Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dílčí programy

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroje informací:   https://www.agentura-api.org/


Dílčí programy

 

 

Úspory energie - Energeticky efektivní budovy - Výzva II.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Míra podpory

 • míra podpory: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV,
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €,
 • maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy, potažmo energetické posouzení) a DPS činí 350 tis. Kč a současně nepřekročí 2 % celkových investičních nákladů na stavbu.

Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky.

Termín: Příjem žádostí o podporu probíhá do 15. 1. 2020.

Úspory energie– výzva V.

Zaměření dotačního titulu:

Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Míra podpory

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR,
 • míra podpory u projektu: a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZVb) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZVc) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV,
 • míra podpory na výdaje na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na zpracování výběrového řízení: a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZVb) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZVc) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV

Příjemci podpory:

malé a střední podniky („MSP“).

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020.

  

Obnovitelné zdroje energie – Výzva V.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Příjemci podpory:

 • cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (dále také „MSP“).

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. 9. 2019 do 31. 3. 2020

Inovační vouchery - výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Míra podpory

 • podpora je poskytována do maximální výše 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky.
 • v ostatních případech je podpora poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (tj. nezabývá se problematikou „sucha“).
 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč
 • maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč

Příjemci podpory: Malé a střední podniky.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 30. 6. 2020.

 

Smart grids I – Výzva V.

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

Míra podpory:

míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV,

míra podpory na Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách je poskytována až do výše 40 % ZV (v režimu de minimis),

maximální a minimální výše dotace: minimálně ve výši 0,3 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.

Příjemci podpory:

malé a střední podniky („MSP“)

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020

 

Nemovitosti - výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se České republice podařilo u Evropské komise vyjednat revizi na podporu modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, jež bude možné znovu využít pro rozvoj podnikatelských činností a služeb malých a středních podniků v cestovním ruchu.

Veřejné peníze budou využity výhradně na rekultivaci a regeneraci brownfieldů a nemovitostí k rekonstrukci.

 • Brownfield je nemovitost, která není využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná, nelze ji efektivně využít pro podnikatelské účely, aniž by proběhl proces její celkové regenerace, a vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.
 • Nemovitost k rekonstrukci je nemovitost, která není dostatečně efektivně využívaná, je ze stavebního hlediska zanedbaná a zastaralá a nelze ji efektivně a plnohodnotně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace či modernizace.
 • Brownfield je tedy v tomto smyslu chápán jako objekt, který je zcela nevyužíván, nemovitost k rekonstrukci může být plně či částečně využívána.
 • Cílovou skupinou pro tuto výzvu bude 57 malých venkovských obcí, které mají výjimečný potenciál přírodního subsystému cestovního ruchu (CR).

Míra podpory:

 • pro malé podniky je nachystaná podpora 45 %, pro střední 35 %.
 • minimální podpora bude činit 1 mil. Kč,
 • maximální 100 mil. Kč a bude pravděpodobně podmíněna vznikem několika nových pracovních míst.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2020.

Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat MSP modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území dle kap. 8 Výzvy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí a/nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Míra podpory

 • dotace 1 mil. – 70 mil. Kč,
 • výše podpory: malý podnik 45 % ZV, střední podnik 35 % ZV.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Zahájení příjmu žádostí 16. 10.2019, žádosti o podporu jsou přijímány do
16. 3. 2020.

 

Aplikace– výzva VII.

Zaměření dotačního titulu: Cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Míra podpory

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše:
 1. a) 40 mil. Kč pro projekty realizované bez účinné spolupráce,
 2. b) 80 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce nebo v rámci kódu intervence 063 nebo 065,
 • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %,
 • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Příjemci podpory:

Malé, střední podniky i velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. Organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 1. 2020.

 

 

Inovace (Inovační projekt) - výzva VII.

Zaměření dotačního titulu: Program Inovace podporuje dva typy projektů:

 • Inovační projekty – u projektů uplatňujících nová originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k jejich realizaci,
 • Projekty na ochranu