Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

5.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 

 

6. Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

Programy Národní dotace, podpory bydlení - Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Zdroje informací: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni

 

Dílčí programy:

 

Podpora bytů pro seniory

Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena na výstavbu či rekonstrukci prostor sloužících k bydlení seniorů.

Výše dotace:

 • samotná dotace je stanovena fixně na maximálně 600 000 Kč na jeden byt,
 • maximální výše podpory na jednoho žadatele poté činí 500 000 Euro, což je v přepočtu cca 12,7 mil. Kč. 

Příjemci podpory:

Cílovou skupinou jsou soběstační senioři, nejedná se tedy např. o dům s pečovatelskou službou.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • obec, kraj, dobrovolný svazek obcí,
 • městská část Prahy,
 • příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem;
 • veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným.

Termín: Žádosti bude možné podávat do 21. 1. 2020.

 

Bytové domy bez bariér

Zaměření dotačního titulu: Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Podpora je poskytována bytovým domům s alespoň čtyřmi nadzemními podlažími, které v současnosti nedisponují výtahem, a rádi by ho zbudovali. Pokud není přístup do domu bezbariérový, tak je možné získat dotace i na tyto stavební úpravy.

Výše dotace:

 • dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:
 1. a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;
 2. b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu,
 • Dále je možné získat příspěvek maximálně 200 000 Kč na bezbariérové úpravy nutné pro přístup k bytovému domu a k výtahu

Příjemci podpory:

Oprávněnými žadateli jsou:

 • vlastník nebo spoluvlastník bytového domu nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo (mj. obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem).

Termín: Žádosti bude možné podávat do 21. 1. 2020.

Programy Národní dotace- Ministerstvo pro místní rozvoj 

Zdroje informací: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace

 

Dílčí programy

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Zaměření dotačního titulu: Dotace na podporu zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ČR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů ČR.

Míra podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 90 000 000 Kč.
 • Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 5 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit Územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky, mikroregiony/dobrovolný svazek obcí, oblastní organizace destinačního managementu, geoparky, nestátní nezisková organizace působící v cestovním ruchu, podnikatelské subjekty, církve a náboženské společnosti.
 • Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu Podnikatelské subjekty.
 • Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu Územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky, turistická informační centra, geoparky, nestátní neziskové organizace působící v cestovním ruchu, organizace destinačního managementu, mikroregiony / dobrovolný svazek obcí, církve a náboženské společnosti.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. listopadu 2019 a končí dnem 5. února 2020.

 

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Zaměření dotačního titulu: Dotace na podporu demolic budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací.

Míra podpory:

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:

 • Obec do 3 000 obyvatel – maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů.
 • Obec od 3 001 do 10 000 – maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů.
 • Obce od 10 001 obyvatel – maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.
 • Kraje – maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.

Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.

Příjemci podpory:

 • Účastníkem podprogramu může být obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
 • Účastníkem podprogramu může být obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve své územní působnosti území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
 • Účastníkem programu může být obec, která má ve svém správním obvodu obec s definovanou SVL.
 • Účastníkem programu může být kraj, který je vlastníkem nemovitosti určené k demolici, která leží na území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR

Termín: Termín ukončení příjmu žádostí je 14. února 2020.

 

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Zaměření dotačního titulu: Dotace na odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou mohou získat obce případně města v rámci programu Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2020.

Míra podpory: Dotace je poskytována do výše 50 % uznatelných skutečně vynaložených nákladů, dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000 Kč.

Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše dotace ze zdrojů podprogramu stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků z rozpočtu kraje nepřesáhla 75 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Příjemci podpory:

Příjemcem dotace je výhradně obec případně město, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Termín: Termín ukončení příjmu žádostí: 3. února 2020.

Dotační neinvestiční programy státní podpory

Zdroje informací: www.msmt.cz

Dílčí programy:

Integrovaný regionální operační program

Zdroje informací: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

 Dílčí programy:

 

Rozvoj kulturního dědictví

Zaměření dotačního titulu: Revitalizace a zatraktivnění: památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví - národních kulturních památek k 1. 1. 2014 - památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Obnova památek. Restaurování části památek a mobiliářů. Odstraňování přístupových bariér. Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení. Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů. Obnova zahrad a parků u souboru památek. Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Digitalizace památek a mobiliářů.

Příjemci podpory: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2019.

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita památky

Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Příjemci podpory: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.  

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita muzea

Zaměření dotačního titulu: Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů.

Příjemci podpory: Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita knihovny

Zaměření dotačního titulu: Krajským knihovnám bude umožněno využít prostředky na zvýšení ochrany, konzervování - restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Dále mohou žádat o podporu na rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo také na modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjemci podpory: Knihovny. Zřizovatelé knihoven.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 1. výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Dostupná péče

Zaměření dotačního titulu: Dotace na podporu deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Další podporovanou aktivitou v rámci této výzvy je vybavení mobilních komunitních týmů – podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
 • Státní rozpočet – 0 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 526 310 Kč.

Příjemci podpory: Příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, obec, kraj, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní nezisková organizace, církev, církevní organizace, obchodní společnost poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2019

Sociální bydlení – integrované projekty

Zaměření dotačního titulu: Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Území aglomerace vymezené ve schváleném integrovaném plánu rozvoje území Liberecko - Jablonecké, Karlovarské, Zlínské a Mladoboleslavské aglomerace. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Cílové skupiny jsou: - osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut), - osoby v nízkoprahové noclehárně, - osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek, - muži a ženy v azylovém domě, - matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě, - úplné rodiny v azylovém domě, - osoby v domě na půli cesty, - osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení), - osoby v přístřeší po vystěhování z bytu, - žadatelé o azyl v azylových zařízeních, - osoby po opuštění věznice, - osoby před opuštěním zdravotnického zařízení, - osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, - muži a ženy v seniorském věku, - invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě, - osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení), - osoby bydlící v bytě bez právního důvodu, - osoby v nezákonně obsazené budově, - osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice), - osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu, - osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení), - osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele, - osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení, - osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

Příjemci podpory: Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2019.

 

Sociální bydlení – projekty CLLD

Zaměření dotačního titulu: Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Území aglomerace vymezené ve schváleném integrovaném plánu rozvoje území Liberecko - Jablonecké, Karlovarské, Zlínské a Mladoboleslavské aglomerace. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Cílové skupiny jsou: - osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut), - osoby v nízkoprahové noclehárně, - osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek, - muži a ženy v azylovém domě, - matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě, - úplné rodiny v azylovém domě, - osoby v domě na půli cesty, - osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení), - osoby v přístřeší po vystěhování z bytu, - žadatelé o azyl v azylových zařízeních, - osoby po opuštění věznice, - osoby před opuštěním zdravotnického zařízení, - osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, - muži a ženy v seniorském věku, - invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě, - osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení), - osoby bydlící v bytě bez právního důvodu, - osoby v nezákonně obsazené budově, - osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice), - osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu, - osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení), - osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele, - osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení, - osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

Příjemci podpory: Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2019.

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – výzva č. 86

Zaměření dotačního titulu: Dotace určená na stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí). Výzva je zaměřená na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Příjemci podpory: školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci