Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

26.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 

 

6. Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

Zdroje informací: http://www.crr.cz/cs/irop/vyzvy/

 

Dílčí programy

Integrovaný operační program

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Zaměření dotačního titulu: Příprava a realizace strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020. Podporovány jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD, např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběr projektů, monitorování a evaluací strategie CLLD.

Příjemci podpory: Místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2018

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita památky

Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Příjemci podpory: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.  

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita muzea

Zaměření dotačního titulu: Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů.

Příjemci podpory: Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita knihovny

Zaměření dotačního titulu: Krajským knihovnám bude umožněno využít prostředky na zvýšení ochrany, konzervování - restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Dále mohou žádat o podporu na rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo také na modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjemci podpory: Knihovny. Zřizovatelé knihoven.

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Operační program Praha – pól růstu

 

Zdroje informací: http://penizeproprahu.cz/

 

Dílčí programy

Energetické úspory v městských objektech – Veřejná doprava

Zaměření dotačního titulu:Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy: Zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel (využití superkapacitorů) V rámci této aktivity jsou podporovány opatření směřující k využití rekuperované elektrické energie pro kolejová vozidla uvnitř vozidel, tak v měnírnách. Výměna přívodních kolejnic v síti metra za energeticky méně náročné (např. hliníkové kolejnice) V rámci této aktivity jsou podporovány akce v celé síti metra. · renovace osvětlovacích soustav, instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v rámci objektů pro zajištění městské veřejné dopravy V rámci této aktivity jsou podporovány opatření v síti městské hromadné dopravy a v objektech pro veřejnou dopravu, které stejně jako výše uvedený výčet směřující k úspoře primární energie a jsou součástí systémových opatření žadatele na dosažení energetických úspor v objektech a technických zařízeních pro veřejnou dopravu (např. modernizace eskalátorů a vzduchotechniky v síti metra na energeticky efektivní zařízení).

Příjemci podpory:  Hlavní město Praha, dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., organizace zřízené a založené hl. m. Prahou, technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 7. 2018.

 

Energetické úspory v městských objektech – Inteligentní budovy

Zaměření dotačního titulu:Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov – tzv. Inteligentní budovy. Minimální výše úspor primární energie z původní celkové spotřeby primární energie: 20 %.

Příjemci podpory:  Hlavní město Praha, dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, technická správa komunikací hl. m. Prahy, městské části hl. m. Prahy, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 7. 2018.

 

Energetické úspory v městských objektech – Silniční doprava

Zaměření dotačního titulu:Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy: snížení energetické náročnosti technických zařízení (např. prosvětlených dopravních značení, výměna sodíkových svítidel v rámci osvětlovací soustavy apod.); úsporné osvětlení parkovišť P+R; úsporné opatření na svislém dopravním značení (velkých dálkových návěstí) a přechodů pro chodce; snížení energetické náročnosti světelných signalizačních zařízení. Minimální výše úspor primární energie z původní celkové spotřeby primární energie: 5 %.

Příjemci podpory:  Hlavní město Praha, dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, technická správa komunikací hl. m. Prahy, městské části hl. m. Prahy, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 7. 2018 

 


 

Podpory administrované Zlínským krajem

Zdroje informací: http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=2874

 

Dílčí programy

 

Finanční podpory na hospodaření v lesích

Zaměření dotačního titulu: Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje.

Termín: Průběžně.

Granty a dotace Olomouckého kraje

 

Zdroje informací: