dnes je 28.7.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

27.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/

 

Dílčí programy

Inovační vouchery - nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Míra podpory

 • maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč,
 • podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

 • malý a střední podnik,

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. 12. 2022.

Aplikace - získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví.

Míra podpory:

Dotace na projekt je poskytována minimálně:

 • ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše:
 • 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce
 • 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce, kódu intervence 063 nebo 065
 • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %,
 • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Příjemci podpory:

 • malé, střední a velké podniky,
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí, individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a výzkumných organizací.

Termín: Žádosti o podporu budou přijímány do 31. 7. 2021.

 

Inovace - posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy IX. a programu Inovace je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím využívání unikátních know-how ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Míra podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše100 mil. Kč.

 • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů,
 • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů,
 • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

 • malé, střední a velké podniky.

Termín: Žádosti o podporu budou přijímány do 30. 8. 2021.

 

Program EXPANZE - rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti podniků

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje). Malí a střední podnikatelé (MSP) mohou u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) žádat o bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků pro své investiční projekty realizované na území celé ČR vyjma hlavního města Prahy. Program EXPANZE připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ČMZRB. Na podporu MSP je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost vyčleněno celkově 8,8 mld. korun.

Míra podpory:

 • Celková alokace 8,8 mld. korun.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Žádosti o podporu budou přijímány do 30. 6. 2023.

 

Vysokorychlostní internet - vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury a současně vytvořit digitální technické mapy krajů.

Míra podpory:

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč,
 • míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

 • všichni uživatelé DTM (Digitální technické mapy krajů).

Termín: Žádosti o podporu budou přijímány do 16. 9. 2021.

 

Vysokorychlostní internet - vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů

Zaměření dotačního titulu: Cílem

Nahrávám...
Nahrávám...