třináctá ZZVZ reguluje ochranu před nesprávným postupem zadavatele a možnosti dodavatele bránit své oprávněné zájmy. Prvním institutem ochrany před nesprávným postupem zadavatele je možnost podat námitky. Podání námitek je upraveno v § 241 a násl. ZZVZ. Předpokladem podání námitky je hrozba nebo vznik újmy na straně dodavatele či účastníka zadávacího řízení.

Námitky je možné podat pouze v písemné formě, a to proti všem úkonům zadavatele či proti jeho opomenutím, dále proti volbě druhu zadávacího řízení (jde o případy, kdy je zahájení zadávacího řízení spojeno se splněním zákonných podmínek) a dále proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu se ZZVZ.

ZZVZ omezuje možnost podání námitek tak, že je může podat pouze účastník zadávacího řízení, s výjimkou úkonů taxativně vyjmenovaných v ust. § 241 odst. 3 ZZVZ, proti kterým může podat námitky kterýkoliv dodavatel – jedná se o stanovení zadávacích podmínek, volbu druhu zadávacího řízení, režimu veřejné zakázky a postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení.

Pokud v zákoně není stanovena odlišná lhůta, platí obecné pravidlo, že námitky musejí být doručeny zadavateli do patnácti dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona zadavatelem. Stěžovatel musí tento okamžik, kdy se o porušení zákona dozvěděl, v námitkách jasně specifikovat. Námitky však nelze podat po uzavření smlouvy nebo poté, co se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Výše uvedenou obecnou lhůtu pro podání námitek, jakož i případy, kdy je lhůta odlišná od tohoto obecného pravidla, vymezuje § 242 ZZVZ. Zákon dále obsahuje fikci uplynutí lhůty pro podání námitek, která se uplatní v případě, že se účastník řízení práva na podání námitek písemně vzdá. Vzdát se práva na podání námitek je však možné až po vzniku práva námitky podat.

Náležitosti námitek vymezuje § 244 ZZVZ, podle kterého musí být v námitkách uvedeno:

 • - kdo je podává,
 • - v čem je spatřováno porušení ZZVZ zadavatelem a
 • - čeho se stěžovatel domáhá.

Účastník zadávacího řízení nemusí uvádět, v čem je spatřováno porušení zákona v případě, že podává námitky proti svému vyloučení z důvodu obnovení své způsobilosti podle § 76 ZZVZ. V takovém případě však uvede popis nápravných opatření, která přijal k obnovení své způsobilosti.

V případě námitek vyjmenovaných v ust. § 244 odst. 3 ZZVZ (např. námitky proti zadávacím podmínkám nebo proti volbě druhu zadávacího řízení) musí být také uvedeno, jaká újma stěžovateli vznikla či hrozí.

Zadavatel vyřídí námitky tak, že do patnácti dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí zadavatel uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá. Za vyhovění námitkám lze považovat pouze případ, kdy zadavatel vyhoví námitkám v plném rozsahu a přijme opatření, jichž se stěžovatel domáhá. V ostatních případech se jedná o odmítnutí námitek. Pokud zadavatel provede jiné opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel domáhá, je stěžovatel oprávněn podat nové námitky i proti takovému opatření k nápravě.

Součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

Zadavatel odmítne rovněž námitky, které nejsou podány oprávněnou osobou podle § 241 ZZVZ, jsou podány opožděně nebo nesplňují náležitosti námitek podle § 244 ZZVZ. Jedná se o důvody formálního charakteru, kdy se zadavatel skutečnostmi uvedenými v námitkách nemusí podrobně zabývat.

Pokud zadavatel v zákonem stanovené lhůtě nerozhodne, pak platí fikce, že námitky odmítl.

Ust. § 246 ZZVZ obsahuje úpravu, která zabraňuje uzavření smlouvy po dobu, která je dána dodavatelům či účastníkům řízení k využití možnosti obrany proti porušení zákona. V případě, kdy by byla smlouva i navzdory zde obsaženému zákazu uzavřena, dává zákon dodavateli možnost podat k ÚOHS návrh na uložení zákazu plnění smlouvy (§ 254 ZZVZ).

Zadavatel především podle § 246 odst. 1 ZZVZ nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, o výběru dodavatele nebo proti úkonu dobrovolného oznámení o záměru uzavřít smlouvu ani do doby doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, byly-li námitky podány.

Dále nesmí zadavatel smlouvu uzavřít před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud podané námitky odmítl a ve lhůtě šedesáti dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud byl návrh na zahájení řízení podán včas; zadavatel však může i v této lhůtě smlouvu uzavřít, pokud ÚOHS návrh zamítl nebo bylo správní řízení vedené o návrhu zastaveno a takové rozhodnutí nabylo právní moci.

