dnes je 17.7.2024

Input:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců_představení výzvy

24.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer
 • Výzva poskytne dotaci na vzdělání většího počtu zaměstnanců napříč organizační strukturou, a to v různých oblastech vzdělávání
 • Alokace výzvy činí 1,5 mld. Kč, místem realizace projektu může být území České republiky, vyjma hlavního města Prahy (mimo území hlavního města Prahy se mohou školit i pražští zaměstnanci)
 • Termín vyhlášení 15. června 2016, příjem žádostí od 1. 7. 2016 (ve 4 hodiny) do 31. 8. 2016 (do 17 hodin); začátek realizace vzdělávání – cca březen 2017, doba realizace projektu max. 2 roky, nejpozději do 30. 4. 2019
 • Cílová skupina: zaměstnanci (včetně potenciálních nových zaměstnanců)
 • Způsobilí žadatelé: firmy bez ohledu na velikost a obor působení; žadatel musí mít zřízenu datovou schránku; partnerství v rámci výzvy je možné (např. Malý podnik s velkým podnikem), a to s finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku
 • V případě nově založených subjektů, které nemohou v žádosti o podporu uvést údaje týkající se obratu a počtu zaměstnanců za poslední uzavřené účetní období, bude kritérium Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele považováno za splněné pouze tehdy, pokud celkové způsobilé výdaje v žádosti nepřevýší 2 mil. Kč
 • Podporované vzdělávání  - obecné i odborné; soft skills; jazyky; účetní, ekonomické a právní kurzy; technické a jiné odborné vzdělávání; IT – odborné i obecné; nebude podporováno BOZP, PO, první pomoc, školení řidiče-referentů; v rámci výzvy je možno podpořit i interní lektory
 • Režim zjednodušeného vykazování nákladů - proplácení předem stanovené částky za školení jednotlivých osob
 • 15% spolufinancování v případě podpory de minimis, v případě blokové výjimky 50 % - 70 % dle velikosti podniku (malý podnik 70 %, střední podnik 60 %, malý podnik 50 %)
 • Min. výše způsobilých výdajů činí 500 tis. Kč, min. výše dotace pak činí 425 tisíc Kč v případě podpory de minimis; v případě blokové výjimky 250 tisíc Kč u velkého podniku, 300 tisíc Kč u středního podniku a 350 tisíc Kč v případě malého podniku
 • Max. výše způsobilých výdajů činí 10 mil. Kč, max. Dotace tedy činí 8,5 mil. Kč v případě podpory de minimis, v případě blokové výjimky pak 5 mil. Kč v případě velkého podniku, 6 mil. Kč v případě středního podniku a 7 mil. Kč v případě malého podniku
 • Monitorovací zprávy se budou předkládat pouze elektronicky
 • Financování projektů ex post (tzn. nebude předfinancování jako bylo v období 2007-2013); monitorovací zpráva spolu s žádostí o platbu se bude předkládat za každých 6 měsíců realizace projektu
 • Žadatel může předložit pouze 1 žádost; v rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat maximálně 10 kurzů.
 • Při realizaci výběrového řízení se musí vzít v potaz případná získaná dotace ve výzvě č. 43 a POVEZ II
 • Bodově preferovány malé a střední firmy; účastníci ve věku 54 let a více; vybrané regiony
 • Velké firmy budou mít možnost účastnit se výzvy č. 60 (dotace pro sdružení), která je očekávána na podzim 2016
 • U jednotlivých typů školení je definován maximální počet podpořených hodin (viz bližší představení výzvy níže)
 • Žádost se podává elektronicky v aplikaci MS2014+, žadatel musí mít vyřízený kvalifkovaný elektronický podpis (tento podpis získá například na pobočkách CzechPointu České pošty), nebo dát poradenské agentuře plnou moc
 • Příjemce dotace při realizaci projektu musí dbát především na tyto oblasti:

1. výběrové řízení – příjemce dotaci si musí sečíst hodnoty školení jednotlivých oblastí a podle toho uskutečnit výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit. Výběrové řízení se musí uskutečnit od hodnoty 400 tisíc Kč.

