Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dílčí programy

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroje informací:   https://www.agentura-api.org/


Dílčí programy

 

Program Energ

Zaměření dotačního titulu:
Cílem programu je usnadnit malým a středním podnikatelům na území hlavního města Prahy přístup k financování projektů, zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití energie z obnovitelných zdrojů pro jejich činnost za účelem dosažení úspor v konečné spotřebě energie, a tím přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v souladu s environmentální politikou trvale udržitelného rozvoje Evropské unie. Celková finanční alokace programu ENERG je ve výši 129 856 463 korun. Program je financován z výnosu z prodeje emisních povolenek za rok 2014. Výzva bude přispívat k naplnění cíle České republiky k dosažení úspor energie v konečné spotřebě v roce 2020 v souladu s Národním plánem energetické účinnosti. Schválený program je jedním z opatření, dosahujícího každoroční úspory energie ve výši 1,5 % objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům. Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru s finančním příspěvkem za dosažení výsledků realizace projektu a finančního příspěvku na úhradu nákladů energetického posudku. Zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem se poskytuje za těchto podmínek: výše zvýhodněného úvěru až 70 % z předpokládaných způsobilých výdajů projektu, minimálně však 2 mil. Kč, maximálně 20 mil. Kč.

Příjemci podpory: Malé a střední podniky, hl. m. Praha.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 12. 2018.

 

Úspory energie - výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na malé, střední a velké podniky. Mezi podporované aktivity té výzvy patří následující: Zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, instalaci obnovitelných zdrojů energií (tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy, využití biomasy) a akumulaci jejich elektrické energie (případně obnovu těchto technologií), využití odpadní energie ve výrobních procesech, snižování energetické náročnosti výrobních procesů (obnova méně výkonných výrobních technologií), obnova technologií a strojů novými energeticky úspornějšími zařízeními (využitelné ve strojírenství, například úspornější lasery, ale rovněž v dalších odvětvích = bagry, nakladače, jeřáby, rýpadla, dumpery, grejdry, třídiče, drtiče, atd.), podmínkou však je, že nahrazované technologie již nebudou dále používány (budou demontovány nebo ekologicky zlikvidovány). Nové stroje smí najít využití pouze v jednom areálu, proto je potřeba dát si pozor u tavebních a zemědělských strojů (využitelné například pro sklady, pily, lomy, stavebniny, dřevařské závody).

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně maximálně do výše 15 mil. EUR.

Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2 % celkových způsobilých výdajů.

Míra podpory u projektu:

  1. a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
  2. b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
  3. c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV

Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 4. 2019

 

Nemovitosti - výzva III.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

 

Podporovanými aktivitami jsou rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 22. 5. 2019

 

Školicí střediska - výzva III.

Zaměření dotačního titulu: Tato Výzva k předkládání projektů do programu „Školicí střediska“ naplňuje cíl podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání. Ve školicích střediscích podpořených z této Výzvy se budou školit primárně (z nadpoloviční většiny) zaměstnanci, zaměstnavatelé a podnikající fyzické osoby z podporovaných oborů. Podporovanými aktivitami jsou: a) Výstavba nových školicích center, b) Rekonstrukce školicích center1 . c) Pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd. d) Pořízení vzdělávacích programů.

Příjemci podpory:  Malé, střední a velké podniky

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 5. 2019

 

Aplikace výzva VI

Zaměření dotačního titulu: Dotační program Aplikace je v rámci OPPIK zaměřen na podporu inovativních projektů s tržním potenciálem. Podporován je průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Dotace na výzkum a vývoj se pohybují od 1 do 40 milionů Kč na jeden projekt.