dnes je 16.4.2024

Input:

Přehled čerpání strukturálních fondů malými a středními podniky (6/8/2012)

6.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled čerpání strukturálních fondů malými a středními podniky

Malé a střední podniky (MSP) patří mezi významný segment vyspělé ekonomiky. Jejich rozvoj je proto zařazen mezi priority podporované ze strukturálních fondů EU. Malé a střední podniky jsou v tomto programovacím období jednou z nejdůležitějších skupin žadatelů. V období 2007-2013 mají možnost čerpat z většiny operačních programů. Primárně na MSP je orientován OP Podnikání a inovace, který podporuje podnikatele v rámci všech prioritních os. Připadá na něj 11,4 % z celkové alokace strukturálních fondů. Pro subjekty působící na území hl. m. Prahy je zase určen Operační program Praha – Konkurenceschopnost. Konkrétně prioritní osa Inovace a podnikání, na kterou byla alokována více než třetina všech finančních prostředků tohoto operačního programu.

Z níže uvedené tabulky zjistíme, že od počátku programového období do dubna 2012 předložily MSP přes 16,5 tis. žádostí, ve kterých byly požadovány dotace za více než 150 mil. Kč. Téměř 30 % žádostí již bylo vyhodnoceno a schváleno. Ze schválených projektů realizovaných MSP bylo proplaceno přes 31 mld. Kč, tedy 14 % z alokovaných prostředků.

 

Údaje o stavu čerpání finančních prostředků malými a středními podniky (duben 2012)

Celková alokace na operační programy v Kč

Podané žádosti (v % z celkové alokace)

Stav prostředků krytých Rozhodnutím/Smlouvou        (v % z celkové alokace)

Stav proplacených prostředků příjemcům  (v % z celkové alokace)

225 565 000

67 %

27 %

14 %

Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Měsíční monitorovací zpráva o čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů a národních zdrojů v programovém období 2007-2013

 

Nyní se podívejme na čerpání malých a středních podniků dle jednotlivých operačních programů. V celém textu budeme vycházet z údajů publikovaných v poslední měsíční monitorovací zprávě MMR, která zahrnovala informace o malých a středních podnicích. Z dat MMR vyplývá, že nejvyšší finanční závazek projektů MSP je v Operačním programu Podnikání a inovace, který se podílí na celkových finančních prostředcích vázaných Rozhodnutím / Smlouvou 77,8 % (tj. 48,2 mld. Kč). Druhý nejvyšší podíl zaujímají regionální operační programy, a to 11,1 % na celkovém závazku (6,9 mld. Kč). Následují Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (5,7 % na celkovém objemu) a OP Věda a výzkum pro inovace (3,3 %). Z ostatních tematických operačních programů získaly malé a střední podniky řádově menší objemy finančních prostředků. Podíly Integrovaného operačního programu, OP Praha – Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptability byly nižší než 1 % z celkového počtu uzavřených smluv.

Zaměříme-li se na věcné oblasti, ve kterých malé a střední podniky realizují své projekty, můžeme z monitorovacích zpráv vysledovat, že v Operačním programu podnikání a inovace směřuje největší část proplacených prostředků na bankovní nástroje podpory podnikání (zvýhodněné úvěry

Nahrávám...
Nahrávám...