2. naplnění indikátorů; jedná se o výstupy a výsledky projektu; pokud se nesplní tyto hodnoty (s určitou mírou tolerance), následuje krácení dotace; tato výzva obsahuje následující indikátory k naplnění:
- Celkový počet účastníků (tj. Počet školených osob) – výstup, tolerance  15 % bez sankce
- Účastníci ve věku nad 54 let – výstup, tolerance 15 % bez sankce
- Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti (tj. Počet získaných certifikátů) – výsledek, tolerance 25 % bez sankc

3. publicita projektu – příjemce dotace musí zajistit publicitu projektu dle pravidel ESF ČR, ta zahrnuje tyto body:
3.1 příjemce musí zveřejnit na své internetové stránce (pokud taková stránka existuje), stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků; musí zdůrazní, že je na daný projekt poskytována finanční podpora EU; popis je doporučeno vložit při zahájení realizace projektu a následně jej dle potřeby aktualizovat
3.2. zajistí prezentaci projektu na portálu www.esfcr.cz; základní obsah prezentace (tj. popisu projektu) musí být převzat z obsahu žádosti o podporu, příjemce ji následně dle potřeby aktualizuje;
3.3 musí umístit alespoň 1 povinný plakát velikosti minimálně A3 s informacemi o projektu v místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy; musí umístění zajistit v návaznosti na zahájení realizace projektu a musí jej udržovat do termínu dokončení realizace projektu uvedeného v právním aktu (Pokud je projekt realizován na více místech, bude plakát umístěn na všech těchto místech. Pokud není možné umístit plakát v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle příjemce. Pokud příjemce realizuje více projektů OP Z v jednom místě, je možné pro všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát).

Bližší představení výzvy
Výše dotace na jednotlivé vzdělávací aktivity:

Aktivita

Jednotkový náklad

Obecné IT

324 Kč

Měkké a manažerské dovednosti

593 Kč

Jazykové vzdělávání

173 Kč (max. 104 hodin v délce 45 min za rok)

 

Specializované IT    

609 Kč

Účetní, ekonomické a právní kurzy

436 Kč

Technické a jiné odborné vzdělávání

252 Kč

Interní lektor  

144 Kč 

Příklad na výpočet dotace:
Žadatel bude chtít realizovat např. školení v aktivitě Obecné IT, délka školení bude 4 dny po 8 hodinách a účastnit se ho bude 5 uchazečů. Osobohodina je tedy 32 hodin (4 dny x 8 hodin), jednotkový náklad 324 Kč. Vzhledem k tomu, že na dané školení je možnost uplatnit max. školení v délce např. 24 hodin, výpočet dotace je: 24 hodin x 5 osob x 324 Kč = 38 880 Kč

Výpočet se provádí jako dny trvání kurzu x počet hodin trvání kurzu x počet účastníků kurzu x jednotková cena. Pokud bude kurz v rozsahu 32, bude uznána maximální způsobilá délka trvání v hodinách, která je uvedená ve specifických pravidlech a liší se jednotlivých kurzů. V praxi je možné, aby kurz trval déle, ale podpora na jednoho účastníka tohoto kurzu může dosáhnout nejvýše částky vypočtené na základě součinu jednotkového nákladu a této maximální způsobilé délky trvání v hodinách.

Pokud se jedná o kurz, kde je způsobilá délka trvání kurzu 24 hodin, tak je stropem částka 38 880 Kč (24 hodin x 5 osob x 324 Kč). Z této částky se posléze vypočítá dotace – v případě de minimis je to 85 %, v případě blokové výjimky podle typů podniků – velký 50 %, střední 60 %, malý 70 %.

Způsobilé výdaje vznikají pouze za skutečně absolvované osobohodiny účastníka, který předepsanou formou ukončí vzdělávací kurz a absolvuje alespoň 70 % doby výuky kurzu stanovené v dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu.

Hodnotící kritéria žádosti o dotaci (podle čeho se budou žádosti hodnotit):

Potřebnost – 50 bodů:

1. Velikost podniku žadatele a partnerů (20 bodů)  - malý podnik 20 bodů, střední podnik 10 bodů, velký podnik 0 bodů.

Definice velikosti podniku:

Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se kposlednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho kalendářního roku.

Za středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy

Nahrávám...
Nahrávám...