dnes je 26.10.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

18.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

Integrovaný regionální operační program

Zdroje informací: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

Dílčí programy:

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita památky

Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Příjemci podpory: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.  

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita muzea

Zaměření dotačního titulu: Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů.

Příjemci podpory: Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita knihovny

Zaměření dotačního titulu: Krajským knihovnám bude umožněno využít prostředky na zvýšení ochrany, konzervování - restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Dále mohou žádat o podporu na rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo také na modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjemci podpory: Knihovny. Zřizovatelé knihoven.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – výzva č. 86

Zaměření dotačního titulu: Dotace určená na stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí). Výzva je zaměřená na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Příjemci podpory: školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Termín: Příjem plných žádostí probíhá do 30. 9. 2022

Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy č. 101 z IROP je zlepšení podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb. Předmětem dotace je nákup budov, zařízení a vybavení, dále dotace na výstavbu, stavební úpravy, obnovu a celkově zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb.

Celková částka dotace:

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 60 000 000 Kč.
 • míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
 • Státní rozpočet – 5 – 15 % dle kategorie žadatele

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, organizace zřizované a zakládané kraji,
 • obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • městské části hlavního města Prahy, organizace zřizované a zakládané městskými částmi hlavního města Prahy, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Termín: Příjem žádostí bude otevřen do 3. 2. 2022.

 

Programy podpory Středočeského kraje

Zdroje informací: https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj

Programy podpory Jihočeského kraje (IPRÚ)

Zdroje informací: https://www.c-budejovice.cz/nastenka-ipru

 

Infrastruktura pro vzdělávání SŠ a VOŠ (IPRÚ České Budějovice)

Zaměření dotačního titulu: Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice řeší rozvoj území IPRÚ v oblasti vzdělávání. 38. výzva je zaměřená na vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Předmětem dotace je infrastruktura středních a vyšších odborných škol a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, a dále na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

Míra podpory:

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu – 2 754 545 Kč.
 • míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
 • Státní rozpočet – 5 – 10 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • nestátní neziskové organizace,
 • školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, popř. další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Termín: Příjem žádostí bude otevřen do 31. 12. 2021.

Modernizace přestupních zastávek a uzlů veřejné dopravy – České Budějovice

Zaměření dotačního titulu Dotace je určena na rekonstrukci modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425- 2.

Míra podpory

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
 • Státní rozpočet – 0 – 5 % dle kategorie žadatele.

 

Příjemci podpory: Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

 

Podporované aktivity: Mezi podporované aktivity této výzvy patří:

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy dle kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425- 2.

 

Termín: Žádosti o podporu budou přijímány do 31. 12. 2021.

 

Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy – cyklodoprava (České Budějovice)

Zaměření dotačního titulu: Dotace na výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Míra podpory

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
 • Státní rozpočet – 0 – 5 % dle kategorie žadatele.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Termín: Příjem žádostí bude otevřen do 29. 10. 2021, 14:00 hod.

Podpory administrované Zlínským krajem

Zdroje informací: https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html

Dílčí programy

Finanční podpory na hospodaření v lesích

Zaměření dotačního titulu: Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje.

Termín: Průběžně.

Granty a dotace Královehradeckého kraje

Dílčí programy

Výstavba infrastruktury předškolních zařízeních a základních škol – Český ráj

Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Míra podpory

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 300 000 Kč,
 • míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
 • státní rozpočet – 0 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 8. 202 do 30. 9. 2021.

Granty a dotace Jihomoravského kraje

Bezpečnost v dopravě – MAS Hrušovansko

Zaměření dotačního titulu: Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Míra podpory

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 000 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
 • Státní rozpočet – 0 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 8. 2021 do 12. 11. 2021.

Granty a dotace Olomouckého kraje

Zdroje informací: https://www.kr-olomoucky.cz/dotace-granty-prispevky-cl-15.html

Dílčí programy

Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Zaměření dotačního titulu: Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu. Přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun. Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím.

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje

Termín: Do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. Žádosti podané do 30. 9. budou hrazeny z rozpočtu daného roku.

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů

Zaměření dotačního titulu: Obnova a zajištění lesních porostů, výchova lesních porostů.

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje

Termín: Do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. Žádosti podané do 30. 9. budou hrazeny z rozpočtu daného roku.

Dotační tituly Ústeckého kraje

Zdroje informací: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98359&p1=177540

Dílčí programy

Příspěvek na dojíždění

Zaměření dotačního titulu: Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa svého trvalého pobytu do sídla školy minimálně v jiné obci v následující výši: 100,- Kč/měsíc - dojíždění v rámci 1 okresu do jiné obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem a obce; 200,- Kč/měsíc - dojíždění do jiného okresu.

Příjemci podpory: Žáci

Termín: Průběžně od září 2010. 

Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání

Zaměření dotačního titulu: Žák, který zahájil vzdělávání ve výše uvedených oborech od školního roku 2009/2010: v 1. ročníku získá: 300 Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč; ve 2. ročníku získá: 400 Kč měsíčně za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč; ve 3. ročníku získá: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000 Kč; ve 4. ročníku získá: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

Příjemci podpory: Žáci

Termín: Průběžně.

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích

Zaměření dotačního titulu: Obnova, zajištění a výchova porostů. Přírodě blízké hospodaření v lesích. Ostatní hospodaření v lesích. Vyhotovení lesnických hospodářských plánů.

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje

Termín: Průběžně.

Grantové a dotační programy Karlovarského kraje

Sociální bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel - IPRÚ Karlovy Vary

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel. Výzva je vyhlášena statutárním městem Karlovy Vary jako nositele integrované strategie „Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary“ IPRÚKV. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických pravidlech této výzvy.

Míra podpory:

 • maximální výše podpory de minimis:
 • pro obce: 15 000 000 Kč,
 • pro nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.

Termín: Příjem žádostí bude otevřen do 31. 12. 2021.

Grantové a dotační programy Pardubického kraje

Zdroje informací: https://www.pardubickykraj.cz/uvodni-strana

Dílčí programy

Finanční podpory na hospodaření v lesích

Zaměření dotačního titulu: A. Obnova zajištění a výchova porostů. B. Ekologické a k přírodě šetrné technologie.

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje.

Termín: Do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. Žádosti podané do 30. 9. budou hrazeny z rozpočtu daného roku.

Program podpory Nadace ČEZ

Zdroje informací: http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html

Dílčí programy

Dětská, sportovní a víceúčelová hřiště (Oranžové hřiště)

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • maximální výše nadačního příspěvku je 2.000.000 Kč. Náklady na projektovou dokumentaci Oranžového hřiště nesmí přesáhnout 15% z celkové výše nadačního příspěvku.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • právnické osoby se sídlem v České republice.

Termín: Žádosti budou přijímány celoročně do 31. 12. 2021. Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online

Podpora regionů

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • maximální výše nadačního příspěvku není stanovena.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli pouze právnické osoby se sídlem v České
Nahrávám...
Nahrávám...