Podle § 246 odst. 2 ZZVZ zadavatel rovněž nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem ve lhůtě šedesáti dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájí-li ÚOHS toto řízení z moci úřední. I v této lhůtě však může zadavatel smlouvu uzavřít, pokud bylo správní řízení zastaveno a takové rozhodnutí nabylo právní moci.

Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštní postupy

Výkonem dozoru nad dodržováním pravidel ze strany zadavatelů při postupech stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek a zadávacími podmínkami pro zadání veřejné zakázky včetně koncese, i pro zvláštní postupy, mezi které patří rámcové dohody, dynamický nákupní systém a soutěž o návrh, je podle § 248 odst. 1 ZZVZ pověřen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS nepřezkoumává veřejné zakázky malého rozsahu (s výjimkou takových veřejných zakázek malého rozsahu, při jejichž zadávání zadavatel dobrovolně postupuje v přísnějším režimu, tj. zadává je v některém z druhů zadávacího řízení) a koncese malého rozsahu.

Zákon vymezuje působnost ÚOHS tak, že úřad:

 • - rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky nebo při zvláštním postupu postupoval v souladu se ZZVZ,
 • - rozhoduje o tom, zda postup zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, je v souladu se ZZVZ,
 • - ukládá nápravná opatření,
 • - rozhoduje o návrhu podle § 267 ZZVZ (návrh po ukončení fáze inovativního partnerství),
 • - kontroluje podle kontrolního řádu soulad úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek se ZZVZ.

ÚOHS dále projednává přestupky podle ZZVZ a je oprávněn ukládat sankce za jejich spáchání.

Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

Podle § 249 ZZVZ zahajuje řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na písemný návrh stěžovatele, kterého zákon označuje jako navrhovatele, nebo z moci úřední.

Návrh je možné podat proti všem úkonům i opomenutím zadavatele, které nejsou v souladu se ZZVZ a v jejichž důsledku vznikla nebo hrozí újma na právech navrhovatele. Zákon demonstrativně uvádí, že lze tento návrh podat zejména proti:

 1. zadávacím podmínkám,
 2. dobrovolnému oznámení,
 3. vyloučení účastníka zadávacího řízení,
 4. rozhodnutí o výběru dodavatele,
 5. volbě druhu zadávacího řízení, nebo
 6. postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení.

Náležitosti návrhu vymezuje § 251 ZZVZ. Odkazuje přitom na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, kdy uvádí, že návrh musí vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem (z podání tedy musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje) obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá.

Obecná lhůta pro podání návrhu je stanovena v § 251 odst. 2 ZZVZ, podle kterého musí být návrh, není-li v zákoně stanoveno jinak, doručen ÚOHS a ve stejnopisu zadavateli do deseti dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítl. Jak však toto ustanovení avizuje, je pro některé zde uvedené případy lhůta stanovena odlišně.

Řízení o návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele podléhá koncentraci, tudíž náležitosti návrhu nemohou být dodatečně měněny ani doplňovány, s výjimkou odstranění nedostatků návrhu ve lhůtě stanovené ÚOHS. Koncentrace však není absolutní, neboť k novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem obsaženým v námitkách podaných zadavateli přihlédne ÚOHS tehdy, jde-li o takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již vůči zadavateli. Navrhovatel je však povinen prokázat, že jde o takové nové skutečnosti, které nemohl tvrdit již vůči zadavateli.

Zákon stanovuje lhůty i pro zadavatele, neboť ten je povinen doručit ÚOHS své vyjádření k obdrženému návrhu, a to do deseti dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením je povinen zaslat ÚOHS rovněž dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

Zákon zavádí povinnost komunikovat s ÚOHS v elektronické podobě, kdy uvádí, že vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel povinen odeslat ÚOHS výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Návrh a další podání je navrhovatel povinen odeslat ÚOHS výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Další účastníci řízení jsou povinni odeslat ÚOHS svá podání výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

V případě, kdy již byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, nemůže již ÚOHS přistoupit k uložení nápravného opatření. ÚOHS může shledat, že došlo ke spáchání přestupku a případně uložit pokutu, nemůže však zasáhnout do již uzavřeného smluvního vztahu. Výjimkou je nápravné opatření podle § 254 ZZVZ spočívající v zákazu plnění smlouvy. Zákaz plnění smlouvy lze uložit pouze na návrh dodavatele, nelze jej uložit na základě řízení zahájeného z moci úřední.

Návrh lze podat v případě, kdy navrhovatel tvrdí, že zadavatel uzavřel smlouvu:

 • - bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, ačkoliv byl povinen toto oznámení, předběžné oznámení nebo výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
Nahrávám...
Nahrávám...